Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
12 jan 2022
ECLI:NL:TGDKG:2021:95

Op grond van het bepaalde in artikel 431a Rv kan de executie worden aangevangen of voortgezet worden na betekening van de overgang aan de geëxecuteerde. Dit betekent dat de gerechtsdeurwaarder in het exploot van beslaglegging had moeten vermelden dat [..] B.V. rechtsopvolger was van [..]. Het beslagexploot vermeldt daaromtrent echter niets. Dat klager zich afvraagt of hij bevrijdend kan betalen aan [..] B.V. is een gerechtvaardigde vraag, die door de gerechtsdeurwaarder had moeten worden beantwoord. De gerechtsdeurwaarder kan niet volstaan met een verwijzing naar de civiele rechter.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:TGDKG:2021:99

Beslissing op verzet. De kamer is het eens met de oorspronkelijke beslissing. De stelling van klager dat hij de vordering niet kent is niet juist nu het vonnis aan hem is betekend. Op grond van het Besluit Breed Moratorium dient klager zich te wenden tot een schuldhulpverlener van de gemeente, die een verzoek kan doen bij de rechtbank. De tuchtrechter is in deze niet bevoegd. 

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:TGDKG:2021:101

Beslissing op verzet. In de wet is geen bepaling opgenomen waaruit blijkt dat het geven van een opdracht aan de gerechtsdeurwaarder om beslag te leggen moet gebeuren door een advocaat. Daarom is het niet relevant dat mr. [..] wel of niet uit het ambt is gezet en dat zijn secretaresse de opdracht heeft gegeven. Geen verrekening aangezien de tegenvordering wordt betwist. Beslissing van de voorzitter blijft in stand.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:TGDKG:2021:98

Naast de vaststelling dat van een gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat hij brieven met betrekking tot een bij hem in behandeling zijnde incasso binnen een termijn van ongeveer twee weken beantwoordt, mag van hem ook worden verwacht dat hij een adequaat antwoord geeft. Het enkel meedelen van het te betalen bedrag terwijl klaagster om een specificatie heeft verzocht is geen adquaat antwoord. De gerechtsdeurwaarder heeft de verzoeken van klaagster om informatie geïnterpreteerd als betalingsonwil, terwijl klaagster heeft gesteld dat zij wel wilde betalen, maar wel het juiste bedrag. Ter zitting heeft de gerechtsdeurwaarder erkend dat klaagster onvoldoende is geïnformeerd. Maatregel van berisping is opgelegd.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:TGDKG:2021:100

Met klager is de kamer van oordeel dat de clausule ‘onder aftrek van bedragen die inmiddels zijn betaald’ zoals opgenomen in het beslagexploot teveel onduidelijkheid laat bestaan. Uit een beslagexploot moet duidelijk zijn voor welk bedrag beslag wordt gelegd en dit onderdeel moet zonder onnodige open einde zijn. Met deze clausule is die duidelijkheid er niet. Er is daarmee sprake van een gebrekkige specificatie.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:TGDKG:2021:97

Gerechtsdeurwaarders dienen zelf te onderzoeken of een beslag kan worden gelegd. Het bestuderen van de titel en het controleren van het kadaster is niet voldoende, de gerechtsdeurwaarders hadden tenminste het boedelregister moeten raadplegen nu sprake was van een erfenis. Niet is gebleken dat dat is gebeurd. Dat het een zogenaamde ‘losse’ opdracht van een advocaat betrof kan niet leiden tot de conclusie dat er nog minder dan een marginale toetsing dient plaats te vinden. De stelling van de gerechtsdeurwaarders dat zij geen verstand hebben van het erfrecht kan hen niet ontlasten, zij behoren immers de wet te kennen. Dit betekent dat de klacht terecht is voorgesteld.Van een gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat deze tijdig, dat wil zeggen binnen ongeveer twee weken op een brief reageert. Vastgesteld moet worden dat dit niet is gebeurd. Daarnaast wordt vastgesteld dat gerechtsdeurwaarder sub 2 niet ingaat op hetgeen door klager in zijn brief is aangevoerd.Op grond van bovenstaande wordt aan de gerechtsdeurwaarders naast een berisping een boete opgelegd.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:TGDKG:2021:96

Beslissing op verzet. Klaagster heeft in verzet nieuwe klachten ingediend, deze kunnen niet worden behandeld in verzetfase aangezien de oospronkelijke klacht dient te worden getoetst. De beslissing van de voorzitter over onheuse bejegening blijft in stand.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:1

Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er over dat de gerechtsdeurwaarder ten onrechte bankbeslag heeft gelegd en geen rekening heeft gehouden met de beslagvrije voet. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:TGDKG:2021:115

Klaagster beklaagt zich over het onbeantwoord laten van e-mails, het stuiten van de verjaring door middel van exploten en de hoofdsom. Klacht ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:5

Beslissing op verzet. De gerechtsdeurwaarder heeft niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door het vonnis te executeren. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen