Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
07 jun 2023
Amendement op de Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Amendement van het lid Ellian over het laten vervallen van de voorgestelde informatie- en bewijsvergaringsplicht. Indiener onderkent dat artikel 11, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) wellicht enige aanscherping behoeft, teneinde duidelijkere handvatten te geven aan de rechtspraktijk. Daar is echter niet voor nodig dat een preprocessuele bewijs- en verzamelplicht wordt geïntroduceerd.

BRONtweedekamer.nl
07 jun 2023
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van SZW

Vraag 20 en 21 betreffen de berekening van de beslagvrije voet en de tussenevaluatie van de de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

BRONtweedekamer.nl
07 jun 2023
Verbreding van de smalle weg naar de schone lei

Verkenning in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid door prof. Mr N.J.H. Huls, emeritus-hoogleraar rechtssociologie Leiden en Erasmus universiteit

BRONtweedekamer.nl
31 mei 2023
Besluit houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de technische eenmaking van enkele artikelen in enige algemene maatregelen van bestuur (Besluit technische eenmaking Burgerlijke Rechtsvordering).

Artikel 2 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders wordt integraal opnieuw vastgesteld. De onderdelen a en c in het eerste lid waren in de wetgeving uit 2016 in terminologische zin aangepast vanwege het vervangen van de dagvaarding en het verzoekschrift door de procesinleiding. Door het stopzetten van de wetgeving uit 2016 blijven procedures bij de rechtbanken en gerechtshoven ingeleid worden met een dagvaarding of een verzoekschrift. Alleen procedures bij de Hoge Raad worden in vorderingsprocedures ingeleid met een procesinleiding en een oproepingsbericht en in verzoekprocedures met een procesinleiding. Voor procedures bij de Hoge Raad is daarom in onderdeel a van het eerste lid aan de dagvaarding, oproeping en aanzegging die het geding inleidt 'het oproepingsbericht' toegevoegd. Voor verzoekprocedures in cassatie is aan de betekening van een verzoekschrift in onderdeel c 'de procesinleiding' toegevoegd voor die gevallen waarin de procesinleiding waarmee het beroep in cassatie wordt ingesteld, betekend moet worden door de deurwaarder. Dit besluit brengt geen wijziging aan in de in artikel 2 genoemde tarieven of in de indexering hiervan krachtens artikel 14 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

BRONTweede Kamer
30 mei 2023
Verslag schriftelijk overleg over voortgang Datavisie Handelsregister

De minister van Economische Zaken en Klimaat, M. Adriaans heeft antwoord gegeven op de vragen van de vaste commissie voor Digitale Zaken over de brief inzake Voortgang Datavisie Handelsregister (Kamerstuk 32761, nr. 256).

BRONTweede Kamer
30 mei 2023
Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen

Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen houdende aanvullende maatregelen voor kinderen, ex-partners van gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag, nabestaanden van overleden gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag en overleden kinderen (Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen).

BRONTweede Kamer
17 mei 2023
Rapport 'Evaluatie Wet verdere modernisering Huurcommissie'

Sinds 7 augustus 2018 is de Wet verdere modernisering Huurcommissie en introductie verhuurder-
bijdrage van kracht (verder: ‘de wet’). Met deze wet werd de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
(Uhw) gewijzigd. In de wet is een evaluatiebepaling opgenomen. De wet dient binnen vijf jaar na
inwerkingtreding geëvalueerd te worden zodat een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van
de wet aan de Staten-Generaal kan worden aangeboden.

BRONtweedekamer.nl
17 mei 2023
"Maandelijks beslag op bijstand in strijd met wet"

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kat over "de berichten omtrent maandelijks beslag op bijstand in strijd met wet".

BRONtweedekamer.nl
17 mei 2023
Sa­men­vat­ting ad­vies wets­voor­stel con­fis­ca­tie cri­mi­ne­le goe­de­ren

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 10 mei 2023 advies vastgesteld over het wetsvoorstel over de confiscatie van goederen met een criminele herkomst (Wet confiscatie criminele goederen). Het advies is op 15 mei 2023 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State. De Afdeling advisering onderkent dat georganiseerde en ondermijnende criminaliteit een groot gevaar is voor de rechtsstaat. Daarom begrijpt zij de wens van de regering om te zoeken naar nieuwe manieren die kunnen bijdragen aan een effectieve bestrijding hiervan. Tegelijkertijd moet ook de bescherming van fundamentele rechten, zoals het recht op eigendom of het recht op een eerlijk proces, niet uit het oog worden verloren. De Afdeling advisering vindt dat de juiste balans tussen deze belangen nog niet is gevonden in het wetsvoorstel. Daarom maakt zij een aantal opmerkingen in dit advies.

BRONraadvanstate.nl
17 mei 2023
KBvG-reactie Verzamelwet SZW 2024

Het ministerie van SZW brengt jaarlijks een Verzamelwet uit. De Verzamelwet is bedoeld om wetgeving technisch te onderhouden en te optimaliseren. Technische wijzigingen zijn wijzigingen zonder inhoudelijke component, zoals het corrigeren van verwijzingen en het verbeteren van taalkundige formuleringen. Daarnaast bevat de Verzamelwet een aantal kleine inhoudelijke wijzigingen. De KBvG heeft op 16 mei 2023 op deze consultatie gereageerd.

BRONinternetconsultatie.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen