Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het tarievenstelsel voor gerechtsdeurwaarders is tweeledig. Tussen de opdrachtgever en de gerechtsdeurwaarder is sprake van marktwerking, tussen de opdrachtgever en de schuldenaar is sprake van wettelijk vastgestelde tarieven.

De tarieven die de schuldenaar verschuldigd is voor de ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder staan in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG). Deze tarieven worden jaarlijks door het ministerie van Justitie en Veiligheid geïndexeerd.

Grenzen aan marktwerking

Sinds de totstandkoming van de Gerechtsdeurwaarderswet in 2001 is tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarders marktwerking mogelijk. Die marktwerking kan positief uitpakken voor de kwaliteit van de dienstverlening, maar blijkt in de praktijk ook de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder in het geding te kunnen brengen.

In 2016 is daarom de Commissie Grenzen Tariefmodellen ingesteld. Die heeft twee jaar lang onderzoek gedaan naar verschillende soorten tariefmodellen, dat uiteindelijk heeft geresulteerd in de Verordening Grenzen Tariefmodellen. De verordening is op 10 februari 2020 goedgekeurd door de minister van Justitie en Veiligheid en moet nog in werking treden. Met deze verordening wordt het onmogelijk dat opdrachtgevers verdienen aan ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders of dat financiële risico’s worden neergelegd bij gerechtsdeurwaarders. De kwaliteit van de beroepsgroep wordt hiermee beter geborgd.

Herijking van vaste tarieven

De vaste tarieven voor ambtshandelingen komen voort uit een kostprijsonderzoek. Dit is uitgevoerd bij de totstandkoming van de Gerechtsdeurwaarderswet op verzoek van het (destijds) ministerie van Justitie. De vaste tarieven zijn opgenomen in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) en worden jaarlijks geïndexeerd.

In mei 2017 heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders ingesteld. Deze commissie heeft zich beziggehouden met een actualisering van het stelsel van tarieven van ambtshandelingen en leverde in juli 2019 het rapport 'Tussen ambt en markt' op. Kort gezegd adviseert de commissie de minister van Justitie en Veiligheid in dit rapport om de Btag-tarieven met 16,4% te indexeren.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen