Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op grond van art. 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben betrokkenen het recht om inzage van hun gegevens te verzoeken bij organisaties die hun gegevens verwerken. Dat geldt dus ook voor de gegevens die gerechtsdeurwaarders gebruiken in het DBR of voor Schuldenwijzer.

In het portaal van Schuldenwijzer is voor zo'n verzoek een AVG-bevragingsmogelijkheid ingebouwd, zodat betrokkenen zich niet meer tot de gerechtsdeurwaarder hoeven te wenden. Daarmee heeft de betrokkene met een druk op de knop zijn gegevens en wordt de gerechtsdeurwaarder met dergelijke verzoeken ontlast. De betrokkene kan inloggen met zijn of haar DigiD, voor de verificatie van de identiteit.

In het uittreksel dat de betrokkene ontvangt worden niet alleen de beslagen vermeld, maar ook de namen van de gerechtsdeurwaarders die het DBR op naam van de betrokkene hebben geraadpleegd. Dat kan tot verwarring leiden in het geval het uittreksel zo wordt gelezen dat door alle op dat uittreksel genoemde gerechtsdeurwaarders ook beslag zou zijn gelegd en dat beslag zou zijn ingeschreven. Dat hoeft dus echter niet zo te zijn: ook een enkele bevraging wordt op het uittreksel vermeld, ingevolge de AVG.

Deze informatie maar ook andere vragen zullen worden opgenomen onder de rubriek FAQ’s op de website van Schuldenwijzer. Mis je informatie in de FAQ’s van Schuldenwijzer of heb je andere vragen over Schuldenwijzer, laat dat dan weten via mail@schuldenwijzer.nl. Hoe completer de FAQ’s, hoe efficiënter het verloop voor alle partijen!

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen