Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
11 apr 2024
Maatwerkoplossing voor jongeren met een DUO-schuld

Motie van de leden Stultiens (GL) en Inge van Dijk (CDA) over een maatwerkoplossing voor jongeren met een DUO-schuld als gevolg van de toeslagenaffaire.

BRONTweede Kamer
11 apr 2024
Onderzoeksrapport Kosteloze Betalingsherinnering

Rapport van juli 2023, gepubliceerd in april 2024. In november 2022 hebben de Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Kat een motie ingediend, met het verzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om te onderzoeken of een kosteloze betalingsherinnering, na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, voor overheidsorganisaties verplicht kan worden gesteld. De motie is door de Kamer aangenomen. In dit rapport zijn de bevindingen van het gevraagde onderzoek opgenomen.

BRONTweede Kamer
11 apr 2024
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht 2018 – 2022

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een onafhankelijke, integrale toezichthouder op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige specifieke beroepsgroepen. Het BFT is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen schrijft voor dat het functioneren van een zbo eens in de vijf jaar moet worden beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid.

BRONTweede Kamer
04 apr 2024
Uiteenzetting verkoop vorderingen

Brief van de minister voor Rechtsbescherming waarin uitvoering wordt gegeven aan de toezegging om met een feitelijke uiteenzetting te komen over de verkoop van vorderingen.

BRONTweede Kamer, 24515-757
04 apr 2024
Brief C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Uitvoering van de motie van het lid Synhaeve over het moeilijker maken om huishoudens af te sluiten van water door de voorwaarden daarvoor aan te scherpen.

BRONTweede kamer, Kamerstuk 24515-739
04 apr 2024
Regeling kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

Op 28 maart jl. is de ministeriële regeling behorend bij de Wet kwaliteit incassodienstverlening gepubliceerd in de Staatscourant.

BRONStaatscourant 2024, 10329
28 mrt 2024
Inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

De Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht zal in werking treden per 1 januari 2025. 

De mogelijkheid om bewijsmateriaal veilig te stellen door daarop beslag te laten leggen door een gerechtsdeurwaarder, wordt in deze wet vastgelegd. In de rechtspraak was al beslist dat beslag op bewijsmateriaal mogelijk was. Ook wordt het wettelijk mogelijk om een gerechtsdeurwaarder te vragen om een bepaalde feitelijke toestand objectief te beschrijven in een proces-verbaal van constateringen. Zo’n proces-verbaal van constateringen levert dwingend bewijs op van de waarnemingen van de gerechtsdeurwaarder.

BRONStaatsblad 2024, 72
28 mrt 2024
Rapport 'Kinderen uit de knel'

Het rapport omschrijft onder meer de situatie waarin de ouders schulden hebben. De beslagvrije voet corrigeert niet voor situaties waarin meer (of minder) dan twee kinderen in het huishouden wonen of voor kinderen die ouder zijn dan 12 jaar. Maar de kosten van het levensonderhoud voor oudere kinderen zijn wel degelijk hoger, zo constateren de onderzoekers. Dat geldt ook voor gezinnen met meer dan twee kinderen: ook dan zijn de kosten van het levensonderhoud hoger dan in huishoudens met een of twee kinderen.

BRONtweedekamer.nl
20 mrt 2024
Rondetafelgesprek Bewind

Position paper VNG t.b.v. rondetafelgesprek Bewind d.d. 21 maart 2024.

BRONtweedekamer.nl
20 mrt 2024
Armoede- en schuldenbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 februari 2024, en gepubliceerd op 14 maart 2024, over armoede- en schuldenbeleid.

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen