Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
29 nov 2023
Wijziging begroting J&V

Voorstel tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2023 (Tweede suppletoire begroting)

BRONtweedekamer.nl
29 nov 2023
Toezichtrapport Nederlandse Zorgautoriteit CAK 2022: verbeteringen incasso mogelijk

Uitvoeringsorganisatie CAK vervult een cruciale rol voor cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en werkt aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat het CAK in 2022 bijna alle wettelijke taken rechtmatig heeft uitgevoerd, maar dat het verbeteren van de uitvoeringsorganisatie nog traag verloopt. Zo zijn er aanwijzingen dat er onvoldoende incasso-inspanningen worden verricht op oude openstaande
vorderingen.

BRONofficielebekendmakingen.nl
29 nov 2023
Minister spreekt met KBvG over transparantie van vermogen en realtime inzage in banktegoeden

In een reactie op de motie van de leden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) over oninbare civiele vorderingen, geeft de Minister voor Rechtsbescherming aan dat met de KBvG is gesproken of onderzocht kan worden of er mogelijkheden zijn om het innen van civiele vonnissen te verbeteren. In het position paper dat de KBvG voorafgaand aan het de rondetafelgesprek op 13 april jl. heeft ingediend heeft de beroepsgroep opgeroepen hun mogelijkheden tot verhaal te vergroten door onder meer een afdwingbare en verbeterde transparantieverplichting en realtime inzage in banktegoeden. De Minister geeft aan dat deze twee punten worden meegenomen in de gesprekken met de KBvG waarover hij de Kamer op 26 oktober jl. heeft bericht.

BRONtweedekamer.nl
21 nov 2023
Kamerbrief over basisdienstverlening voor schuldhulpverlening

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over een verbeterplan voor de schuldhulpverlening ten aanzien van het bereik en de kwaliteit en de wijze waarop begeleiding en nazorg wordt vormgegeven. De zogeheten ‘Elementen van Basisdienstverlening’ bevatten richtlijnen voor meer eenheid in schuldhulpverlening, zoals een registratiesysteem voor hulpverleners. Gemeenten krijgen vanaf 2024 structureel 40 miljoen euro extra. 

BRONtweedekamer.nl
21 nov 2023
Advies Raad van State over wetsvoorstel Betaalbare huur

De Raad van State heeft haar advies gepubliceerd over het wetsvoorstel betaalbare huur. Die wet regelt onder andere dat te hoge huren in verhouding tot de kwaliteit van de woning in de middenhuur, aan banden worden gelegd. De Raad van State schrijft in het advies begrip te hebben voor de maatregel uit het wetsvoorstel dat huurprijzen voor sociale huurwoningen dwingend worden voorgeschreven. Tegelijkertijd vraagt de Raad om meer toelichting op een aantal punten.

BRONrijksoverheid.nl
21 nov 2023
Maximale rente op krediet stijgt naar 15%

De maximale rente die aanbieders mogen rekenen op consumptief krediet (oftewel de maximale kredietvergoeding) zal per 1 januari stijgen van 14% naar maximaal 15%. Geld lenen, rood staan en kopen op afbetaling kan daardoor duurder worden.

BRONrijksoverheid.nl
21 nov 2023
Initiatiefnota van het kamerlid Kat over Meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind

Mensen onder bewind hebben last van slechte bereikbaarheid en communicatie van de bewindvoerder maar ook van onvoldoende actie door de bewindvoerder als de deurwaarder is ingeschakeld.

Kamerlid Kat doet voorstellen die ervoor moeten zorgen dat er meer inzicht komt in het functioneren van het bewind, zowel voor de gemeente als ook voor de ‘onderbewindgestelde’, dat er voor de bewindvoerder zelf meer ruimte voor zorgvuldigheid, maatwerk en aandacht komt, dat de perverse prikkels uit het systeem worden gehaald en er komt meer focus op de maatschappelijke en sociale aspecten.

Klik hier voor de initiatiefnota.

BRONtweedekamer.nl
21 nov 2023
Brief van de minister van BZK over studentenhuisvesting en de uitvoering van de motie-Rietkerk over hospitaverhuur

Met de Wet vaste huurcontracten worden, behoudens een aantal uitzonderingen, generieke tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woningen en onzelfstandige woningen afgeschaft. De wet schaft dus ook tijdelijk contracten voor onzelfstandige woonruimten af; onzelfstandige woonruimten zijn veelal kamers waar studenten wonen. Voor doelgroepencontracten, zoals campuscontracten, ligt dit anders: die blijven met de voorliggende wet bestaan. In deze brief gaat de minister van BZK in op hoe de situatie voor studenten materieel en juridisch verandert ten opzichte van de huidige situatie van na de Wet doorstroming huurmarkt 2015.

BRONofficielebekendmakingen.nl
21 nov 2023
Waar knelt de WW?

Definitief rapport van een onderzoek naar knelpunten in de Werkloosheidswet vanuit het perspectief van werknemer, werkgever en UWV. Sinds de inwerkingtreding van de Werkloosheidswet (WW) in 1987 zijn er meerdere grote wijzigingen in het WW-stelsel – en de uitvoering daarvan – doorgevoerd. Ondanks dat iedere wijziging is gebaseerd op grondig gemaakte overwegingen, hebben ze geleid tot een hoge mate van complexiteit van de wet. Dit wordt niet alleen door de (werkloze) werknemer ervaren; ook werkgevers en UWV ervaren deze complexiteit. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onderzoek gedaan naar de knelpunten die werknemers, werkgevers en UWV ervaren.

BRONtweedekamer.nl
15 nov 2023
KBvG-overzicht wetgevingsontwikkelingen en wetgevingsconsultaties

Actueel overzicht van wetgevingsdossiers waarin de KBvG een actieve rol speelt.

BRONkbvg.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen