Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
01 feb 2023
Minister voor rechtsbescherming zegt toe te kijken naar aansluiting van gerechtsdeurwaarders op het verwijzingsportaal bankgegevens

De toezegging is terug te vinden onder 'Rechtspleging en rechtshandhaving, Q2' van het document met de planning van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2023.

BRONrijksoverheid.nl
01 feb 2023
Corporate Sustainability Reporting (CSRD): verplichting tot het opstellen van een duurzaamheidsverslag

In december 2022 verscheen de EU-Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) in het Official Journal waarmee de CSRD haar finale vorm verkrijgt. Met de totstandkoming van de CSRD worden eerst grote ondernemingen en later ook kleine en middelgrote beursvennootschappen verplicht tot het opstellen van een duurzaamheidsverslag.

BRONmkb.nl
01 feb 2023
Internetconsultatie beleidsregel consignatie

Het voorstel bevat beleidsregels die een uitleg geven aan enkele begrippen uit de Wet op de consignatie van gelden. De KBvG is voornemens op het voorstel te reageren. De sluitingsdtum van de consultatie is 7 maart 2023.

BRONinternetconsultatie.nl
01 feb 2023
Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (MvT)

Het wetsvoorstel introduceert een meldpunt. Iedereen kan een melding doen: iemand met zorgen over zichzelf of over een ander, (psychisch) kwetsbaar persoon, zoals een buurman of familielid, iemand die in de war of eenzaam lijkt of niet (meer) goed voor zichzelf zorgt. Ook een professional kan het meldpunt benaderen zoals de huishoudelijke hulp, een deurwaarder of huismeester van een woningcorporatie die bij de uitvoering van diens werkzaamheden signaleert dat het niet goed gaat met de betrokkene, zie par. 5.4 van de toelichting.

BRONtweedekamer.nl
25 jan 2023
Motie van het lid Ceder c.s. Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

De motie ziet op het maximeren van te vorderen rente bij schulden van consumenten en het tegengaan van het doorverkopen van schulden als verdienmodel

BRONtweedekamer.nl
25 jan 2023
Antwoord op vragen van het lid Kat over het artikel 'Mensen met schulden merken niets van hogere lonen en uitkeringen'

Antwoord van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), mede namens de minister voor Rechtsbescherming: "Wij zetten met urgentie stappen om te bewerkstelligen dat financieel kwetsbare mensen de gevolgen van de stijging van het wettelijk minimumloon snel merken in hun portemonnee. Samen met de partners in de keten voor derdenbeslag (UWV, SVB, Belastingdienst, CJIB, LBIO, VNG, KBvG, SNG, BKWI, IB) en de stakeholders zoals schuldhulpverleners, beschermbewindvoerders, sociaal raadslieden en rechter-commissarissen wordt op dit moment gewerkt aan een verklaring, waarin gezamenlijke afspraken worden opgenomen om deze kwetsbare burgers zoveel mogelijk te stimuleren en te helpen bij het doen van een aanvraag voor een versnelde herberekening van de beslagvrije voet. Tevens is hierbij aandacht voor de uitvoerbaarheid van deze afspraken binnen het gegeven juridische kader. In januari 2023 worden de details van deze afspraken tussen de betrokken partijen bekrachtigd en wordt/is uw kamer hierover geïnformeerd middels een brief."

BRONtweedekamer.nl
25 jan 2023
Rapportage governance Juridisch Loket

De onderzoekers concludeeren dat het verstandig en uitlegbaar is om het Juridsch Loket en de Raad voor de Rechtspraak niet samen te voegen.

BRONtweedekamer.nl
25 jan 2023
Nader gewijzigd amendement van het lid Kathmann c.s. ter vervanging van nr. 28 over het verkorten van de wettelijke schuldsaneringsregeling

Dit amendement wijzigt de duur van het Wsnp-traject, in lijn met de motie Jetten c.s. Het Wsnp-traject wordt in principe verkort tot 18 maanden. De rechter-commissaris krijgt wel de mogelijkheid om het traject langer te laten duren. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald onder welke omstandigheden dit aan de orde zou moeten zijn. De rechter-commissaris kan daarnaast de bij aanvang gestelde termijn verlengen tot maximaal vijf jaar als de schuldenaar niet aan al zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen kan voldoen, of toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van deze verplichtingen, zoals in de huidige wet ook het geval is

BRONtweedekamer.nl
25 jan 2023
Antwoord op vragen van het lid Kathmann over Buy Now, Pay Later betaaldiensten

Antwoorden van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), mede namens de minister van Financiën.

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen