Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Wanneer iemand vindt dat de gerechtsdeurwaarder zijn werk niet op de goede manier heeft gedaan, dan kan diegene een officiële klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Klachten kunnen worden ingediend door een schuldenaar, een bedrijf, een derde, een opdrachtgever/schuldeiser, een andere gerechtsdeurwaarder, het BFT, de KBvG of de minister van Justitie en Veiligheid. De KBvG hanteert bij de beoordeling of al dan niet een klacht zal worden ingediend de Instrumenten- en beleidsrichtlijn van de KBvG ter bevordering van de goede beroepsuitoefening door de leden

Een klacht kan onder meer gaan over onzorgvuldig handelen, het niet respecteren van de beslagvrije voet of incorrecte bejegening van cliënten. Wij adviseren altijd eerst te klagen bij het betreffende gerechtsdeurwaarderskantoor. Wanneer die de klacht niet naar tevredenheid afhandelt of de klager niet bij het gerechtsdeurwaarderskantoor wil klagen, kan de klager zich wenden tot de Kamer voor gerechtsdeurwaarders bij de Rechtbank in Amsterdam.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen