Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
12 mei 2021
Besluit van 19 april 2021 tot wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de herijking van de schuldenaarstarieven

Middels dit besluit wordt het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) aangepast. De tarieven voor ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders worden integraal verhoogd, teneinde deze weer in overeenstemming te brengen met de gemiddelde kostprijs die voor de verschillende ambtshandelingen is berekend. Dit besluit geeft met de voorgestelde verhoging deels uitvoering aan de beleidsreactie op het rapport Tussen ambt en markt van de Commissie herijking tarieven gerechtsdeurwaarders (hierna: de commissie Oskam) die op 4 februari 2020 aan de Tweede Kamer is verzonden. Hierin is aangegeven dat verdere waarborging van de onafhankelijke en onpartijdige positie van de gerechtsdeurwaarder gewenst is en dat aanpassing van de tarieven daar onderdeel van is.

BRONStaatsblad 2021, 219
12 mei 2021
Kamervragen over een casus van een deurwaarder die loonbeslag legt

Vragen van Kamerlid Peters (CDA) aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van SZW over de casus van een deurwaarder die loonbeslag legt in relatie tot de geest en strekking van een door de Tweede Kamer aangenomen motie.

BRONtweedekamer.nl
05 mei 2021
Regeling elektronische publicaties

Artikel 2.7 bepaalt het volgende:

1. Aan de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders worden kosten in rekening gebracht voor het publiceren in de Staatscourant van uittreksels van exploten als bedoeld in artikel 54, tweede en vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

2. De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen € 5,40 per uittreksel.Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 1.1 van de Wet elektronische publicaties in werking treedt.

BRONStaatscourant 2021, 21610
05 mei 2021
Internetconsultatie Wijziging Regeling BRP i.v.m. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Sinds 2014 loopt het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, met als doel de adreskwaliteit in de basisregistratie personen (hierna: BRP) te verbeteren. LAA is een samenwerkingsverband van gemeenten, de minister van BZK en bestuursorganen die gebruik maken van de adresgegevens van personen die zijn opgenomen in de BRP. De Wijzigingswet BRP i.v.m. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit  is bij koninklijke boodschap van 18 maart 2021 ingediend. Artikel 2.37b, eerste lid, van de Wet BRP bevat na inwerkingtreding van deze wet een grondslag om bij ministeriële regeling bestuursorganen aan te wijzen die, in afwijking van artikel 2.34 van de Wet BRP, gerede twijfel over de juistheid van een adresgegeven melden aan de minister van BZK, in plaats van rechtstreeks aan het college. De consultatieperiode loopt tot 1 juni 2021. De KBvG is voornemens te reageren.

BRONinternetconsultatie.nl
05 mei 2021
Internetconsultatie Wijziging Besluit BRP i.v.m. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Het (ontwerp-)wijzigingsbesluit BRP Adreskwaliteit geeft onder meer nadere regels over de inhoud van signalen en de inzet van profielen. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties dat een bestuursorgaan of derde kennis heeft van een Nederlands verblijfsadres van betrokkene, terwijl deze in de BRP op een ander adres of als niet-ingezetene is ingeschreven. Einddatum van de consulatie is 1 juni 2021. De KBvG is voornemens te reageren op het voorstel.

BRONinternetconsultatie.nl
05 mei 2021
Internetconsultatie Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden

De regeling beoogt de uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk te maken voor een experiment met de vroegsignalering van schulden in de gemeenten Amsterdam, Dordrecht, Purmerend en Rotterdam. De regeling is gebaseerd op de experimenteerbepaling (artikel 10) van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De consultatieperiode loopt tot 1 juni 2021.

BRONinternetconsultatie.nl
28 apr 2021
Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Wet van 9 april 2021 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

BRONStaatsblad 2021, 194
28 apr 2021
Stemmingen moties Armoede- en schuldenbeleid

Een overzicht van de stemmingen over verschillende moties, ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid van 22 april 2021.

BRONHandeling 2020-2021, nr. 59 item 32
28 apr 2021
Het kinderopvangtoeslagschandaal

Vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het kinderopvangtoeslagschandaal.

BRONtweedekamer.nl
28 apr 2021
Het bericht dat de nieuwe deurwaarderswet schuldenaars in problemen brengt

Schriftelijke vragen van kamerlid Maatoug (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen