Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
29 Jul 2020
Internetconsultatie wijziging Handelsregisterbesluit 2008

Dit ontwerpbesluit wijzigt de juridische kaders omtrent het handelsregister met het oog op de uitvoering van een register van geldende bestuursverboden, de aanwijzing van instanties, die mogen vragen om voor gegevens, gerangschikt op naam van natuurlijke personen, het afschermen van woonadresgegevens, introductie van het gegeven ‘indicatie arbeidsverhoudingen’, inputfinanciering voor overheidsorganen en de inschrijving van onderdelen van de Staat. Het ontwerp voorziet erin dat het adres van natuurlijke personen kan nog steeds worden ingezien door o.a. a-organen, advocaten, deurwaarders en notarissen.

BRONinternetconsultatie.nl
29 Jul 2020
Belastingdienst Aruba (DIMP) te weinig beschikbare deurwaarders voor effectieve invordering

In ​de inbreng​ verslag van een schriftelijk overleg over de besluitvorming Rijksministerraad 10 juli 2020 inzake (financiële) ondersteuning aan Aruba, Curaçao en
Sint Maarten staat dat de Belastingdienst in Aruba (DIMP) te weinig beschikbare deurwaarders heeft om effectief te kunnen invorderen en hierdoor middelen misloopt.

BRONtweedekamer.nl
29 Jul 2020
Ont­werp­be­sluit tot wij­zi­ging van het Be­sluit Ver­kla­ring der­den­be­slag en het Be­sluit ta­rie­ven ambts­han­de­lin­gen ge­rechts­deur­waar­ders.

​Het advies​ van de Raad van State over het Ont​werp​be​sluit tot wij​zi​ging van het Be​sluit Ver​kla​ring der​den​be​slag en het Be​sluit ta​rie​ven ambts​han​de​lin​gen ge​rechts​deur​waar​ders is vastgesteld.

BRONraadvanstate.nl
29 Jul 2020
Reactie staatsecretaris BIT-advies Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Staatssecretaris van ’t Wout stuurt ​een brief aan de Tweede Kamer bij het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT). Dit advies gaat over het programma Implementatie
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

BRONrijksoverheid.nl
22 Jul 2020
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021) - 35494

Inbreng verslag (wetsvoorstel, wijzigt op onderdelen ook de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) geagendeerd op 9 september 2020

BRONtweedekamer.nl
22 Jul 2020
Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498)

Inbreng verslag (wetsvoorstel) geagendeerd voor 10 september 2020

BRONtweedekamer.nl
22 Jul 2020
Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gepubliceerd

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en het inwerkingtredingsbesluit zijn op 13 juli gepubliceerd in het Staatsblad. De wetswijziging gaat in op 1 januari 2021.  ​De VNG​ heeft er een artikel over gepubliceerd.

BRONvng.nl
22 Jul 2020
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een mogelijke aanbesteding van het Centraal Administratie Kantoor

Minister De Jonge (VWS) heeft de ​vragen​ van Van Nispen (SP) over een mogelijke aanbesteding van het Centraal Administratie Kantoor beantwoord. In het antwoord schrijft hij o.a. dat het CAK op 14 mei 2020 zelfstandig een aanbesteding gepubliceerd heeft betreffende incasso en deurwaardersdiensten met betrekking tot een aantal vorderingssoorten met een eigen karakteristiek, waarvoor de inning vooralsnog via het CAK verloopt. Deze aanbesteding verloopt niet via het CJIB, omdat de betreffende regelingen verschillende processen en systemen kennen

BRONtweedekamer.nl
22 Jul 2020
Be­sluit tij­de­lij­ke ver­la­ging kre­diet­ver­goe­ding

De Raad van State heeft geadviseerd op het voorstel van minister Hoekstra (Financiën) om vanaf 10 augustus de rente op
aankopen op krediet tijdelijk te verlagen van maximaal 14% naar maximaal 10%

BRONraadvanstate.nl
12 Jun 2020
Voorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020: reactie KBvG

De Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 biedt een schuldenaar de mogelijkheid om de rechtbank te vragen de behandeling van een jegens hem ingediende faillissementsaanvraag aan te houden of verhaalacties van schuldeisers te schorsen als hij in liquiditeitsnood is gekomen doordat hij vanwege de beperkende maatregelen in het kader van het corona-virus SARS-CoV-2 zijn bedrijfsvoering niet zoals gebruikelijk heeft kunnen voortzetten. Het wetsvoorstel is in internetconsultatie en de KBvG heeft daarop gereageerd.

De KBvG wijst er onder meer op dat nu in het voorgestelde artikel 2 lid 5 onder b de mogelijkheid wordt geopend beslagen voor de duur van de regeling op te heffen, dat dit, wanneer de aanhouding van het verzoek niet leidt tot een faillissement, tot gevolg heeft dat beslagen nadien mogelijk opnieuw gelegd worden, hetgeen extra kosten met zich meebrengt. Qua systematiek en kostenbesparing kan daarom wellicht beter worden aangesloten bij de schorsing en herleving zoals omschreven in artikel 301Fw. Ook heeft de KBvG vragen over de opheffing c.q. schorsing en herleving van bankbeslagen.

BRONinternetconsultatie.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen