Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Naast wetgeving vanuit de overheid, kan ook de KBvG regels maken. Via verordeningen, bestuursregels, reglementen en notities regelt de beroepsorganisatie onderwerpen die specifiek zijn voor gerechtsdeurwaarders. Ten slotte is er nog internationale regelgeving. 

De Gerechtsdeurwaardersverordening 
De beroepsorganisatie heeft op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet de mogelijkheid om zelf verordeningen vast te stellen: regelgeving die uitsluitend de leden van de KBvG bindt. In 2022 heeft de KBvG alle eerder door haar uitgevaardigde verordeningen samengebracht tot één verordening: de Gerechtsdeurwaardersverordening. De Gerechtsdeurwaardersverordening is op 1 februari 2023 in werking getreden en daarmee zijn de eerdere verordeningen vervallen. 

Regels in de verordening kunnen alleen gaan over onderwerpen die genoemd worden in de Gerechtsdeurwaarderswet en worden in principe door het bestuur van de KBvG opgesteld. Na een advies van de ALV kan de verordening door de ledenraad worden vastgesteld en uiteindelijk door de minister van Justitie en Veiligheid worden goedgekeurd.

In de rechterkolom staan de verschillende hoofdstukken van de verordening, de toelichting en de bijlagen. Naast de verschillende hoofdstukken is er ook nog een pagina met de vervallen regelgeving en een pagina met alle huidige regelgeving in overzicht.   

Bestuursregels, reglementen en notities 
In de Gerechtsdeurwaarderswet is namelijk bepaald dat het bestuur van de KBvG nadere regels kan opstellen voor onderwerpen die zijn behandeld in de verordening. Bestuursregels gaan over een specifiek onderwerp. Een reglement werkt meerdere bepalingen uit een verordening nader uit. Met een bestuursregel of reglement is het niet nodig om telkens opnieuw het intensieve proces van een verordening te doorlopen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer ergens heel specifieke regels voor gelden, die jaarlijks veranderen.

Naast bestuursregels en reglementen kan er vanuit de KBvG ook een notitie komen. Deze geeft niet alleen meer informatie over een onderwerp uit een verordening, maar bevat ook een rechtsopvatting van de KBvG. Zo’n notitie heeft dan een zodanig gezag binnen de beroepsgroep, dat door de rechtspraak wordt aangenomen dat een gerechtsdeurwaarder die in overeenstemming met die rechtsopvatting handelt, ‘in beginsel niet tuchtrechtelijk laakbaar handelt’. 

Externe regels en internationale regelgeving
Daarnaast zijn er regels die niet afkomstig zijn van de beroepsgroep, maar wel specifiek van toepassing op de gerechtsdeurwaarder. Deze regels maken veelal onderdeel uit van bredere wetgeving en zijn afkomstig van de overheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Regeling meldplicht voor gerechtsdeurwaarders en wijze indiening van gegevens aan het Bureau (BFT). Ten slotte zijn er nog een aantal internationale regelingen.
De verordeningen, bestuursregels, reglementen, notities, externe regels en internationale regels zijn via deze pagina per thema gebundeld.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen