Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
02 dec 2020
Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen (35 574) - gewijzigd voorstel van wet: ëenmalige tegemoetkoming niet vatbaar voor beslag

Op grond van het gewijzigde artikel 49g, derde lid van deze wet is de eenmalige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 49g, eerste lid, van 750 voor noodzakelijke uitgaven van de belanghebbende of diens partner als gevolg van vertraging bij het vaststellen van een of meer beschikkingen, niet vatbaar voor vervreemding, verpanding, belening of beslag, waaronder begrepen beslag ingevolge faillissement of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Elk beding dat hiermee strijdt is nietig.

BRONofficielebekendmakingen.nl
02 dec 2020
Brief regering over stand van zaken invordering en inningskosten en opbrengsten belastingsoorten

De staatssecretarissen voor financiën hebben een briefnaar de Tweede Kamer gestuurd om de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de invordering van belastingen en toeslagen.
 

BRONtweedekamer.nl
02 dec 2020
Kamervragen over BKR-registratie bij de start van schuldhulpverlening

Kamerlid Peters (CDA) heeft kamervragengesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over BKR-registratie bij de start van schuldhulpverlening. Hij vraagt o.a. of er bij de start van een schuldhulpverleningstraject en
ook als het alleen om budgetcoaching gaat, een BKR-registratie zou moeten plaatsvinden en wat het doel van deze maatregel is. Peters is bang dat een verplichte BKR-registratie een belemmering vormt om een verzoek om schuldhulpverlening te doen en haaks staat op het doel om via vroegsignalering meer mensen te bereiken en problematische schulden te voorkomen.

 

BRONtweedekamer.nl
02 dec 2020
Motie van het lid Van Nispen over het opzetten van een wijkplaats voor togadragers

Er moet een plek komen waar advocaten en andere togadragers die ernstig zijn bedreigd, op adem kunnen komen. Dit stelt de SP voor in een motie die in samenspraak met de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is opgesteld.  Volgens Raffi van den Berg, algemeen secretaris van de NOvA, kunnen andere beroepsgroepen die met bedreiging te maken krijgen, zoals deurwaarders, journalisten en notarissen, contact opnemen met de NOvA over de wijkplaats, zo geeft zij aan in een artikel op de website van de orde.

BRONtweedekamer.nl
25 nov 2020
Begrotingsbehandeling SZW

Minister Koolmees en staatssecretaris Van 't Wout zonden de Tweede Kamer de antwoorden​ van meer feitelijke aard die bij de begrotingsbehandeling SZW zijn gesteld. Hierin worden o.a. de volgende vragen beantwoord:
- Wat is er mogelijk in de timing van de invoer van verhoging van tarieven van
deurwaarders?
- Er moet een betere samenwerking komen tussen deurwaarders en schuldhulpverleners. Kan de staatssecretaris stimuleren dat meer deurwaarders het convenant met NVVK ondertekenen?

Tijdens de begrotingsbehandleing zijn een aantal moties ingediend. Een van de aangenomen moties is de motie van mevrouw Van Beukering-Huijbregts (D66) over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten. Nu de motie is aangenomen zal de regering naar het huidige stelsel van maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten kijken en na consultatie van partijen als de KBvG, de NVVK, het Nibud en het lectoraat armoede en schulden verbeteringen in kaart brengen,

BRONtweedekamer.nl
25 nov 2020
Grip op de draaideurfraudeur bij faillissementen

Minister Dekker en Grapperhaus ​reageren​ op de notitie “Grip op de draaideurfraudeur bij faillissementen”, die door de leden Van Dam (CDA) en Van Nispen (SP) voor de zomer werd opgesteld. In de reactie gaan de minister o.a. in op de veiligheid van gerechtsdeurwaarders en curatoren.

BRONtweedekamer.nl
25 nov 2020
Begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid

Woensdag 25 november en donderdag 26 november 2020 wordt de begroting 2021 van Justitie en Veiligheid behandeld door de Tweede Kamer. 

Minister Dekker (Rechtsbescherming), minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel en Migratie) hebben diverse vragen over de J&V begroting schriftelijk ​beantwoord​. Hierin zijn vragen gesteld over o.a. griffierechten.

BRONtweedekamer.nl
18 nov 2020
Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

Het voorstel is aangenomen. Amendement van de leden Van Nispen en Van den Berge over het verlagen van de griffierechten voor natuurlijke personen met dezelfde percentages als voor rechtspersonen: ingetrokken. Amendement van de leden Van Nispen en Van den Berge over het terugdraaien van de verhoging van griffierechttarieven onder de kantonrechtersgrens: eveneens ingetrokken.

BRONtweedekamer.nl
18 nov 2020
Tools die onthullingen in open data moeten voorkomen onderzocht

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil datasets zoveel als mogelijk en proactief publiek beschikbaar te stellen. Het motto hierbij is ‘openbaar tenzij’. Veel van de datasets betreffen privacygevoelige data: over justitiabelen, vluchtelingen of rechtzoekende burgers. Openbaarmaking moet daarom op een verantwoorde, privacybeschermende wijze gebeuren. Het WODC onderzocht Statistical Disclosure Control-technieken en -tools (SDC-technieken en -tools), waarmee identificerende en gevoelige gegevens zoveel mogelijk worden verwijderd of verhuld, terwijl de bruikbaarheid zo veel mogelijk behouden blijft.

BRONwodc.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen