Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
02 mrt 2021
Besluit van 4 februari 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van wetten ihkv de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Besluit van 4 februari 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (Stb. 2016, 288), de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Stb. 2016, 289), de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Stb. 2016, 290) en het Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Stb. 2016, 293).

BRONStaatsblad 2021, 81
02 mrt 2021
Motie over het uitstellen van de verhoging van de tarieven van gerechtsdeurwaarders

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Jasper van Dijk over het uitstellen van de verhoging van de tarieven van gerechtsdeurwaarders. Met algemen stemmen aangenomen.

BRONKst. 24515, nr. 595
02 mrt 2021
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Motie

  Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over het samenvoegen van het minnelijk traject en de Wsnp. Aangenomen.

BRONKst. 24515 nr. 594
02 mrt 2021
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Motie

Motie van het lid Wörsdörfer over scenario’s voor kleine ondernemers die schuldeiser zijn. Aangenomen.

BRONKst. 24515, nr. 597
02 mrt 2021
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Motie

Motie van het lid Wörsdörfer over mogelijkheden en belemmeringen in kaart brengen voor werkgevers van mensen met schulden. Aangenomen.

BRONKst. 24515, nr. 596
02 mrt 2021
Tijdelijke besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging

Het ontwerpbesluit geeft nadere regels bij de Tijdelijke Experimentwet rechtspleging, die het mogelijk maakt om bij wijze van experiment af te wijken van het burgerlijk procesrecht. Het ontwerp-Tijdelijk Besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging regelt de samenstelling en het functioneren van de Toetsingscommissie en de wijze waarop zij voorstellen voor experimenten vooraf toetst. De KBvG is voornemens op het voorstel te reageren.

BRONinternetconsultatie.nl
02 mrt 2021
Tijdelijk Experimentenbesluit rechtspleging

Het ontwerpbesluit geeft nadere regels bij de Tijdelijke Experimentwet rechtspleging, die het mogelijk maakt om bij wijze van experiment af te wijken van het procesrecht voor de burgerlijke rechter. Het ontwerp-Tijdelijk Experimentenbesluit rechtspleging regelt de opzet, inhoud en evaluatie van de experimenten. De KBvG is voornemens op het voorstel te reageren.

BRONinternetconsultatie.nl
02 mrt 2021
Advies Raad van State Wet kwa­li­teit in­cas­so­dienst­ver­le­ning.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft, gelet op de problemen, begrip voor het voornemen van de regering om de buitengerechtelijke incassodienstverlening te reguleren, maar maakt opmerkingen over de precieze vormgeving daarvan. De Afdeling maakt onder meer opmerkingen over het ontbreken van een inhoudelijke normering van de buitengerechtelijke incassodienstverlening in het wetsvoorstel zelf en over de opzet van het toezicht. In verband daarmee is aanpassing wenselijk van het wetsvoorstel en de toelichting.

BRONraadvanstate.nl
17 feb 2021
Brief regering over moratorium getroffenen kindertoeslagaffaire

Appreciatie van het gewijzigd amendement van de leden Lodders en Van Weyenberg over een moratorium.

BRONtweedekamer.nl
17 feb 2021
Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Marijnissen c.s. over voorstellen voor de opzet en vorm van een parlementaire enquête.

BRONKamerstuk 35510, nr. 51
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen