Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
09 jun 2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:2950

Beslagvrije voet. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule van artikel 475fa Rv. Afgewezen.

BRONde Rechtspraak.nl
08 jun 2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:2366

De kamer van koophandel heeft met een aantal grootafnemers van haar gegevens langlopende contracten. Zij heeft die opgezegd, omdat zij met die afnemers nieuwe contracten, met een andere inhoud, wil sluiten. Zo wil zij overeenkomen dat die afnemers de afgenomen gegevens uit haar handelsregister niet meer mogen doorgeven aan hun eigen klanten. Ook wil zij die afnemers, die de afgenomen gegevens wel tot een ander informatieproduct mogen verwerken (‘hergebruiken’ in de zin van de Europese regelgeving rond het gebruik van overheidsinformatie), bepaalde voorwaarden opleggen en aan controlemogelijkheden door de kamer van koophandel binden. De kamer van koophandel stelt dat te mogen omdat zij databankenrecht op haar handelsregister heeft. De afnemers hebben daar bezwaar tegen omdat zij vinden dat de kamer van koophandel dat databankenrecht niet heeft en omdat zij ingaat tegen de Europese regelgeving rond het gebruik van overheidsinformatie. Zij hebben een zogenaamde bodemprocedure gestart bij de rechtbank Midden-Nederland. Daarnaast vorderen zij in kort geding dat de oude situatie gehandhaafd blijft tot de rechter in die bodemprocedure op hun bezwaren heeft beslist. Ook vorderen zij in dit kort geding dat een pilot van de kamer van koophandel, waarbij een klein aantal (andere) afnemers een signalering ontvangt van wijzigingen in het handelsregister, wordt gestopt of dat zij zelf ook aan die pilot mogen deelnemen. De rechter in het kort geding wijst die laatste eis af, omdat de kwestie van de pilot te ingrijpend is om in kort geding te beslissen. Wel veroordeelt hij de kamer van koophandel om te wachten met het invoeren van de nieuwe overeenkomsten tot de rechter in de bodemprocedure heeft beslist. De grootafnemers van de kamer van koophandel hebben er recht op dat dat oordeel wordt afgewacht en dat de kamer van koophandel niet tussentijds die afnemers van haar dienstverlening afsluit.

BRONde Rechtspraak.nl
08 jun 2021
ECLI:NL:RBNHO:2019:11475

Vordering tot terugbetaling van een geldlening uit 2012 tegen gedaagden 1 en 2. Gedaagden 1 en 2 worden opgedragen bewijs te leveren van hun stelling dat zij in 2015 met de toenmalige bestuurster van eiseres (de moeder van gedaagde 2) hebben afgesproken dat deze geldlening niet opeisbaar is tot haar overlijden. Vordering tot terugbetaling van een geldlening uit 1999 tegen gedaagde 3 is niet toewijsbaar, omdat de uitoefening van het recht van eiseres om tot opeising van de volledige geldlening over te gaan, zonder gedaagde 3 in de gelegenheid te stellen de betaling van de aflossingstermijnen te hervatten, in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Vordering tegen gedaagde 4 is evenmin toewijsbaar, omdat de door eiseres gestelde rekening courantverhouding onvoldoende is gebleken. De vermelding daarvan in de eigen jaarrekeningen van eiseres is daarvoor onvoldoende.

BRONde Rechtspraak.nl
08 jun 2021
ECLI:NL:RBOVE:2021:2292

Vordering tot ontruiming van de gehuurde ‘omklapwoning’ toegewezen in verband met het veroorzaken van overlast. Ontruimingstermijn vastgesteld op zes weken om de huurder in staat te stellen vervangende woonruimte te vinden.

BRONde Rechtspraak.nl
08 jun 2021
ECLI:NL:PHR:1991:17

Verbintenissenrecht. Vervalste handtekening. Kan degene wiens handtekening is vervalst zich erop beroepen dat de handtekening niet echt is? Is toerekenbaar dat de wederpartij de handtekening voor echt heeft mogen houden?

BRONde Rechtspraak.nl
08 jun 2021
ECLI:NL:GHAMS:2021:1468

Beslagvrije voet. Beslagene mocht nieuw verzoek doen ook al had hij tegen een kort daarvoor gegeven afwijzende beschikking kunnen appelleren. Beslagene heeft onvoldoende inzicht gegeven in, kort gezegd, zijn financiële situatie. Daarom wordt afwijzende beschikking van de kantonrechter bekrachtigd. Het hof laat in het midden of het vóór of per 1 januari 2021 geldende art. 475e Rv van toepassing is. Toepasselijk wetsartikelen: artikelen 475da Rv, 475e Rv, art. 475e Rv (oud).

BRONde Rechtspraak.nl
08 jun 2021
ECLI:NL:GHAMS:2021:1368

Klacht tegen gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder heeft ten onrechte executoriaal derdenbeslag willen leggen op het inkomen van klaagster ter uitwinning van een ten laste van haar echtgenoot gewezen vonnis. Het feit dat de huwelijksvoorwaarden, om welke reden dan ook, niet tijdig in het huwelijksgoederenregister waren ingeschreven, kan de gerechtsdeurwaarder niet worden aangerekend. Schending privacy. Aan werkgever van klaagster is ongevraagd en zonder instemming van klaagster privacygevoelige informatie verstrekt. Klacht (deels)gegrond. Berisping en kostenveroordeling.

BRONde Rechtspraak.nl
08 jun 2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:2413

KG vordering tot benoeming van een registeraccountant (na een tussenvonnis) toegewezen. Accountant moet selecteren welke van de beslagen documenten (die zich onder DigiJuris bevinden) wel en niet moeten worden afgegeven aan de beslaglegger. Dit is een eindvonnis na een eerder gewezen tussenvonnis (ECLI:NL:RBAMS:2021:2045

BRONde Rechtspraak.nl
08 jun 2021
ECLI:NL:GHARL:2021:5314

Artikel 476a Rv. Verklaringsprocedure na derdenbeslag. Vraag of gedaagde schulden had aan twee vennootschappen waarvan hij enig aandeelhouder was toen ten laste van die vennootschappen derdenbeslag werd gelegd. Verzwaarde stelplicht bij verweer gedaagde.

BRONde Rechtspraak.nl
08 jun 2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:2478

huurkorting corona; voorwaardelijke ontbinding

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen