Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
08 dec 2021
Motie over verruimen van de beslagvrije voet

Motie van het lid Nijboer (PvdA), Maatoug (GL) en Van Kent (SP) om mensen in de schulden die te maken krijgen met stijgende prijzen, zoals voor gas- en energie, te helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet.

BRONtweedekamer.nl
08 dec 2021
Nota naar aanleiding van het verslag Wet kwaliteit incassodienstverlening (35 733)

Nota naar aanleiding van het verslag inzake regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten.

BRONtweedekamer.nl
08 dec 2021
Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel wijziging Wsnp (35 915)

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

BRONtweedekamer.nl
30 nov 2021
Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers uit

Coronamaatregelen worden verder aangescherpt, dit zal grote gevolgen zal hebben voor ondernemers en werkenden. Het kabinet onderkent dit en breidt daarom het steunpakket uit. De loonsubsidie NOW zal terugkeren en de Tegemoetkoming Vaste Lasten zal worden verhoogd. De uitbreiding van bijna 2,2 miljard, zal bovenop de coronasteun komen die het kabinet op 16 november 2021 aan heeft gekondigd.

BRONrijksoverheid.nl
30 nov 2021
Wijziging wet Markt en Overheid beschermt ondernemers tegen oneerlijke concurrentie

Door een wijziging in de wet Markt en Overheid zullen overheden zoals gemeenten of provincies, beter gaan motiveren waarom zij bepaalde diensten en producten vanwege het algemeen belang aanbieden. Minister Blok benadrukt dat het in gevallen noodzakelijk is dat overheden vanwege het algemeen belang een uitzondering maken op de gedragsregels, maar dat te weinig de ondernemer in deze overwegingen wordt meegenomen. Door de gewijzigde wet Markt en Overheid moeten overheden uniform en daarmee transparanter gaan motiveren waarom ze een activiteit zonder de gedragsregels willen aanbieden. Daarbij moeten zij ook bijvoorbeeld de gevolgen voor bedrijven zichtbaar maken. Ondernemers zullen daarnaast meer inspraak krijgen, vooraf en niet achteraf, gezien een openbaar aangekondigde consultatie verplicht wordt. Daarnaast zal een evaluatiebepaling worden toegevoegd aan de wet zodat verleende uitzonderingen achteraf kunnen worden heroverwogen. Deze evaluaties zullen leiden tot een besluit waar tegen bezwaar en beroep mogelijk is.

BRONrijksoverheid.nl
23 nov 2021
Consultatie Wetsvoorstel Versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II

Het conceptwetsvoorstel strekt tot het tot stand brengen van een nieuwe wet Confiscatie criminele goederen en tot aanpassing van bestaande wetgeving, ter versterking van de aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. De wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Algemene Wet bestuursrecht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten. De KBvG is voornemens op het voorstel te reageren.

BRONinternetconsultatie.nl
23 nov 2021
Het ambtshalve registreren van een persoon op een briefadres

Als iemand in een gemeente verblijft maar geen vast woonadres heeft, dan is het mogelijk om een zogenoemd briefadres te krijgen. Vanaf 1 januari 2022 is een gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn.

BRONrvig.nl
23 nov 2021
Reflectierapport RvS ‘Lessen uit de kinderopvangtoeslagenzaken’

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het reflectierapport ‘Lessen uit de kinderopvangtoeslagenzaken’ gepubliceerd. Belangrijkste conclusie van de reflectie is dat de Afdeling bestuursrechtspraak te lang heeft vastgehouden aan de ‘alles-of-niets’-lijn. Zij had deze lijn eerder kunnen en moeten wijzigen. Door dat na te laten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ouders die daardoor in de problemen zijn gekomen, niet de rechtsbescherming geboden waar zij op mochten rekenen. Dat mag niet weer gebeuren. Hiervoor biedt zij dan ook haar excuses aan.De bevindingen van de reflectie zijn geanalyseerd. Daaruit zijn lessen getrokken voor de toekomst. Die lessen zijn vertaald in aanbevelingen en actiepunten.

BRONtweedekamer.nl
17 nov 2021
Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid - 15 december 2021

Het debat vindt naar verwachting plaats van 14.00-18.00 uur. Op de agenda staan onder meer de voortgang van de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en de verbreding van het beslagregister.

BRONtweedekamer.nl
17 nov 2021
Bestuursregel beslag op vorderingen gewijzigd

Art. 475dc lid 2 Rv. wijzigt per 1 januari as., als gevolg daarvan kan per die datum een percentage (95%) in plaats van een bedrag aan zowel de derde als de schuldenaar worden gecommuniceerd bij een beslag op een Participatiewetuitkering. Ook is de URL naar de pagina op het burgerportaal waar burgers meer info kunnen vinden over het aanpassen van hun gegevens gewijzigd. Om voornoemde redenen is de Bestuursregel beslag op vorderingen en de daarbij behorende Bijlage met het begeleidend schrijven, aangepast. Ook is in het begeleidend schrijven aanvullende informatie opgenomen voor de schuldenaar wiens werkgever een lease-auto ter beschikking heeft gesteld. De bestuursregel treedt in werking op 1 januari 2022.

BRONKBvG
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen