Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
20 sep 2023
Afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag.

BRONtweedekamer.nl
20 sep 2023
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2023

In verband met heroverwegingen in het programma Keten voor Derdenbeslag over de inrichting van Stroomlijning Keten Derdenbeslag is er vertraging opgelopen en een kasschuif benodigd van € 2,2 miljoen van 2023 naar 2025. n verband met heroverwegingen in het programma Keten voor Derdenbeslag over de inrichting van Stroomlijning Keten Derdenbeslag is er vertraging opgelopen en zijn er twee kasschuiven benodigd van 2023 naar 2025 (€ 7,1 miljoen totaal).

BRONtweedekamer.nl
13 sep 2023
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 12 september 2023

Justitie en Veiligheid - Wetsvoorstellen (1.) 35825 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Justitie en Veiligheid - Overig:  (1.) 35825-5 Brief regering d.d. 05-07-2021 – minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker Impactanalyse Wijziging Transgenderwet Vereniging Nederlandse Gemeenten,  (2.) 35825-19 Brief regering d.d. 07-07-2023 – minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind Inventarisatie geslachtsregistratie X (3.) 19637-3062 Brief regering d.d. 23-01-2023 – staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan bij de Regeling van Werkzaamheden van 17 januari 2023, over de stand van zaken inzake de aanscherping van het asielbeleid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Wetsvoorstellen: Geen

Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Overig: (1.) 29544-1213 Brief regering d.d. 14-07-2023 - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip Kabinetsreactie onderzoek Regioplan 'Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt' (2.) 32824-384 Brief regering d.d. 12-04-2023 - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip Rapport van Regioplan 'Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt' (3.) 32824-388 Brief regering d.d. 28-06-2023 - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip Antwoorden op vragen commissie over het rapport van Regioplan 'Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt'

BRONtweedekamer.nl
13 sep 2023
Inspectierapport 'Het kind van de rekening'

Dit rapport geeft een indringend beeld van de situatie van twintig gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. De Inspectie heeft een reconstructie gemaakt van de weg die deze gezinnen hebben afgelegd vanaf het moment dat zij het volledige bedrag aan ontvangen kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen aan de Belastingdienst tot aan het krijgen van een kinderbeschermingsmaatregel.

BRONtweedekamer.nl
13 sep 2023
Online publicatie van de belastingaanslag onderzocht

Wanneer een schuldenaar vergeet om zijn adreswijziging door te geven of bij de Belastingdienst überhaupt geen adres bekend is, kan dit ingrijpende consequenties hebben. Zo kan bijvoorbeeld kan dwanginvordering volgen. De staatssecretaris van Financiën deelt mee - in een brief over de stand van zaken bij de Herijking van de IW 1990 - dat nader wordt onderzocht of openbare bekendmaking met online publicatie van belastingaanslagen voldoende waarborgen biedt voor de schuldenaar en of dit ook door mensen wordt beschouwd als een passend alternatief.

BRONtweedekamer.nl
13 sep 2023
Toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet

Convocatie inbreng schriftelijk overleg over reactie op verzoek commissie inzake toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet op 26 september 2023.

BRONtweedekamer.nl
05 sep 2023
Reactie KBvG op de internetconsultatie Wet handhaving sociale zekerheid

Wat de KBvG opvalt in dit voorstel is dat ondanks het met het voorstel beoogde vertrouwen in de burger, alsmede het voornemen om, in evenredigheid, op de persoonlijke situatie van de burger toegesneden maatwerk te leveren, geen voorstellen worden gedaan om ook de beslagvrije voet verplicht toe te passen bij het aanwenden van handhavingsinstrumenten.

BRONkbvg.nl
05 sep 2023
KBvG-overzicht wetgevingsontwikkelingen en wetgevingsconsultaties

Up-to-date overzicht van wetgevingsdossiers waarin de KBvG een actieve rol speelt.

BRONkbvg.nl
05 sep 2023
Actieplan Open Overheid 2023-2027

Het Actieplan Open Overheid is een (niet uitputtende) bundeling van inspanningen om tot een open overheid te komen. Het plan bevat zowel bestaande initiatieven als nieuwe acties. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht achtergrond of vaardigheden, toegang heeft tot en kan profiteren van de mogelijkheden die een open overheid biedt. Het Actieplan Open Overheid is iets anders dan het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding van de Rijksoverheid, dat gericht is op het duurzaam toegankelijk maken van informatie en het verbeteren van de informatiehuishouding in het kader van de Wet open overheid (Woo).

BRONtweedekamer.nl
05 sep 2023
Sanering Belastingschulden

Onderzoeksrapport Sanering Belastingschulden behandeld door Landelijk Incasso Centrum in de periode 1 januari 2012 tot 1 juni 2021.

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen