Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
19 jun 2024
Afschermen Kadaster en zoeken op naam

Kamerbrief van de minister van BZK over de voortgang van de genomen maatregelen. Overheidsorganen, notarissen, deurwaarders en financiële ondernemingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht kunnen, net als voorheen, zonder nadere eisen blijven zoeken op naam (p.2 van de brief).

BRONtweedekamer.nl
19 jun 2024
Wet betaalbare huur

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur); Nota naar aanleiding van het tweede verslag.

BRONofficielebekendmakingen.nl
19 jun 2024
‘Oneigenlijk gebruik’ van proceskostenvergoedingen

Kabinetsreactie WODC-onderzoek naar ‘oneigenlijk gebruik’ van proceskostenvergoedingen.

BRONtweedekamer.nl
12 jun 2024
Motie verlagen incassokosten bij verkeersboetes

Motie van het lid van Nispen (SP), voorgesteld 12 juni 2024

BRONtweedekamer.nl
12 jun 2024
Concept besluit kwijtschelding toeslagschulden in het kader van tegemoetkomingsbeleid MSNP

Dit besluit creëert vooruitlopend op wetgeving een grondslag voor kwijtschelding van toeslagschulden voor een specifieke groep burgers die zijn getroffen door een onterechte afwijzing op hun verzoek tot medewerking aan een buitengerechtelijke schuldregeling.

BRONtweedekamer.nl
12 jun 2024
De gebroken belofte van de rechtsstaat - tien verbetervoorstellen met oog voor de burger

De rechtsstaat vraagt permanent onderhoud. De komende jaren zijn doortastende juridische en politiek-bestuurlijke maatregelen nodig tegen de verwaarlozing van de rechtsstaat voor burgers in een kwetsbare positie. Die maatregelen moeten de belofte van de rechtsstaat ook voor hen inlossen. Hiertoe doet de Staatscommissie rechtsstaat – vanuit burgerperspectief – tien voorstellen aan het parlement, de regering, de rechtsprekende macht en overheidsorganisaties met burgercontact.

BRONstaatsommissierechtsstaat.nl
06 jun 2024
Rapportage Grote ICT-activiteiten 2023

Met vanaf pagina 12 een rapportage over de activiteiten in het kader van de Vereenvoudiging beslagvrije voet.

BRONtweedekamer.nl
06 jun 2024
Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2024

Op pagina 29 van de rapportage: "Om ouders te bereiken die nog openstaande gerechtelijke vorderingen hebben en deze nog niet bij SBN hebben ingediend, vinden er in samenwerking met de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) deurbezoeken plaats. Tot op heden zijn er ruim 1.600 bezoeken gedaan om ouders te bereiken en te motiveren om hun schulden op tijd in te dienen. Niet altijd wordt iemand bereikt. Waar er een gesprek wordt gevoerd, wordt dat door de ouder in 89% van de gevallen als positief of neutraal bestempeld".

BRONofficielebekendmakingen.nl
06 jun 2024
Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp stelt secundaire route voor schuldhulpverlening voor

Aanbieding rapport aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid  inzake een secundaire route voor schuldhulpverlening door Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) vindt plaats op 11 juni 2024.

BRONtweedekamer.nl
06 jun 2024
Stand van de uitvoering CAK 2024

Concrete oplossingen voor knelpunten in wet- en regelgeving, zoals voorgesteld door het CAK.

BRONofficielebekendmakingen.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen