Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
25 mei 2022
Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht ligt (nog steeds) vast

Vorig jaar is het wetsvoorstel als controversieel verklaard op, waardoor deze een jaar is komen vast te liggen totdat het nieuwe kabinet hiermee verder kon. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dit betekent dat het wetsvoorstel weer behandeld zou moeten worden. Maar, op de procedurevergadering van 20 januari 2022 is besloten het antwoord door de bewindspersoon af te wachten. Sindsdien ligt het wetsvoorstel opnieuw stil en na vier maanden is er geen verdere voortgang te melden in dit traject.

BRONTweedekamer.nl
25 mei 2022
Plenaire behandeling wet Wijziging Wsnp

De plenaire behandeling van de wet Wijziging Wsnp staat gepland om plaats te vinden in week 21, de week 23 mei 2022. Doel van dit wetsvoorstel is om te zorgen voor een betere aansluiting tussen het gemeentelijke schuldhulpverleningstraject en de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp). Het wetsvoorstel sluit aan bij de Brede Schuldenaanpak dat erop gericht is om mensen te helpen om uit een problematische schuldensituatie te komen.
 

BRONTweedekamer.nl
25 mei 2022
Meer betaalbare woningen voor middeninkomens

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, heeft zijn plannen bekendgemaakt om meer mensen aan een betaalbare woning te helpen. Mensen met een middeninkomen vallen nu tussen wal en schip en mensen met een laag inkomen houden na het betalen van de huur soms te weinig over om van te leven. Daarom moeten er meer betaalbare woningen gebouwd worden en wordt de middenhuursector gereguleerd. Huurders en kopers worden beter beschermd.

BRONrijksoverheid.nl
18 mei 2022
Kabinet stelt Commissie advocatendiensten aan de Staat in

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met het instellen van de Commissie advocatendiensten aan de Staat. Deze onderzoekscommissie zal kijken naar de wijze waarop de Rijksoverheid in de toekomst moet worden geadviseerd en bijgestaan in kwesties die om onafhankelijke juridische vertegenwoordiging of bijstand vergen. De commissie is gevraagd inzicht te geven in de redenen die de staat kan hebben een advocaat in te schakelen. Daarbij is het uitgangspunt voor het kabinet dat de Staat onafhankelijk juridisch advies (een second opinion) moet kunnen inwinnen, zeker in politiek-bestuurlijk gevoelige kwesties. Ook wordt de commissie gevraagd te kijken naar de opties om als overheid zelf advocaten geheel of gedeeltelijk in dienst te nemen, of de mogelijkheid om deze werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bij een of meerdere marktpartijen te beleggen.

BRONrijksoverheid.nl
18 mei 2022
Advies van de Raad van State over nieuwe Wetboek van Strafvordering

Begin april 2022 heeft de Raad van State een advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Vandaag is het advies openbaar geworden. Het advies is een belangrijke mijlpaal in dit wetgevingsproject. In het Wetboek van Strafvordering staan de procesregels voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten. Het wetboek is van wezenlijk belang voor het goed functioneren van de rechtstaat. In haar eindoordeel maakt de Afdeling advisering van de Raad van State een aantal opmerkingen bij het wetsvoorstel en adviseert daarmee rekening te houden voordat het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Dit wordt een dictum B genoemd.

BRONrijksoverheid.nl
18 mei 2022
Jaarverslag SVB 2021

De SVB is trots op het feit dat zij ook in het afgelopen jaar weer miljoenen burgers goede en betrouwbare dienstverlening heeft kunnen bieden, die hoog gewaardeerd werd. Dit geldt zowel voor de reguliere als de tijdelijke regelingen waaraan de SVB uitvoering heeft gegeven, deels als gevolg van de coronapandemie. Zo is er aan vele ouders een tegemoetkoming uitgekeerd vanwege de tijdelijke sluiting van de kinderopvang en keerde de SVB ook een tegemoetkoming uit aan ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag vanuit de regeling TTKZO. Daarnaast keerde de SVB tweemaal een zorgbonus uit en verstuurde de SVB vaccinatie- uitnodigingen voor PGB-zorgverleners. Ook gaf de SVB uitvoering aan de regeling voor gerepatrieerde Nederlanders uit Afghanistan.

BRONtweedekamer.nl
18 mei 2022
Jaarverslag UWV 2021

De coronacrisis en de beperkende maatregelen hebben een groot stempel gedrukt op het jaar 2021. De uitvoering van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) legde en legt nog steeds een groot beslag op de capaciteit van UWV. Er zijn voorschotten berekend en uitbetaald, en er is begonnen met het vaststellen van de definitieve subsidiebedragen. Dat is een inhoudelijk complex traject met veel uitzonderingssituaties waarmee we komende jaren nog volop bezig zijn. Daarnaast zijn er alle ‘normale’ werkzaamheden én we zijn gestart met het realiseren van onze ambities om onze dienstverlening gestructureerd te verbeteren en te verbreden.

BRONtweedekamer.nl
18 mei 2022
Jaarverslag Staten-Generaal 2021

Het jaarverslag van de Staten-Generaal 2021 is als volgt opgebouwd:
A. een algemeen deel met de dechargeverlening;
B. het beleidsverslag met de artikelen en de bedrijfsvoeringsparagraaf;
C. de jaarrekening met de verantwoordingsstaat, de saldibalans en de WNT-verantwoording 2021.

BRONtweedekamer.nl
18 mei 2022
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

Hierbij biedt  het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  het departementale jaarverslag van (XV) over het jaar 2021 aan.

BRONtweedekamer.nl
18 mei 2022
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021

In dit departementaal jaarverslag 2021 legt de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staats­ secretaris van Justitie en Veiligheid, verantwoording af over het gevoerde beleid, de bereikte resultaten van dit beleid en de kosten van het beleid in 2021. In dit departementaal jaarverslag wordt tevens verantwoord over het gevoerde beheer over het jaar 2021.

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen