Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
13 okt 2021
Motie ihkv Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Motie van de leden Grinwis (CU) en Van der Plas (BBB) verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de ouders die dat willen toegang krijgen tot een traject binnen de schuldhulpverlening of WSNP, zodanig dat het besluit compensatie schuldentrajecten integraal van toepassing blijft, zodat ouders indien gewenst zelf vorm kunnen geven aan een route naar een schuldenvrije toekomst.

BRONtweedekamer.nl
13 okt 2021
Rapportage 2e onderzoek Toegang Digitale Overheid

Het Nederlandse openbaar bestuur kent historisch veel variatie in het organiseren van beleid en uitvoering. De aansturing van centrale (rijksbrede) initiatieven zoals de Digitale Overheid en het domein Toegang is daarmee een uitdaging.  In het voorjaar van 2020 is in opdracht van het ministerie van BZK) een eerste onafhankelijk onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van de stand van zaken binnen het domein Toegang Digitale Overheid. Dit vervolgonderzoek brengt in beeld in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek uit 2020 zijn overgenomen en in welke mate dit een (positief) effect heeft gehad op de resultaten van de verschillende initiatieven binnen het domein Toegang. Vervolgens bevat het rapport een visie op de doorontwikkeling en verdere bijsturing van dit domein. 

BRONtweedekamer.nl
13 okt 2021
Brief regering: aanpak belastingschulden in verband met corona

Brief van de directie Algemene Fiscale Politiek. Er wordt omschreven hoe het kabinet omgaat met bedrijven die belastingschulden hebben opgebouwd vanwege de coronacrisis (paragraaf 2). Vervolgens wordt stilgestaan bij ondernemers die een problematische schuldpositie hebben opgebouwd (paragraaf 3). Het kabinet kondigt daarbij een tijdelijke stap aan van de Belastingdienst en Douane om sanerings- en herstructureringstrajecten meer kans van slagen te geven. Ook heeft het kabinet een aanvullende maatregel getroffen om in uitzonderingsgevallen aanvullend uitstel van betaling te verlenen na 1 oktober 2021 (paragraaf 4). Tot slot wordt beschreven de tegemoetkoming voor bedrijven die geen verlenging van het uitstel van betaling hebben aangevraagd (paragraaf 5).

BRONtweedekamer.nl
13 okt 2021
Bijlage bij Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel BRP Adreskwaliteit

De bijlage bevat een opsomming van de profielsamenvattingen van het project "Landelijke Aaanpassing Adreskwaliteit".

BRONtweedekamer.nl
06 okt 2021
Eerste Kamer akkoord met nieuwe griffierechtcategorieƫn voor geldvorderingen

Voor lagere geldvorderingen in kantonzaken worden nieuwe griffierechtcategorieën geïntroduceerd. Er gaan lagere griffierechten gelden voor vorderingen van 500 euro tot 5.000 euro. De categorieën die golden van 2011 tot 2021 leidden ertoe dat het griffierecht voor een vordering van 501 euro van een rechtspersoon even hoog was als het griffierecht voor een vordering van 12.500 euro (te weten 499 euro per 1 januari 2020). Met name de hoogte van het griffierecht voor rechtspersonen in verhouding tot een geldvordering van net boven de 500 euro werd dientengevolge als problematisch ervaren.

BRONrecht.nl
06 okt 2021
Definitieve eindrapportage WODC veelplegers faillissementsfraude

Doel van dit onderzoek is om beter inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van de groep veelplegers in de faillissementsfraude en hun modus operandi. Tevens tracht deze studie inzichtelijk te maken op welke wijze veelplegers van faillissementsfraude door de verschillende partijen worden aangepakt en hoe die aanpak kan worden verbeterd.

BRONtweedekamer.nl
06 okt 2021
8e Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Deze 8e voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer op de volle breedte van de hersteloperatie vanaf de 7e voortgangsrapportage die op 22 juni jl. met de Kamer is gedeeld.

BRONofficielebekendmakingen.nl
06 okt 2021
Brief van de No en de LOSR over beslagvrije voet bij verrekeningen toeslagen

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op voornoemde brief.

BRONtweedekamer.nl
06 okt 2021
Eerste Kamer stemt in met Wet open overheid (Woo)

Op dinsdag 5 ktober jl. is het initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo) van GroenLinks en D66 aangenomen in de Eerste Kamer. Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De vervolgstap is dat het initiatiefwetsvoorstel nu in de ministerraad geagendeerd wordt voor bekrachtiging. De wet treedt naar verwachting uiterlijk 1 juni 2022 in werking.  

BRONrijksoverheid.nl
29 sep 2021
Kamervragen over mogelijk onterecht in rekening gebrachte kosten door de deurwaarder

Vragen van de leden Van Nispen en Van Kent (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over mogelijk onterecht in rekening gebrachte kosten door de deurwaarder

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen