Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
06 okt 2021
Definitieve eindrapportage WODC veelplegers faillissementsfraude

Doel van dit onderzoek is om beter inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van de groep veelplegers in de faillissementsfraude en hun modus operandi. Tevens tracht deze studie inzichtelijk te maken op welke wijze veelplegers van faillissementsfraude door de verschillende partijen worden aangepakt en hoe die aanpak kan worden verbeterd.

BRONtweedekamer.nl
06 okt 2021
8e Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Deze 8e voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer op de volle breedte van de hersteloperatie vanaf de 7e voortgangsrapportage die op 22 juni jl. met de Kamer is gedeeld.

BRONofficielebekendmakingen.nl
06 okt 2021
Brief van de No en de LOSR over beslagvrije voet bij verrekeningen toeslagen

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op voornoemde brief.

BRONtweedekamer.nl
06 okt 2021
Eerste Kamer stemt in met Wet open overheid (Woo)

Op dinsdag 5 ktober jl. is het initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo) van GroenLinks en D66 aangenomen in de Eerste Kamer. Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De vervolgstap is dat het initiatiefwetsvoorstel nu in de ministerraad geagendeerd wordt voor bekrachtiging. De wet treedt naar verwachting uiterlijk 1 juni 2022 in werking.  

BRONrijksoverheid.nl
29 sep 2021
Kamervragen over mogelijk onterecht in rekening gebrachte kosten door de deurwaarder

Vragen van de leden Van Nispen en Van Kent (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over mogelijk onterecht in rekening gebrachte kosten door de deurwaarder

BRONtweedekamer.nl
29 sep 2021
NOvA en grote kantoren zien geen heil in ‘financiële tegenprestatie’ voor sociale advocatuur

Een opvallende passage in de nieuwe begroting van Justitie en Veiligheid, onder het kopje sociale advocatuur: ‘Het kabinet zet in op een grotere (financiële) tegenprestatie van commerciële advocatenkantoren.’ Dat zien zowel de NOvA als enkele grote kantoren niet zitten. ‘De toegang tot het recht is een kerntaak van de overheid.’

BRONadvocatie.nl
29 sep 2021
Mensen die vermorzeld worden door de Belastingdienst

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretarissen van Financiën over mensen die vermorzeld worden door de Belastingdienst (ingezonden 30 augustus 2021)

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen