Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
20 dec 2023
Consultatie: Tijdelijk besluit experiment nabijheidsrechter

Het ontwerp voor het Tijdelijk besluit experiment nabijheidsrechter omvat regels over het experiment. Het experiment houdt in dat gedurende drie jaar bij de kantonrechter van de rechtbanken Den Haag, Overijssel, Rotterdam en Zeeland-West Brabant in twee categorieën zaken een experimentele procedure met de nabijheidsrechter kan worden gevolgd. Deze procedure wijkt op een aantal punten af van de reguliere dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter op basis van Rv. 

Deze consultatie staat open tot 23 februari 2024. De KBvG is voornemens om te reageren.

20 dec 2023
Voortgang aanpak versterking toegang tot het recht

Met deze brief informeert de Minister voor Rechtsbescherming de kamer over de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de versterking van de toegang tot het recht in het afgelopen half jaar.

BRONtweedekamer.nl
20 dec 2023
Handreiking wetgevingskwaliteit

Praktische handreiking wetgevingskwaliteit voor Kamerleden

BRONtweedekamer.nl
20 dec 2023
Tweede voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

In de landelijke Aanpak geldzorgen, armoede en schulden richt het kabinet zich op een divers palet aan maatregelen om een substantiële bijdrage te leveren aan het verminderen van het aantal mensen en in het bijzonder kinderen dat leeft in armoede en/of te maken heeft met problematische schulden. In juni 2023 werd de eerste voortgangsrapportage gestuurd. Dit is de tweede voortgangsrapportage.

BRONtweedekamer.nl
20 dec 2023
Gedragsperspectief op geldzaken

Onderzoeksrapport in opdracht van de Minister van Financiën: in een wereld waarin financiële beslissingen een cruciale rol spelen in ons dagelijks leven, is het van essentieel belang om te begrijpen hoe consumenten zich gedragen als zij voor een belangrijke financiële keuze staan. Consumenten worden geconfronteerd met belangrijke financiële keuzes, maar hebben niet altijd de tijd, kennis of motivatie om de juiste beslissing te nemen. Vaak worden mensen beïnvloed door onbewuste en irrationele factoren.

BRONtweedekamer.nl
20 dec 2023
Visie schuldenketen – Werken aan uitvoering van de schuldenaanpak

De visie van de ketenpartners op de schuldenketen is dat publieke en private organisaties samen zorgen dat problematische schulden worden voorkomen, schulden verantwoord worden geïncasseerd en dat mensen met problematische schulden worden ondersteund. De balans tussen de belangen van de burger en de schuldeiser staat centraal in de dienstverlening. We zijn ketenpartners, werken gecoördineerd samen en voorzien elkaar van de gegevens die nodig zijn.

BRONtweedekamer.nl
20 dec 2023
Kabinetsreactie op het eindrapportage ''Aanjager schulden''

Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over het rapport van de aanjager problematische schulden voor ondernemers.

BRONtweedekamer.nl
13 dec 2023
75 jaar UVRM

Op 10 december 2023 bestond de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) 75 jaar. Daarom staat het College voor de Rechten van de Mens extra stil bij het belang van mensenrechten in Nederland. Onder andere met een drieluik over de UVRM in onze podcast Het Vraagstuk. En diverse activiteiten tussen 8 en 22 december. Wat betekent deze verklaring voor de mensenrechten? Voor welke grote uitdagingen staat Nederland? En hoe beïnvloeden ervaringen uit de praktijk het werk van het College voor de Rechten van de Mens?

BRONmensenrechten.nl
13 dec 2023
Onderzoeksrapport Doenvermogen IBaangifte

Met een vragenlijstonderzoek onder circa 2.200 respondenten is een inventarisatie gemaakt van de knelpunten die mensen ervaren rondom hun IB-aangifte over 2021 en de mate waarin deze samenhangen met het doenvermogen en overige factoren zoals fiscale kennis en digitale en leesvaardigheid.

BRONtweedekamer.nl
13 dec 2023
Verplichte terugmelding onjuiste of onvolledige authentieke gegevens aan KvK

Met ingang van 1 januari 2024 worden a-organen verplicht om onjuistheden of onvolledigheden betreffende authentieke gegevens uit het handelsregister terug te melden aan de Kamer van Koophandel (op grond van de uitgestelde inwerkingtreding van artikel 32, derde en vierde lid, van de Handelsregisterwet 2007). Inspecteurs van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen zullen als eerste bestuursorganen deze meldplicht moeten gaan uitvoeren. Andere a-organen zullen dan later - over een periode van zes jaar - bij een ministeriële regeling op grond van artikel 59 van de Handelsregisterwet 2007 worden aangewezen.

BRONStaatsblad 2023, 452
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen