Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft als taak de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van haar leden te bevorderen. Deze formele taak is vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet.

De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo). Dat betekent dat de KBvG bij wet is ingesteld (via artikel 134 van de Grondwet) en daardoor wettelijke bevoegdheden heeft. De KBvG voert haar taak uit door regels en verordeningen vast te stellen en uit te vaardigen. Gerechtsdeurwaarders zijn verplicht zich hieraan te houden. Zo is onder meer bepaald dat ieder lid opleidingen moet volgen om zijn vakbekwaamheid te bevorderen. Daarmee wordt het kwaliteitsniveau van de dienstverlening verhoogd en wordt bewaakt dat de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar evenwichtig worden gediend.

Op 11 juli 2007 heeft de Staatssecretaris van Justitie besloten een Commissie in te stellen, omdat het wenselijk was advies in te winnen over het functioneren van de KBvG als organisatie en de wijze waarop een goede onafhankelijke ambtsvervulling kan worden gewaarborgd. Dat heeft geleid tot het rapport Noblesse Oblige.

De visie van de KBvG op de taak van de gerechtsdeurwaarder is als volgt:

“De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat beslissingen van de rechter worden nagekomen. Dit betekent dat mensen transacties durven aangaan. Daarmee is de gerechtsdeurwaarder van grote waarde voor de economie. Hij is openbaar ambtenaar en werkt onafhankelijk en onpartijdig. Hij is betrouwbaar, integer en transparant over zijn werk. Hij doet wat hij moet doen, maar altijd met oog voor de mens achter de schulden.”

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen