Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
28 feb 2024
Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

De commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft het voorstel onderzocht en geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen. Het voorstel zal naar verwachting op 5 maart as. als hamerstuk worden afgedaan.
 

BRONofficielebekendmakingen.nl
21 feb 2024
Besluit betaalbare huur

Besluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte. Met deze wijziging van het besluit huurprijzen woonruimte (Bhw) wordt invulling gegeven aan een aantal voorgenomen maatregelen die onderdeel uitmaken van het wetsvoorstel betaalbare huur, ofwel: de regulering van de middenhuur en het dwingend maken van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

BRONofficielebekendmakingen.nl
21 feb 2024
Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen september – december 2023

Deze 16e rapportage schetst de voortgang van de hersteloperatie over de periode september-december 2023 en
relevante ontwikkelingen. De peildatum van deze rapportage is 31 december 2023.

BRONtweedekamer.nl
21 feb 2024
Evaluatie Wet homologatie onderhands akkoord

Dit is het evaluatierapport van de Wet homologatie onderhands akkoord (‘WHOA’) in de praktijk. Het rapport is geschreven door een groep onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (‘WODC’) als uitvloeisel van de wettelijke bepaling om binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag te zenden over de
doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

BRONofficielebekendmakingen.nl
15 feb 2024
Invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen

Tekenversie brief Stand van zaken invorderingsstrategieén Belastingdienst en Dienst Toeslagen.

BRONtweedekamer.nl
15 feb 2024
Jaarplan 2024: Rechtspraak maakt samenleven mogelijk

In dit jaarplan leest u over de prioriteiten van de Rechtspraak in 2024.

BRONofficielebekendmakingen.nl
15 feb 2024
Evaluatierapport LBIO

Op basis van artikel 39 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen dent elke vijf jaar een verslag naar beide kamers der Staten-Generaal te worden gestuurd ter beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan. Dit is het verslag dat ingaat op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van het LBIO.

BRONtweedekamer.nl
08 feb 2024
Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht.

De gerechtsdeurwaarderswet wordt in artikel V op drie punten gewijzigd:

A
In artikel 2, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e
door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:
f. het opmaken van een proces-verbaal, bestemd om in procedures voor de burgerlijke
rechter tot bewijs te dienen van de daarin door de gerechtsdeurwaarder persoonlijk
waargenomen feiten.


B
Artikel 3a wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende: De kennisgeving gaat vergezeld
van alle gegevens die voorzienbaar van belang zijn voor de beoordeling of het verrichten van
de ambtshandeling in strijd is met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat en
waarover de gerechtsdeurwaarder redelijkerwijs kan beschikken.
2. Aan het zevende lid worden twee zinnen toegevoegd, luidende: De procedure wordt, op
straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen veertien dagen na de dag waarop de
gerechtsdeurwaarder de aanzegging heeft ontvangen, bedoeld in het tweede lid. De bij de
kennisgeving verstrekte gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden bij het begin van de
procedure in het geding gebracht.


C
In artikel 20, derde lid, onderdeel e, vervalt: van stoffelijke aard

Datum inwerkingtreding wordt bij Konnklijk besluit bekend gemaakt.

BRONofficielebekendmakingen.nl
08 feb 2024
Handelingskader VNG mbt maandelijkse of jaarlijkse afdracht bij beslag op een bijstandsuitkering

De VNG heeft nieuwe handelingskaders geformuleerd ten aanzien van de maandelijkse of jaarlijkse afdracht van vakantiefeld bij belag op een uitkering op grond van de Participatiewet.  Deze handelingskaders zijn afgestemd met de KBvG.

BRONvng.nl
08 feb 2024
Stand van zaken betalingsregeling coronabelastingschulden

Kamerbrief van 7 februari 2024. 

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen