Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
19 jan 2022
ECLI:NL:RBROT:2022:194

Dwangakkoord toewijzen. Stichting Jongeren Perspectief Fonds.

BRONde Rechtspraak.nl
19 jan 2022
ECLI:NL:RBROT:2022:33

Bewindvoerder heeft procedure overgenomen. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming gehuurde.

BRONde Rechtspraak.nl
19 jan 2022
ECLI:NL:GHSHE:2020:3878

Toepassing van de in artikel 7:280 BW bedoelde ‘terme de grâce’?

BRONde Rechtspraak.nl
19 jan 2022
ECLI:NL:GHSHE:2022:36

Vordering in kort geding tot ontruiming van een bedrijfsruimte inclusief bedrijfsafhankelijke woonruimte wegens een aanzienlijke huurachterstand die grotendeels is ontstaan sinds het uitbreken van de coronacrisis, en een vordering tot betaling van de achterstallige huur.

BRONde Rechtspraak.nl
19 jan 2022
ECLI:NL:GHAMS:2021:4152

Geldleningen. Wie heeft als debiteur te gelden? Bewijswaardering. Onderhandeling over schikking niet te beschouwen als erkenning. Gebruik van appartement berust niet op huurovereenkomst. Onrechtmatige onttrekkingen niet komen vast te staan. Beroep op verrekening deels afgewezen omdat tegenvordering niet processueel liquide is (uitkomst van procedure in het buitenland tussen zelfde partijen). Wetsartikelen: 152 Rv, 7:201 BW, 6:136 BW. Zie ECLI:NL:GHAMS:2020:1394.

BRONde Rechtspraak.nl
19 jan 2022
ECLI:NL:GHARL:2022:149

Geschil over de executie van dwangsommen op basis van een vonnis waarin een huurder onder oplegging van een dwangsom is veroordeeld tot ontruiming van de gehuurde bedrijfsruimte. Is aan de veroordeling voldaan? Uitleg van de veroordeling. Gevolg van (zeer) geringe overtreding.

BRONde Rechtspraak.nl
19 jan 2022
ECLI:NL:RBNHO:2021:12451

Toewijzing verlenging ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing na gedeeltelijke aanhouding van het verzoek.

BRONde Rechtspraak.nl
19 jan 2022
ECLI:NL:RBOVE:2021:4914

Eiseres heeft een vordering op de werknemer van gedaagde en heeft executoriaal derdenbeslag laten leggen onder gedaagde. Partijen voeren discussie over de vraag of de door gedaagde overgelegde gerechtelijke verklaring ex artikel 477a lid 1 Rv juist is. Naar het oordeel van de rechtbank heeft gedaagde het opgegeven loon van de werknemer onvoldoende onderbouwd, omdat zij alleen stukken heeft overgelegd die door haarzelf zijn opgesteld, terwijl de werknemer middellijk bestuurder van gedaagde is. De rechtbank stelt gedaagde in de gelegenheid om de door eiseres gevraagde stukken of andere stukken te overleggen waaruit het loon blijkt en die door een onafhankelijke derde zijn opgesteld of (waaruit blijkt dat die) aan de fiscus zijn toegezonden.

BRONde Rechtspraak.nl
19 jan 2022
ECLI:NL:RBROT:2022:126

Kort geding. Vordering tot opheffing (tweede) beslag op schip toegewezen. Beslagverdrag 1952 bepaalt dat voor dezelfde zeerechtelijke vordering slechts eenmaal beslag op een schip kan worden gelegd door dezelfde schuldeiser.

BRONde Rechtspraak.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:GHSHE:2021:3799

Oproep van verweerder in Turkije: verweerder verschijnt niet in procedure in hoger beroep. Partneralimentatie.

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen