Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
29 sep 2021
NOvA en grote kantoren zien geen heil in ‘financiële tegenprestatie’ voor sociale advocatuur

Een opvallende passage in de nieuwe begroting van Justitie en Veiligheid, onder het kopje sociale advocatuur: ‘Het kabinet zet in op een grotere (financiële) tegenprestatie van commerciële advocatenkantoren.’ Dat zien zowel de NOvA als enkele grote kantoren niet zitten. ‘De toegang tot het recht is een kerntaak van de overheid.’

BRONadvocatie.nl
29 sep 2021
Mensen die vermorzeld worden door de Belastingdienst

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretarissen van Financiën over mensen die vermorzeld worden door de Belastingdienst (ingezonden 30 augustus 2021)

BRONtweedekamer.nl
22 sep 2021
Troonrede 2021

De integrale tekst van de troonrede vindt u via de website van de Tweede Kamer.

BRONtweedekamer.nl
22 sep 2021
Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

De MvT van de Wijzigingswet van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen is gepubliceerd. Voorgesteld wordt om deze wet in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2022.

BRONtweedekamer.nl
22 sep 2021
Nationaliteit- en verblijfstitelgegevens per 1 oktober toegevoegd aan het BRP-autorisatiebesluit gemeenten

Aan de autorisatie van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden die al geautoriseerd zijn voor de taak schuldhulpverlening worden per 1 oktober 2021 de nationaliteits- en verblijfstitelgegevens toegevoegd. Dit gebeurt door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) die namens de minister van BZK de autorisatiebesluiten afgeeft aan de gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Het gewijzigde besluit is na 1 oktober via de link raadpleegbaar.

BRONpublicaties.rvig.nl
22 sep 2021
Handreiking Wgs van de Autoriteit Persoonsgegevens in samenwerking met de VNG

De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er in de praktijk nog veel vragen te zijn bij gemeenten. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in samenwerking met de VNG een handreiking opgesteld met aandachtspunten. Hiermee moeten gemeenten en hulpverleners rekening houden om aan de privacywetgeving te voldoen.

BRONautoriteitpersoonsgegevens.nl
22 sep 2021
Internetconsultatie Verhoging kindgebonden budget vanaf tweede kind.

Het kabinet heeft besloten om de koopkracht van kwetsbare groepen in 2022 te repareren. Zonder reparatie zouden gezinnen met kinderen er volgend jaar minder in koopkracht op vooruit gaan dan huishoudens zonder kinderen. Daarom is het kabinet voornemens het maximumbedrag van het kindgebonden budget per kind per 1 januari 2022 vanaf het tweede kind met € 70,– per jaar. Omdat het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is, komt dit geld terecht bij de gezinnen die dit het hardst nodig hebben. De consultatie loopt tot 6 oktboer as..

BRONinternetconsultatie.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen