Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
30 aug 2023
Reactie op verzoek commissie inzake toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet

De minister gaat in op een brief brief waarin de opsteller aandacht vraagt voor de persoonlijke situatie in het kader van beslaglegging.

BRONtweedekamer.nl
30 aug 2023
Verslag commissiedebat over armoede- en schuldenbeleid

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 5 juli 2023 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Het verslag is vastgesteld op 23 augustus 2023.

BRONtweedekamer.nl
22 aug 2023
Fiche: Digitale Euro

Tegelijk met de voorstellen ten aanzien van een digitale euro heeft de Commissie een wetsvoorstel gepubliceerd dat de status van wettig betaalmiddel van contant geld en de beschikbaarheid van contant geld regelt (Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake eurobankbiljetten en -munten als wettig betaalmiddel, COM(2023) 364). Het kabinet behandelt dit voorstel in een separaat BNC-fiche.

BRONtweedekamer.nl
22 aug 2023
Regeldruk MKB-indicatorbedrijven in zes sectoren

Het kabinet zet in op een merkbare en tegelijkertijd meetbare aanpak van de regeldruk voor bedrijven. Een belangrijke bouwsteen in het nieuwe regeldrukprogramma is om meetbaar de balans op te maken met welke regels een ondernemer in de praktijk te maken krijgt, tegen welke knelpunten hij of zij hierbij aanloopt en wat de regeldrukkosten van die regels zijn. Het kabinet wil dit meetbaar maken op het niveau van de individuele ondernemer en op basis daarvan inzicht krijgen waar de regeldruk minder of de uitvoering beter kan.Dit rapport is een samenvatting van de resultaten van de regeldruk in zes sectoren met overkoepelende conclusies en aanbevelingen. 

BRONtweedekamer.nl
16 aug 2023
Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling

Wet van 10 juli 2023 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpassing van de kleineondernemersregeling.

BRONStaatsblad 2023, 278
16 aug 2023
Berichten omtrent maandelijks beslag op bijstand in strijd met de wet

Antwoord op vragen van het lid Kat over "berichten omtrent maandelijks beslag op bijstand in strijd met de wet". Demissionair minister Schouten beantwoord vragen over het oordeel van de rechtbank Noord-Holland dat in geval van een maandelijkse afdracht aan de deurwaarder bij beslag op een bijstandsuitkering de vakantietoeslag dan ook maandelijks moet worden uitbetaald om te voorkomen dat iemand onder de minimale beslagvrije voet van 95% van de bijstandsnorm uitkomt.

BRONtweedekamer.nl
16 aug 2023
Reactie op brief VNG over 'sneller uit de schulden'

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake de initiatiefnota van het lid Kat (D66) over sneller uit de schulden (Kamerstuk 36260).

BRONtweedekamer.nl
08 aug 2023
Uitvoering sociale zekerheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Uitvoering sociale zekerheid. Gepubliceerd dd. 4 augutus 2023.

BRONtweedekamer.nl
02 aug 2023
Internetconsultatie Wet handhaving sociale zekerheid

Met het voorstel wordt het handhavingsregime in de sociale zekerheid geüniformeerd. Vertrouwen is hierbij het uitgangspunt. Dat betekent dat bij het constateren van een overtreding wordt uitgegaan van een foutje en niet van fraude. Op een overtreding moet vervolgens passend gereageerd kunnen worden. De reactietermijn van het voorstel loopt tot 5 september 2023. De KBvG is voornemens op het voorstel te reageren en te benadrukken dat ook bij terugvordering van onterecht uitgekeerde sociale zekerheidsuitkeringen de beslagvrije voet gerespecteerd dient te worden. Hiertoe zal onder meer het zesde lid van artikel 60 Participatiewet aangepast dienen te worden.

BRONinternetconsultatie.nl
02 aug 2023
Verslag van een wetgevingsoverleg over onderwerpen die zien op digitalisering

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 juni 2023, over Slotwet 2022, Jaarverslag 2022 en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK over het ministerie van JenV, BZK en van EZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. Dit verslag van de vaste commissie voor Digitale Zaken werd vastgesteld op 26 juli 2023.

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen