Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
28 sep 2022
Memorie van toelichting Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Dit wetsvoorstel bevat een technische vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht. Het maakt een einde aan het bestaan van twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Het bevat geen inhoudelijke wijzigingen.

BRONtweedekamer.nl
21 sep 2022
Pro Facto Eindrapport Ervaringen met elementen uit de tijdelijke COVID-19-wetgeving Justitie en Veiligheid

Op pagina 95 en 96 van het rapport vindt u een evaluatie van de coronabetekening:  "De minister overwoog dat het zoveel mogelijk mijden van fysiek contact en tegelijkertijd het zoveel mogelijk (telefonisch) contact zoeken met de geadresseerde om het exploot toe te lichten, waarborgen bood voor zowel de veiligheid en volksgezondheid als het belang van de geadresseerde om goed geïnformeerd te worden".

BRONtweedekamer.nl
21 sep 2022
Aanbieding Prinsjesdagstukken door de minister van Financiën

Tweede Kamer, 1e vergadering, dinsdag 20 september 2022

BRONtweedekamer.nl
21 sep 2022
Advies Afdeling advisering Raad van State over de Miljoenennota 2023 en Septemberrapportage OBT 2022

De Afdeling Advisering van de Raad van State brengt in deze rapportage zowel het
advies bij de Miljoenennota 2023 als de rapportage in het kader van het
onafhankelijk begrotingstoezicht uit.

BRONtweedekamer.nl
21 sep 2022
Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening

In de Miljoenennota presenteert het kabinet een uitzonderlijk groot pakket aan koopkrachtmaatregelen dat vooral gericht is op het versterken van de inkomenspositie van mensen om de negatieve effecten van de hoge energieprijs te dempen. De recente voorstellen van de Europese Commissie bieden meer ruimte dan voorheen om direct in te grijpen op de energierekening. Dit heeft er toe geleid dat het kabinet in deze brief voorstellen doet voor onder andere het instellen van een tijdelijk prijsplafond voor energie. Deze voorstellen zijn grotendeels in aanvulling op het koopkrachtpakket uit de Miljoenennota, waarbij het kabinet de gereserveerde middelen voor de verlaging energiebelasting in 2023 wil aanwenden voor dit voorstel. Via deze brief informeert de minister van Financiën daarom in samenhang met de Miljoenennota over deze voorstellen, mede namens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en Klimaat, de ministers voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Klimaat en Energie en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst.

BRONtweedekamer.nl
14 sep 2022
KBvG-reactie Wetsvoorstel opleggen betalingsregeling door de rechter

Vanuit de gerechtsdeurwaarderspraktijk ziet de KBvG in het voorstel een aantal beperkingen, sommige van praktische en andere van meer principiële aard, die de KBvG graag in haar reactie aan de Minister wil voorleggen.

BRONinternetconsultatie.nl
14 sep 2022
Een prijsplafond energie is nu nodig

Samen met GroenLinks wil de PvdA de energierekening van huishoudens maximeren door een prijsplafond vast te leggen. 

BRONpvda.nl
14 sep 2022
Schriftelijke inbreng rondetafelgesprek ‘Betaalbaarheid van energie voor huishoudens'

Position paper Gaslicht.com t.b.v. rondetafelgesprek Betaalbaarheid van energie voor huishoudens d.d. 14 september 2022.

BRONtweedekamer.nl
14 sep 2022
Reactie op zorgpunten uit gesprekken met het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag

Vraag 11: Er zijn ouders van wie de pauzeknop op publieke en private schulden is vervallen en bij wie er toch weer deurwaarders op de stoep staan. Herkent u dit signaal?

Antwoord 11: Gerechtsdeurwaarders mogen tijdens het jaar van de pauzeknop geen gerechtelijke vonnissen uitvoeren om op die manier beslag te leggen op gevorderde gelden. Het is van belang dat ouders voor het vervallen van de wettelijke pauzering hun private schulden bij SBN indienen. Na een jaar vervalt de wettelijke pauzering en kunnen schuldeisers en deurwaarders weer incassomaatregelen nemen. Door het tijdig indienen van hun private schulden kunnen gedupeerden van deze schulden af komen en voorkomen dat gerechtsdeurwaarders op de stoep staan. Voor acute situaties is een noodprocedure. In de 11e VGR is gemeld dat tot en met het tweede kwartaal van dit jaar er negen keer gebruik is gemaakt van de noodprocedure, waarbij in alle gevallen de beslaglegging of uithuiszetting naar ons weten is voorkomen. Het kan voorkomen dat ouders na de peildatum nieuwe schulden gemaakt hebben die buiten het bereik van de schuldenregeling vallen en waarvoor een deurwaarder zich na het aflopen van het moratorium meldt bij de ouder. Ondanks de inspanningen van branchevereniging en individuele deurwaarders is het denkbaar dat in individuele gevallen een deurwaarder zich onnodig bij een ouder meldt voor een onder de regeling vallende schuld. Er wordt met alle betrokken partijen – zoals de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), SBN en de VNG – nauw samengewerkt in de bovengenoemde noodprocedure om beslaglegging en uithuiszetting te voorkomen. Deze situatie wordt voortdurend gemonitord.

BRONtweedekamer.nl
07 sep 2022
Reactie op verzoek commissie over een brief van de Landelijke Armoedecoalitie (LA) met betrekking tot inflatie

Op 19 mei jl. heeft de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen gevraagd om een reactie op een brief van de Landelijke Armoedecoalitie (LA) aan de Kamer met betrekking tot inflatie. Met deze brief geeft de Minister invulling aan uw verzoek. In de brief vraagt de LA aandacht voor de hoge inflatie die tot schrijnende situaties leidt. De LA signaleert dat de groep mensen die niet rond kan komen steeds groter wordt en pleit voor stevige en structurele maatrelen om zo invulling te geven aan het begrip bestaanszekerheid. Hiertoe doet de LA een aantal concrete voorstellen.

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen