Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
02 mrt 2021
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Motie

Motie van het lid Wörsdörfer over mogelijkheden en belemmeringen in kaart brengen voor werkgevers van mensen met schulden. Aangenomen.

BRONKst. 24515, nr. 596
02 mrt 2021
Tijdelijke besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging

Het ontwerpbesluit geeft nadere regels bij de Tijdelijke Experimentwet rechtspleging, die het mogelijk maakt om bij wijze van experiment af te wijken van het burgerlijk procesrecht. Het ontwerp-Tijdelijk Besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging regelt de samenstelling en het functioneren van de Toetsingscommissie en de wijze waarop zij voorstellen voor experimenten vooraf toetst. De KBvG is voornemens op het voorstel te reageren.

BRONinternetconsultatie.nl
02 mrt 2021
Tijdelijk Experimentenbesluit rechtspleging

Het ontwerpbesluit geeft nadere regels bij de Tijdelijke Experimentwet rechtspleging, die het mogelijk maakt om bij wijze van experiment af te wijken van het procesrecht voor de burgerlijke rechter. Het ontwerp-Tijdelijk Experimentenbesluit rechtspleging regelt de opzet, inhoud en evaluatie van de experimenten. De KBvG is voornemens op het voorstel te reageren.

BRONinternetconsultatie.nl
02 mrt 2021
Advies Raad van State Wet kwa­li­teit in­cas­so­dienst­ver­le­ning.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft, gelet op de problemen, begrip voor het voornemen van de regering om de buitengerechtelijke incassodienstverlening te reguleren, maar maakt opmerkingen over de precieze vormgeving daarvan. De Afdeling maakt onder meer opmerkingen over het ontbreken van een inhoudelijke normering van de buitengerechtelijke incassodienstverlening in het wetsvoorstel zelf en over de opzet van het toezicht. In verband daarmee is aanpassing wenselijk van het wetsvoorstel en de toelichting.

BRONraadvanstate.nl
17 feb 2021
Brief regering over moratorium getroffenen kindertoeslagaffaire

Appreciatie van het gewijzigd amendement van de leden Lodders en Van Weyenberg over een moratorium.

BRONtweedekamer.nl
17 feb 2021
Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Marijnissen c.s. over voorstellen voor de opzet en vorm van een parlementaire enquête.

BRONKamerstuk 35510, nr. 51
17 feb 2021
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag. Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SP-fractie de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief d.d. 11 december 2020 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag.

BRONKamerstuk 31 322, nr. 420
17 feb 2021
Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd

Op 5 februari 2021 is de Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 5244). Via deze beleidsregel maakt de minister van SZW bekend op welke wijze hij, met betrekking tot Tozo-uitkeringen die zijn verstrekt op ingediende verzoeken in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (Tozo 1), gebruik maakt van zijn bevoegdheid vergoeding te verstrekken voor kosten waarvan de rechtmatigheid niet is verantwoord.

BRONrijksoverheid.nl
09 feb 2021
KBvG-reactie internetconsultatie conceptvoorstel Wet wijziging WSNP

De KBvG is van mening dat het voorstel voorziet in een uitgebalanceerde regeling. Waar enerzijds de schuldenaar wordt geholpen met een versoepelde toelating, wordt anderzijds de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep door de schuldeiser mogelijk gemaakt. Wel ziet de KBvG een rol voor gerechtsdeurwaarder bij een verdere verbetering van de doorstroom richting WSNP en wordt voorgesteld de beroepstermijn te verlengen van acht naar veertien dagen.

BRONinternetconsultatie.nl
09 feb 2021
Amendement van de leden Lodders en Van Weyenberg 35704-3 over een moratorium

Het amendement ziet erop dat indien een belanghebbende in aanmerking komt voor toepassing van een regeling inzake Herstel Toeslagen van € 30.000 door de Belastingdienst/Toeslagen, als onderdeel van die regeling, op het moment dat het bedrag wordt uitgekeerd, van rechtswege een afkoelingsperiode ingaat voor een periode van een jaar.

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen