Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
05 okt 2022
Besluit van 27 september 2022 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

Artikel 1 van de Verzamelspoedwet Covid-19 bepaalt dat voor de toepassing van artikel 47, eerste lid, derde volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van een feitelijke onmogelijkheid om aan een van de in artikel 46, eerste lid, van dat wetboek bedoelde personen afschrift te laten, steeds sprake zolang de richtlijnen van het RIVM voorschrijven dat personen afstand houden wegens besmettingsgevaar met COVID-19.

De richtlijnen van het RIVM schrijven dat sinds eind februari al niet meer voor, reden waarom de KBvG de gerechtsdeurwaarders toen reeds heeft bericht dat daarmee de coronabetekening kwam te vervallen.

Het besluit van 27 september bepaalt nu dat het tijdstip van verval van artikel 1 van de Verzamelspoedwet COVID-19 wordt vastgesteld op 1 december 2022.

BRONOfficielebekendmakingen.nl
05 okt 2022
Brief regering: stand van zaken geldzorgen, armoede en schulden

Ter voorbereiding van het commissiedebat Armoede en Schuldenbeleid van 6 oktober aanstaande informeert de minister voor Armoedebeleid de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken met betrekking tot de stappen die het kabinet zet om mensen met geldzorgen, die in armoede leven en/of met problematische schulden kampen te helpen.

BRONTweedekamer.nl
28 sep 2022
Antwoorden op vragen over de fraudekwestie bij het kantoor van de landsadvocaat

De Minister van Justitie en Veiligheid geeft antwoord op kamervragen over de fraudekwestie bij het kantoor van de landsadvocaat.

BRONtweedekamer.nl
28 sep 2022
Memorie van toelichting Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Dit wetsvoorstel bevat een technische vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht. Het maakt een einde aan het bestaan van twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Het bevat geen inhoudelijke wijzigingen.

BRONtweedekamer.nl
21 sep 2022
Pro Facto Eindrapport Ervaringen met elementen uit de tijdelijke COVID-19-wetgeving Justitie en Veiligheid

Op pagina 95 en 96 van het rapport vindt u een evaluatie van de coronabetekening:  "De minister overwoog dat het zoveel mogelijk mijden van fysiek contact en tegelijkertijd het zoveel mogelijk (telefonisch) contact zoeken met de geadresseerde om het exploot toe te lichten, waarborgen bood voor zowel de veiligheid en volksgezondheid als het belang van de geadresseerde om goed geïnformeerd te worden".

BRONtweedekamer.nl
21 sep 2022
Aanbieding Prinsjesdagstukken door de minister van Financiën

Tweede Kamer, 1e vergadering, dinsdag 20 september 2022

BRONtweedekamer.nl
21 sep 2022
Advies Afdeling advisering Raad van State over de Miljoenennota 2023 en Septemberrapportage OBT 2022

De Afdeling Advisering van de Raad van State brengt in deze rapportage zowel het
advies bij de Miljoenennota 2023 als de rapportage in het kader van het
onafhankelijk begrotingstoezicht uit.

BRONtweedekamer.nl
21 sep 2022
Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening

In de Miljoenennota presenteert het kabinet een uitzonderlijk groot pakket aan koopkrachtmaatregelen dat vooral gericht is op het versterken van de inkomenspositie van mensen om de negatieve effecten van de hoge energieprijs te dempen. De recente voorstellen van de Europese Commissie bieden meer ruimte dan voorheen om direct in te grijpen op de energierekening. Dit heeft er toe geleid dat het kabinet in deze brief voorstellen doet voor onder andere het instellen van een tijdelijk prijsplafond voor energie. Deze voorstellen zijn grotendeels in aanvulling op het koopkrachtpakket uit de Miljoenennota, waarbij het kabinet de gereserveerde middelen voor de verlaging energiebelasting in 2023 wil aanwenden voor dit voorstel. Via deze brief informeert de minister van Financiën daarom in samenhang met de Miljoenennota over deze voorstellen, mede namens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en Klimaat, de ministers voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Klimaat en Energie en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst.

BRONtweedekamer.nl
14 sep 2022
KBvG-reactie Wetsvoorstel opleggen betalingsregeling door de rechter

Vanuit de gerechtsdeurwaarderspraktijk ziet de KBvG in het voorstel een aantal beperkingen, sommige van praktische en andere van meer principiële aard, die de KBvG graag in haar reactie aan de Minister wil voorleggen.

BRONinternetconsultatie.nl
14 sep 2022
Een prijsplafond energie is nu nodig

Samen met GroenLinks wil de PvdA de energierekening van huishoudens maximeren door een prijsplafond vast te leggen. 

BRONpvda.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen