Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
21 jul 2021
KBvG-advies op concept-uitvoeringswet Verordening Brussel II bis ingebracht in de Tweede Kamer

Het advies van de KBvG van 13 januari 2020 op de internetconsultatie Uitvoeringswet Verordening Brussel II bis, werd op 14 juli jl. ingebracht als kamerstuk in de Tweede Kamer

BRONtweedekamer.nl
14 jul 2021
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden. De regels voor toezicht en bestuur sluiten nu aan op die van de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv). Op de website van de KvK leest u wat er is veranderd.

BRONStaatsblad 2020, 507
14 jul 2021
Antwoorden op Kamervragen over beslagvrije voet en de Belastingdienst

Op maandag 12 juli jl. zijn er door beide staatssecretarissen van Financien en de minister van SZW drie sets met (antwoorden op) Kamervragen naar de Kamer verstuurd:

  • Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Peters, Lodders, Edgar Mulder, Van Weyenberg, Snels, Nijboer, Bruins, Van Raan, Azarkan, Van Haga, Van Otterloo, Leijten, Stoffer en Van Kooten-Arissen
  • Antwoord op vragen van het lid Lodders
  • Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten

De vragen zijn gesteld n.a.v. het NOS-bericht van 9 maart jl. met de titel ‘Schuldenbeleid van de Belastingdienst onder vuur’. De beantwoording is voorzien van een separate aanbiedingsbrief waarin ook wordt ingegaan op de brief die de LOSR en de Nationale Ombudsman hebben verzonden.

BRONtweedekamer.nl
07 jul 2021
Internetconsultatie Wetsvoorstel goed verhuurderschap

Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de mogelijkheid om landelijk geüniformeerde algemene regels in te stellen ter bevordering van goed verhuurderschap. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om een gebiedsgerichte verhuurdervergunning te introduceren om malafide verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. De consultatie loopt tot 1 september 2021.

BRONinternetconsultatie.nl
07 jul 2021
Voortgangsbrief beslagvrije voet

Minister Koolmees heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de beslagvrije voet. De brief gaat over het aflopen van de overgangstermijn, abusievelijk niet-aangepaste normwaarden en de stakeholdersbijeenkomsten.

BRONtweedekamer.nl
30 jun 2021
Wijziging normwaarden Participatiewet per 1 juli

Per 1 juli 2021 zijn de normbedragen uit de Participatiewet herzien. Zoals is opgenomen in artikel 475da van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden de bedragen voor de beslagvrije voet berekend aan de hand van onder andere de verschillende normwaarden uit de Participatiewet. De wijzigingen in wettelijke normwaarden worden automatisch verwerkt in de nieuwe releases van de rekentool.

BRONStaatscourant 2021, 27619
30 jun 2021
Verslag wetgevingsoverleg Incidentele suppletoire begrotingen inzake kwijtschelding schulden toeslagengedupeerden

Besproken wordt de aanvullende begroting voor het jaar 2021, waarmee het demissionaire kabinet geld reserveert voor het kwijtschelden van de publieke en private schulden van gedupeerde ouders.

BRONtweedekamer.nl
30 jun 2021
KBvG-reactie Internetconsultatie Wet transparantie maatschappelijke organisaties

De KBvG spreekt haar waardering uit voor de helder beargumenteerde wettelijke grondslag van de in te voeren handhavingsinstrumenten en adviseert de rol van de gerechtsdeurwaarder bij de effectuering van inzage in de administratie en bijbehorende bescheiden van betrokken maatschappelijke organisaties nader te expliciteren.

BRONinternetconsultatie.nl
30 jun 2021
Kamerbrief over conceptwetsvoorstel mediation

Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit om het conceptwetsvoorstel over mediation niet in consultatie te brengen.

BRONrijksoverheid.nl
23 jun 2021
Beleidsreactie op het Rapport Betalingsregelingen. Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers.

Reactie van de Minister voor Rechtsbescherming op het Rapport Betalingsregelingen over de wijze waarop hij het treffen van betalingsregelingen in de private markt verder wil stimuleren. Het rapport werd opgesteld door het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht, Panteia en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
.

BRONrijksoverheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen