Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
01 jun 2021
KBvG-reactie internetconsultatie (concept-) regeling BRP-Adreskwaliteit

De KBvG adviseert om gerechtsdeurwaarders, naast teruglevering op grond van artikel 2.34 van de wet, de mogelijkheid te geven gegevens terug te kunnen leveren op de voet van artikel 2:37b van de wet.

BRONinternetconsultatie.nl
01 jun 2021
Kamerbrief voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

De minister van SZW licht toe dat het deel van de gemeenten en waterschappen dat nog niet is aangesloten op een rekenmodule en dat gebruik maakt van de overgangstermijn, uiterlijk vanaf 1 juli a.s. de vereenvoudigde beslagvrije voet zal toepassen. De Belastingdienst kan de beslagvrije voet in bepaalde gevallen nog niet herzien. Dit wordt veroorzaakt door problemen in de systemen die op dit moment worden verholpen. Lopende vorderingen ouder dan twaalf maanden zijn daarom stopgezet en de betreffende burgers en hun werkgevers zijn geïnformeerd. De minister geeft aan te betreuren dat mensen, die veelal in een financieel kwetsbare positie verkeren, worden geconfronteerd met knelpunten bij de implementatie van de vereenvoudigde beslagvrije voet. Hij benadrukt dat alle ketenpartijen er hard aan werken om knelpunten zo snel mogelijk op te lossen zodat de burger hiervan geen hinder ondervindt.

BRONtweedekamer.nl
26 mei 2021
Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen sinds de zesde voorgangsrapportage

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling, een grondslag voor een compensatieregeling alsmede een O/GS-tegemoetkomingsregeling (Wet hardheidsaanpassing Awir); Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen sinds de zesde voorgangsrapportage

BRONeerstekamer.nl
26 mei 2021
Besluit compensatie gedupeerden in schuldentraject

Dit besluit regelt dat de Belastingdienst/Toeslagen een compensatie uit kan keren voor de schulden van ouders en hun partners die gedupeerd zijn door problemen rondom de kinderopvangtoeslag en in de wettelijke schuldsaneringsregeling terecht zijn gekomen of in een buitengerechtelijke schuldregeling zitten waarbij akkoord met de schuldeisers is bereikt.

BRONtweedekamer.nl
26 mei 2021
Internetconsultatie Datavisie Handelsregister

De Kamer van Koophandel en het ministerie van EZK willen een open dialoog voeren over de beleidsontwikkeling Datavisie Handelsregister. Het doel is om, samen met bedrijven, burgers en andere overheden, inzicht te krijgen in de manier waarop deze organisaties worden geraakt door het functioneren van het Handelsregister. Het doel van deze verkenning is tweeledig: enerzijds de verschillende posities inzichtelijk maken en anderzijds de zienswijzen van betrokkenen ophalen over wenselijke en mogelijke oplossingsrichtingen voor de verschillende dilemma’s die op dit moment spelen rondom het gebruik van data uit het Handelsregister.

BRONinternetconsultatie.nl
26 mei 2021
Internetconsultatie Voortzetting tijdelijke verlaging maximale kredietvergoeding

Op 10 augustus 2020 is de maximale kredietvergoeding, die in rekening mag worden gebracht door kredietaanbieders, tijdelijk verlaagd van 14% naar 10% in verband met de gevolgen van covid-19. De maximale kredietvergoeding geldt voor alle soorten consumptief krediet dat wordt verstrekt aan consumenten, zoals rood staan, doorlopend (goederen)krediet of een persoonlijke lening. Met dit wijzigingsbesluit wordt de tijdelijke verlaging verlengd tot 1 juli 2022. De KBvG is van mening dat de verlaging niet alleen een tijdelijk karakter dient te dragen en is voornemens op het voorstel te reageren.

BRONinternetconsultatie.nl
19 mei 2021
Besluit tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

In dit besluit worden voor een aantal juridische voorzieningen in verband met de COVID-19-uitbraak de laatstelijk vastgestelde vervaldata gewijzigd van 1 juni 2021 in 1 augustus 2021.

BRONtweedekamer.nl
19 mei 2021
Lijst van vragen over de zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

De vaste commissie voor Financiën heeft over de brief  van de staatssecretaris van Financiën (Kamerstuk 31 066, nr. 805) inzake de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag vragen ter beantwoording aan de staatssecretaris voorgelegd.

BRONtweedekamer.nl
19 mei 2021
Jaarverslag en Slotwet J&V 2020

Het jaarverslag en de Slotwet (wijziging begrotingsstaten) van 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn gepubliceerd.

BRONtweedekamer.nl
19 mei 2021
Jaarverslag SZW 2020

Het jaarverslag van 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gepubliceerd

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen