Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Algemeen privacy statement

(De privacyverklaring voor leden van de KBvG vindt u hier)

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (hierna: KBvG) is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders en toegevoegd gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid van de KBvG. De KBvG heeft tot taak de bevordering van de vakbekwaamheid en een goede beroepsuitoefening van de leden. Het Bureau van de KBvG is gevestigd in Den Haag.

Onze contactgegevens zijn:
Functionaris gegevensbescherming: K.M. Weisfelt
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag
Telefoon: 070 890 35 30
Website: www.kbvg.nl
E-mail: kbvg@kbvg.nl

De KBvG respecteert uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijze de KBvG uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en met welk doel.

Verantwoordelijke

De KBvG heeft een bestuur (artikel 58 Gerechtsdeurwaarderswet). Het bestuur is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Het bestuur stelt de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vast en krijgt daarin ondersteuning van het bureau van de KBvG.

Doel verwerking persoonsgegevens

De doeleinden waarvoor de KBvG uw persoonsgegevens verwerkt, hangen nauw samen met haar wettelijke taakuitvoering, relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. De in deze privacyverklaring genoemde (soorten en categorieën) persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden door de KBvG worden gebruikt, te weten:

 • het uitvoeren van haar wettelijke kerntaken;
 • het berekenen van uw beslagvrije voet door de rekenmodule BVV;
 • het voldoen aan en naleven van juridische en wettelijke verplichtingen;
 • interne en externe communicatieactiviteiten;
 • informatievoorziening; - werving en selectie (sollicitatie);
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van haar website of om de website te analyseren en te verbeteren.

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

De KBvG verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen, bedoeld en vastgelegd in artikel 6 van de AVG:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • gerechtvaardigd belang.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De KBvG verwerkt verschillende persoonsgegevens ter uitvoering van haar wettelijke taken, onder andere op basis van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en de bij of krachtens de Gerechtsdeurwaarderswet bepaalde, relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Dit geldt ook in het geval u zelf (telefonisch) contact opneemt met de KBvG met vragen over het werk van een gerechtsdeurwaarder.

Welke persoonsgegevens de KBvG van u verwerkt hangt af van de relatie die u met de KBvG heeft. De KBvG verwerkt de volgende soorten en categorieën van persoonsgegevens:

 • basisgegevens, zoals naam -, adres -, woonplaats- of in het geval van een eenmanszaak kantoorgegevens; - telefoonnummers;
 • overige contactgegevens, zoals postadres, emailadres of andere adressen voor elektronische communicatie;
 • geslacht, geboortedatum, leeftijd, nationaliteit en burgerlijke staat;
 • financiële gegevens, zoals rekeningnummer;
 • gegevens die worden verwerkt bij de berekening van uw beslagvrije voet door de rekenmodule BVV: burgerservicenummer, leefsituatie, samenstelling gezin,  partnergegevens en financiële gegevens;
 • gegevens die worden verzameld bij uw bezoek aan de website van de KBvG;
 • gegevens die worden verzameld bij werving- en selectieprocedures;
 • gegevens die worden verzameld voor onze communicatieactiviteiten, zoals het bijwonen van evenementen en bijeenkomsten, de verzending van het vakblad de Gerechtsdeurwaarder;
 • alle overige persoonsgegevens die aan de KBvG worden verstrekt of die de KBvG kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals in deze privacyverklaring worden vermeld.

Van welke organisaties of openbare bronnen zijn de persoonsgegevens afkomstig?

De KBvG ontvangt persoonsgegevens van (medewerkers van) gerechtsdeurwaarderskantoren, schuldhulpverleners, bewindvoerders, andere partijen die optreden in het belang van een ander en de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Voor wat betreft de berekening van uw beslagvrije voet door de rekenmodule BVV ontvangt de KBvG uw gegevens van de basisregistratie personen en het UWV.

Met wie deelt de KBvG persoonsgegevens?

De KBvG schakelt derden in voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar wettelijke taken, relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Gegevens worden gedeeld bij het afnemen van diensten van een IT-leverancier, van een leverancier voor communicatiediensten en van een leverancier voor het kunnen verwerken van de benodigde gegevens. Daarnaast worden persoonsgegevens gedeeld met de gerechtsdeurwaarderskantoren, waaronder gegevens die zijn gebruikt bij de berekening van de beslagvrije voet. Deze derde partijen zijn ‘verwerkers’.

Daarnaast moet de KBvG persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging persoonsgegevens

De KBvG zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Binnen de KBvG mogen alleen daartoe geautoriseerde personen uw gegevens inzien en verwerken. Het bestuur en de medewerkers van het bureau van de KBvG zijn bovendien verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. De accounts van de medewerkers zijn met wachtwoorden beveiligd.

Het BSN nummer dat is gebruikt bij een berekening van de beslagvrije voet wordt na verwerking enkel gepseudonimiseerd opgeslagen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De KBvG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen van onze verwerking en met inachtneming van gestelde termijnen in wet- en regelgeving. Voor verschillende categorieën persoonsgegevens kunnen verschillende (wettelijke of contractuele) bewaartermijnen gelden.

De gegevens die worden gebruikt in de berekening van uw beslagvrije voet worden niet door de KBvG bewaard. Wel worden van de aanvraag de meta-gegevens bewaard om tegemoet te kunnen komen aan inzageverzoeken.

Privacyrechten betrokkenen

Uw verzoek tot inzage van uw gegevens waar de KBvG over beschikt, correctie van uw gegevens waar de KBvG over beschikt, beperking van het gebruik van uw gegevens bij onjuistheid, onrechtmatigheid of nutteloosheid van de gegevens, het overdagen van gegevens aan een andere verantwoordelijke (enkel bij gegevens verzameld met toestemming), verwijdering van uw persoonsgegevens, intrekking van eerder gegeven toestemming, of het indienen van een klacht, kunt u sturen aan de KBvG. De KBvG maakt bij ieder verzoek een afweging tussen de (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden van de KBvG en uw rechten als betrokkene.
Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u ook een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient. Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, dan kunt u AP via het gratis telefoonnummer 088 - 1805 250 bereiken voor meer informatie.

Automatisering en overdracht

De KBvG maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, noch is er sprake van overdracht van gegevens naar derde landen.

Statistieken en cookies

De KBvG houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en worden door de KBvG niet verkocht aan derden. Die statistische gegevens zien op het aantal bezoekers per dag en de activiteit op de website: welke buttons worden aangeklikt of welke delen van de website worden bezocht.
De KBvG maakt op haar website gebruik van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen in de techniek of in wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven.

Vragen & contact

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop de KBvG met uw persoonsgegevens omgaat, dan horen of lezen wij dat graag via de hiervoor genoemde contactgegevens.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen