Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
23 dec 2020
Kamerbrief over vaststelling maximale huurverhoging 2021

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de maximale huurverhoging per 1 juli 2021.

BRONrijksoverheid.nl
23 dec 2020
Kamerbrief herstel toeslagen

Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane Alexandra van Huffelen stuurt de Tweede Kamer een brief. Hierin worden naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag ‘Ongekend Onrecht’ 4 extra maatregelen aangekondigd.

BRONtweedekamer.nl
16 dec 2020
Betekenen in tijden van Brexit

Tot op het laatste moment blijft spannend of, en onder welke voorwaarden, de Brexit doorgang zal vinden. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de grensoverschrijdende betekening van en aan het Verenigd Koninkrijk. Volgens het nu voorliggende scenario zullen verzoeken die uiterlijk 31 december as. aan de Centrale autoriteit van Engeland en Wales worden verzonden, nog volgens het regime van EU-Vo. 1393/2007 in behandeling worden genomen. Verzoeken die na die tijd worden ontvangen, moeten volgens het Haags betekeningsverdrag uit 1965 worden ingediend, zo schrijft de Senior Master of the Queen's Bench Division. De KBvG heeft in een schriftelijke reactie verzocht om verduidelijking of de datering van rond de jaarwisseling ingediende verzoeken zal worden beoordeeld volgens de verzend- of ontvangsttheorie. Ook heeft de KBvG aangegeven dat verzoeken afkomstig uit het VK die, blijkens het poststempel, uiterlijk 31 december as. zijn verzonden, door de KBvG en de Nederlandse gerechtsdeurwaarders volgens het regime van EU-Vo. 1393/2007 in behandeling worden genomen. Verzoeken die na die tijd vanuit het VK aan Nederland worden verzonden, moeten volgens het Haags betekeningsverdrag uit 1965 worden ingediend.


BRONec.europa.eu
16 dec 2020
Kamerbrief over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket

Het kabinet maakt onder andere € 130 miljoen vrij voor een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen.
 

BRONrijksoverheid.nl
16 dec 2020
Draagkracht verdachte niet altijd meegewogen bij opleggen geldboete

Wanneer een verdachte een geldboete opgelegd krijgt, kan met behulp van het draagkrachtbeginsel rekening worden gehouden met de financiële situatie van de verdachte. Zodoende kan de rechter komen tot een passende en proportionele straf. In de praktijk is echter niet duidelijk hoe draagkracht moet worden vastgesteld. Ook heeft de rechter vaak geen objectieve gegevens om de draagkracht van een verdachte te onderbouwen. Dit gebrek aan houvast brengt de kans op rechtsongelijkheid met zich mee. Dat blijkt uit onderzoek van DSP-groep in opdracht van het WODC.

BRONwodc.nl
16 dec 2020
WODC-rapport betalingsregelingen private schuldeisers gepubliceerd

Het doel van het in dit rapport opgenomen onderzoek is om in kaart te brengen hoe de private markt invulling geeft aan betalingsregelingen en om uit te werken hoe gestimuleerd kan worden dat er, voordat een zaak voor de rechter wordt gebracht, geprobeerd wordt om een haalbare minnelijke betalingsregeling te treffen. Om bovenstaand doel te realiseren, geeft het voorliggende onderzoek antwoord op de volgende centrale onderzoeksvraag: Op welke wijze en in welke mate treffen de verschillende soorten private schuldeisers (haalbare) betalingsregelingen en welke mogelijkheden zijn er om de inzet van dit middel te verbeteren?

BRONwodc.nl
16 dec 2020
WODC-rapport Geschilbeslechtingsdelta 2019 gepubliceerd

Het onderzoek beschrijft de (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen die Nederlandse burgers ervaren, de verschillende wegen die zij bewandelen om deze problemen aan te pakken, de door hen behaalde resultaten en hun evaluatie van geraadpleegde adviseurs en procedures.

BRONwodc.nl
16 dec 2020
Lijst van vragen en antwoorden begrotingsstaat van het Ministerie van BZK

Eén van de vragen (vraag 16)betreft een vraag naar de laatste cijfers over huisuitzettingen. De minister antwoord daarop dat over het volledige jaar 2020 nog geen data bekend zijn. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) liet weten dat in de eerste helft van 2020 1200 huisuitzettingen zijn geweest (waar dat er in 2019 2500 waren).
 

 

BRONrijksoverheid.nl
09 dec 2020
Inwerkingtredingsbesluit Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Op 30 november jl. is besloten dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, o.a. met uitzondering van de tweede volzin van het met in artikel I, onderdeel D, opgenomen nieuwe tweede lid, en het Besluit beslagvrije voet treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

Genoemde uitzondering op de inwerkingtreding heeft tot gevolg dat de laatste zin van het tweede lid van het nieuwe 475b - " Beslag op een vordering tot betaling van vakantiebijslag is niet verder geldig dan indien de vakantiebijslag gelijk met de periodieke inkomsten was betaald."- komt te vervallen. Hierdoor blijft de jurisprudentie van het Vakantiegeldarrest uit 2014 ook onder de nieuwe wetgeving overeind.

BRONofficielebekendmakingen.nl
09 dec 2020
Wijzigingsbesluit Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (WvBVV) aangenomen

Dit wijzigingsbesluit vindt zijn oorsprong deels in kleinere aanpassingen binnen de WvBVV, deels in inzichten rond de herleiding van het belastbaar inkomen die tijdens de bouw van de rekenmodules zijn opgekomen en deels in de noodzaak om tot inregeling van de generieke rekenmodules te komen. Het wijzigingsbesluit is aangenomen op 19 november jl. en treedt in werking op 1 januari as..

BRONofficielebekendmakingen.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen