Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
15 sep 2021
Onterecht korten van leningen op de bijstand
Antwoord op schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Kent (SP) over het onterecht korten van leningen op de bijstand.
BRONtweedekamer.nl
15 sep 2021
Beslagvrije voet bij verrekeningen toeslagen
Convocatie inbreng schriftelijk overleg. Reactie op brief van de No en de LOSR.
BRONtweedekamer.nl
15 sep 2021
Eindrapport ophogingen

Dit rapport is een uitvoering van een motie Tweede Kamerleden Peters (CDA) en Van Dijk (SP) (TK 2019 - 2020, 35 300 XV nr. 52). Om meer zicht te krijgen op de specifieke rol die de overheid speelt bij de schuldenproblematiek van particulieren en de mogelijkheden die een uitzonderingsjaar zou kunnen bieden, is onderzocht hoe groot de rol is van de overheid als sc huldeiser, hoe vaak uitvoeringsorganisaties vorderingen ophogen, welke mogelijkheden er zijn om ophogingen te voorkomen en te kwijten en welke rol een uitzonderingsjaar zou kunnen spelen bij het terugdringen van schuldsituaties waarin burgers helemaal klem zitten.

BRONtweedekamer.nl
08 sep 2021
Rechtbank Noord-Nederland inzake de meld- en informatieverplichtingen van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. De Rechtbank Noord-Nederland heeft naar aanleiding daarvan laten weten dat in uitgebrachte dagvaardingen door de eisende partij inzichtelijk zal moeten worden gemaakt dat deze zich aan de in artikel 2 van het Besluit genoemde informatie- en meldverplichtingen met betrekking tot huurachterstanden heeft gehouden. Indien onverhoopt niet aan deze verplichtingen wordt voldaan, dan zal de Rechtbank Noord-Nederland daaraan ten aanzien van dagvaardingen uitgebracht vanaf 1 november 2021 de gevolgen verbinden die haar geraden voorkomt. Onder omstandigheden zou dat ertoe kunnen leiden dat de vordering tot ontbinding en ontruiming wordt afgewezen.

 

BRONRechtbank Noord-Nederland
08 sep 2021
Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

De Minister voor Rechtsbescherming, gaat in op de vragen en opmerkingen van de leden van de fracties van de VVD, D66, het CDA, de SP en de SGP.

BRONtweedekamer.nl
08 sep 2021
Eindrapport Toepassing artikel 13b Opiumwet

In dit rapport wordt uitvoering gegeven aan de driejaarlijkse monitoring van de toepassing van de bevoegdheid in artikel 13b Opiumwet alsmede de gevolgen daarvan voor betrokkenen.

BRONtweedekamer.nl
01 sep 2021
KBvG-reactie Internetconsultatie Wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

De KBvG onderschrijft de doelstelling van het wetsvoorstel, namelijk het strafbaar stellen van doxing, ofwel het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van identificerende persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden. De KBvG vraagt daarbij aandacht voor de positie van de gerechtsdeurwaarder en bepleit om diens wettelijke bevoegdheden om persoonsgegevens te verwerken, naast de algemeen belang-exceptie, op te nemen in de toelichting. Uiteraard is de KBvG ervan op de hoogte dat één en ander reeds voortvloeit uit het gegeven dat een gerechtsdeurwaarder handelt vanuit een wettelijke bevoegdheid. Desalniettemin kan de KBvG zich voorstellen de dat er na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel aangiftes zullen volgens tegen gerechtsdeurwaarders in verband met het oogmerk van doxing, namelijk om die ander vrees aan te jagen dan wel aan te laten jagen, ernstige overlast aan te doen dan wel aan te laten doen”.

BRONinternetconsultatie.nl
01 sep 2021
Bunq aangesloten op e-Derdenbeslag

Op 27 augustus 2021 is Bunq b.v. aangesloten op het e-Derdenbeslag, het uitwisselingssysteem van SNG waarmee elektronische derdenbeslagen kunnen worden gelegd. Op grond van artikel 475 lid 3 Rv dienen daarom sindsdien derdenbeslagen onder Bunq b.v. ook daadwerkelijk elektronisch gelegd te worden.

BRONsng.nl
01 sep 2021
Vergunning voor financiële instellingen om info over fraude te delen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verleent ruim 160 financiële instellingen een vergunning om – onder strenge voorwaarden – gegevens van fraudeurs te registeren en met elkaar te delen in een incidentenwaarschuwingssysteem. Fraudeurs zijn namelijk vaak actief bij meerdere instellingen. Banken en verzekeraars kunnen elkaar hiervoor waarschuwen door fraude-informatie uit te wisselen.

BRONautoriteitpersoonsgegevens.nl
25 aug 2021
Antwoorden Kamervragen over de marktwerking in het notariaat

Minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Een openbaar ambt op een doodlopende weg?' in vakblad WPNR. Het artikel bevat kritiek op het huidige notariële stelsel. Hij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP).

BRONrijksoverheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen