Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
07 dec 2022
Besluit van 24 november 2022, houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 inzake een grondslag voor het afschermen van bezoekadressen op verzoek

Dit besluit voorziet in een rechtsgrondslag voor het op verzoek afschermen van het bezoekadres van een onderneming of een rechtspersoon ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hiertoe wordt artikel 51 van het Handelsregisterbesluit 2008 aangevuld met drie nieuwe leden en wordt de redactie van dit artikel aangepast.

BRONStaatsblad 2022, 475
29 nov 2022
Brief regering:Tijdelijk Noodfonds Energie

Het kabinet heeft in de Miljoenennota een uitzonderlijk groot pakket aan koopkrachtmaatregelen gepresenteerd dat gericht is op het dempen van de negatieve gevolgen van de hoge energieprijzen. Gelijktijdig met dit pakket heeft het kabinet een tijdelijk noodfonds aangekondigd dat tot doel heeft om te voorkomen dat financieel kwetsbare huishoudens deze winter problematische schulden opbouwen. Het kabinet heeft hiervoor in 2023 een bedrag van € 50 miljoen gereserveerd.

BRONtweedekamer.nl
29 nov 2022
Implementatieplan Aanpak geldzorgen armoede en schulden

Het kabinet heeft de ambitie om te streven naar bestaanszekerheid. Deze ambitie is vertaald naar drie kwantitatieve doelstellingen voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden: Een halvering van het aantal mensen in armoede in 2030 (t.o.v. 2015). Een halvering van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2025 (t.o.v. 2015). Een halvering van het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 (t.o.v. 2015). Dit draagt tevens ten dele bij aan de doelstelling om het aantal mensen in armoede te halveren.

BRONtweedekamer.nl
29 nov 2022
Brede schuldenbrief

Minister Schouten: " (...) Stijging minimumloon en beslagvrije voet Met betrokken (beslagleggende) partijen zet ik met urgentie stappen om te bewerkstelligen dat de stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen per 1 januari 2023 ook tijdig merkbaar is voor mensen die te maken hebben met beslag op loon of uitkering. Vanwege de huidige systematiek van herberekening van de beslagvrije voet merken financieel kwetsbare mensen de stijging, in geval van beslagen die over de jaargrens doorlopen, pas na een herberekening van de beslagvrije voet in hun portemonnee. We werken aan het mogelijk maken van een herberekening. Alle betrokkenen zoals burgers, beslagleggers, derden beslagenen en schuldeisers worden hiervan op de hoogte gehouden."

BRONtweedekamer.nl
29 nov 2022
Tweede Kamer, 24e vergadering - Begroting Justitie en Veiligheid 2023 II

Minister Weerwind: "(...) Juist in deze tijden van stijgende inflatie en terugbetaling van coronamiddelen kunnen sommige mensen en bedrijven snel in de problemen raken. Ik wil dat daar gericht actie op ondernomen kan worden en dat er zo vroeg mogelijk contact is tussen schuldeiser en schuldenaar. Om incasso en executie te voorkomen, werk ik de rol uit die een coördinerend deurwaarder kan hebben bij de samenwerking tussen incasseerders, gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners. Om mogelijk te maken dat rechters een betalingsregeling opleggen, ontvangt u volgend jaar een wetsvoorstel. 

BRONtweedekamer.nl
29 nov 2022
Internetconsultatie Wijziging van de Regeling beslagvrije voet

Mensen moeten voldoende middelen overhouden om in de basale kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. Hiervoor dient de beslagvrije voet. Een beslaglegger moet de beslagvrije voet in acht nemen. Door middel van deze regeling wordt de Regeling beslagvrije voet op twee punten gewijzigd. Ten eerste wordt de termijn van de tijdelijke ophoging van de beslagvrije voet vanwege hoge woonkosten vastgesteld op 18 maanden. Ten tweede wordt de modelmededeling gewijzigd.

BRONinternetconsultatie.nl
23 nov 2022
Ontwerpbesluit tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

Het tijdstip van verval van artikel 1 van de Verzamelspoedwet COVID-19 wordt
vastgesteld op 1 februari 2023.

BRONofficielebekendmakingen.nl
23 nov 2022
Beslisnota bij Nota n.a.v. verslag bij wetsvoorstel Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Het wetsvoorstel maakt een einde aan het bestaan van twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) (één voor verplicht
elektronisch procederen in civiele zaken bij de Hoge Raad en één voor alle andere gerechten), zodat daarvan voortaan weer één versie bestaat. De VVD, D66 en SP hebben hun steun voor dit wetsvoorstel uitgesproken. De VVD en SGP hebben daarnaast nog enkele vragen gesteld.

BRONtweedekamer.nl
23 nov 2022
Begroting Justitie en Veiligheid (36200-VI) (antwoord 1e termijn +rest) (ongecorrigeerd stenogram)

Minister Weerwind: " (...) Juist in deze tijden van stijgende inflatie en terugbetaling van coronamiddelen kunnen sommige mensen en bedrijven snel in de problemen raken. Ik wil dat daar gericht actie op ondernomen kan worden en dat er zo vroeg mogelijk contact is tussen schuldeiser en schuldenaar. Om incasso en executie te voorkomen, werk ik de rol uit die een coördinerend deurwaarder kan hebben bij de samenwerking tussen incasseerders, gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners. Om mogelijk te maken dat rechters een betalingsregeling opleggen, ontvangt u volgend jaar een wetsvoorstel. (...)"

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen