Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
27 sep 2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:2179

Executiegeschil dwangsommenveroordeling in incident ex artikel 843a Rv vooruitlopend op beslissingen in cassatie in hoofdzaak en herroepingsprocedures ex artikel 382 Rv; maatstaven voor de beoordeling ECLI:NL:HR:2019:2026 en misbruik van bevoegdheid (artikel 3:13 BW).

BRONRechtspraak
27 sep 2023
ECLI:NL:RBOVE:2023:3711

De rechtbank veroordeelt de gedaagde om eiser toe te laten in de woning en toe te staan dat zij betreffende werkzaamheden uitvoeren, veroordeelt gedaagde medewerking te verlenen die noodzakelijk is op verzoek van eiser en wanneer gedaagde niet vrijwillig aan de veroordelingen voldoet, om de woning tijdelijk voor de duur van de werkzaamheden te ontruimen. Eiser verhuurd een appartement in een appartementencomplex aan gedaagde, en wil renoveringen uitvoeren. De gedaagde had niet gereageerd op het voorstel.

BRONRechtspraak
27 sep 2023
ECLI:NL:PHR:2023:817

Prejudiciële vragen op de voet van art. 392 Rv. Leidt de jurisprudentie van het HvJ in de arresten van 17 mei 2022 (ECLL:EU:C:2022:394 t/m 397) ertoe dat in verzetzaken tussen een handelaar en consument de wettelijke termijn van verzet buiten toepassing moet worden gelaten indien uit het verstekvonnis niet blijkt van (ambtshalve) toetsing op oneerlijkheid als bedoeld in de Richtlijn oneerlijke bedingen van (alle) bedingen die aan de vordering ten grondslag zijn c.q. kunnen worden gelegd?

BRONRechtspraak
27 sep 2023
ECLI:NL:RBROT:2023:8412

Onterechte en ongegronde vordering en executie door Achmea.

BRONRechtspraak
27 sep 2023
ECLI:NL:RBZWB:2023:6242

Toewijzing ontbinding en ontruiming, structurele betalingsproblematiek, huurder hadals ondernemer tijdens Covid-19 vermindering van inkomsten, verhuurder heeft niet voldaan aan de vroegsignaleringplicht.

BRONRechtspraak
20 sep 2023
ECLI:NL:PHR:1935:1

Executie- en beslagrecht. Levert veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat een executoriale titel op, zodat op grond daarvan executoriaal beslag kan worden gelegd, art. 441 Rv (oud)? Opheffing executoriaal beslag door president in kort geding, art. 289 Rv (oud). De originele conclusie is helaas niet meer voorhanden. De tekst van de gepubliceerde conclusie is afkomstig uit de Nederlandse Jurisprudentie (1936/248). Deze tekst is verkregen uit de originele conclusie van de Hoge Raad. De conclusie uit de Nederlandse Jurisprudentie is helaas niet volledig: datum uitspraak en afsluiting ontbreken.

BRONRechtspraak
20 sep 2023
ECLI:NL:RBNHO:2023:8474

Ambtshalve toetsing. Sanctie wegens schending van de contractuele informatieplicht van artikel 6:230v lid 7 BW.

BRONRechtspraak
20 sep 2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:4518

Kort geding - conventie: 230a bedrijfsruimte - ontruiming - achterstand huurpenningen en voorschotten - nakoming waarborgverplichting - boete(rente); reconventie: gebreken huurprijsvermindering - gebreken - schadevergoeding - verrekening

BRONRechtspraak
20 sep 2023
ECLI:NL:RBROT:2023:8764

Op de achtergrond in deze zaak spelen de sancties vanwege de Russische inval in Oekraïne. Vordering tot betaling vrachtfacturen; verweer: overmacht, matiging, betwisting tot standkoming overeenkomst, althans misbruik van omstandigheden, betwisting retentierecht, nakoming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

BRONRechtspraak
20 sep 2023
ECLI:NL:RBGEL:2023:5118

Verzoek tot verlenen van verlof voor executoriale verkoop van in beslag genomen aandelen, ex artikel 474g Rv. Cumulatie van beslagen. Verzoekster is niet de eerste executoriaal beslaglegger. Aan eerste beslaglegger is reeds verlof voor executoriale verkoop verleend. Analoog toepassen artikel 458 lid 1 Rv. Vooralsnog mag de eerste beslaglegger verkopen. Opbrengst verkoop te verdelen onder beslagleggers ex artikel 480 - 490d Rv. Indien en zodra het aan de eerste beslaglegger verleende verlof eindigt en niet verder wordt verlengd mag de tweede beslaglegger gedurende een termijn van zes maanden verkopen.

BRONRechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen