Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
29 jun 2022
ECLI:NL:TGDKG:2021:142

Beslissing op verzet. Verbintenis onder opschortende voorwaarde. Marginale toetsing. Onzorgvuldig gehandeld. Verzet gegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
29 jun 2022
ECLI:NL:TGDKG:2021:135

Beslissing op verzet, ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
29 jun 2022
ECLI:NL:TGDKG:2021:141
  • Executoriale verkoop. Oneigenlijke druk. De gerechtsdeurwaarder heeft beslag op roerende zaken (inventaris) gehandhaafd en openbare verkoop aangezegd. Marginale toetsing van de titel had echter tot de conclusie moeten leiden dat deze titel niet voldoende grond biedt voor het gelegde beslag, omdat de beslagen goederen niet aan beslagenen toebehoren, maar aan een v.o.f..Daarnaast is niet is gebleken dat de gerechtsdeurwaarder voldoende invulling heeft gegeven aan zijn verantwoordelijkheid om te onderzoeken of executoriale verkoop zou leiden tot enig verhaal voor zijn opdrachtgever, mede gelet op de omstandigheid dat de inventaris was verpand aan een derde.Verder heeft de gerechtsdeurwaarder ter beeindiging van de openbare verkoop een afspraak gemaakt met partijen. Vaststaat dat de gerechtsdeurwaarder deze afspraak niet juist in het opgemaakte proces-verbaal heeft weergegeven. Daarna heeft de gerechtsdeurwaarder de onduidelijkheid die hierdoor is ontstaan nodeloos laten voortbestaan. Voorts oordeelt de kamer dat de gerechtsdeurwaarder in strijd heeft gehandeld met artikel 7 van de Verordening Normen voor Kwaliteit.Maatregel: schorsing voor twee weken.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
29 jun 2022
ECLI:NL:TGDKG:2021:137

Het betaamt een gerechtsdeurwaarder om te reageren op een verzoek van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders daartoe. De klacht ziet gedeeltelijk op handelen of nalaten van de gerechtsdeurwaarder van meer dan drie jaren geleden en is daarom voor dat gedeelte niet-ontvankelijk. Voor het overige is de klacht ongegrond vanwege gebrek aan onderbouwing. 

BRONtuchtrecht.overheid.nl
29 jun 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:118

Betekenen dagvaarding en executie vonnis niet tuchtrechtelijk laakbaar. De gerechtsdeurwaarder heeft echter het beslag van klaagster op de zorgtoeslag niet bij de collega-gerechtsdeurwaarder aangemeld, met als gevolg dat klaagster een tijd ten onrechte onder de beslagvrije voet heeft geleefd. Klacht gedeeltelijk gegrond, maatregel van berisping en veroordeling in proceskosten.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
29 jun 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:121

De gerechtsdeurwaarder heeft niet de benodigde PE-punten behaald. Klacht gegrond, boete opgelegd en veroordeling in de proceskosten.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
29 jun 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:120

Tussenbeslissing. Onderzoek BFT nodig alvorens op de klacht ten aanzien van de omgang met de persoonsgegevens van klaagster te kunnen beslissen.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
29 jun 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:119

Anders dan klagers stellen, hebben de gerechtsdeurwaarders wel inzicht gegeven in de opbouw van de vordering en hebben zij geen onjuiste specificatie verstrekt. Innen verbeurde dwangsom en ontruiming niet tuchtrechtelijk laakbaar. Het proces-verbaal van ontruiming is niet binnen de wettelijke termijn van vier dagen aan klagers betekend. Dit klachtonderdeel is gegrond. Nu gerechtsdeurwaarder sub 2 niets van doen heeft gehad met dit klachtonderdeel, dient de klacht gericht tegen  gerechtsdeurwaarder sub 2 ongegrond te worden verklaard. Maatregel van waarschuwing en veroordeling in proceskosten van klagers. Geen veroordeling in proceskosten kamer.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
08 jun 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:117

Klacht gegrond. Maatregel: ontzetting uit het ambt. De kamer overweegt dat de gerechtsdeurwaarder – ongeacht eerder procedures ex. art. 38 Gdw – er blijk van geeft onvoldoende de ernst in te zien van zijn feitelijk handelen, waarmee hij het risico aanvaardt dat de rechten van zijn crediteuren van de kwaliteitsrekening worden aangetast. Hij laat tekorten ontstaan en die niet terstond kunnen worden, boekt gelden over terwijl hij bekend is met de tekorten en heeft hij gelden – die niet aan hem toebehoorde – aangewend ten behoeve van zijn bedrijfsvoering. De kamer acht het gedrag van de gerechtsdeurwaarder maatschappelijk onaanvaardbaar en hiertegen dienen justitiabelen, maar ook de beroepsgroep die de gerechtsdeurwaarder vertegenwoordigt, (langdurig) beschermd te worden.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
08 jun 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:116

De (gedefungeerd) gerechtsdeurwaarder heeft niet voldoende PE-punten behaald over de periode 2019-2020. Verder heeft de gerechtsdeurwaarder niet gereageerd op het aanbod van de KBvG om aan te tonen dat hij in de betreffende periode cursussen in het kader van zijn nieuwe betrekking heeft gevolgd die eventueel meegenomen kunnen worden bij de opleidingspunten. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd, boete € 1.200,- en veroordeling in proceskosten.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen