Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Wanneer een schuldeiser een openstaande rekening zelf niet geïncasseerd krijgt, kan die ervoor kiezen een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Die houdt gedurende het hele proces de belangen voor ogen van zowel de schuldeiser als de schuldenaar.

In sommige gevallen wordt gerechtsdeurwaarders gevraagd om incassowerkzaamheden voor de schuldeiser uit te voeren, bijvoorbeeld het versturen van een incassobrief. Dit wordt ook wel het ‘minnelijke traject’ genoemd. Dat betekent dat er nog geen sprake is van een gerechtelijke procedure, maar dat op een andere wijze wordt geprobeerd om tot betaling of een regeling te komen.

Dagvaarden

Als de persoon met schulden niet reageert of weigert te betalen, kan een schuldeiser een gerechtelijke procedure opstarten: de persoon met schulden wordt dan door de gerechtsdeurwaarder gedagvaard. Voor het dagvaarden wordt eerst het Digitaal Beslagregister (DBR) geraadpleegd. Daarin kan de deurwaarder zien of andere deurwaarders bij de betreffende persoon al beslagen hebben gelegd. Als daaruit volgt dat de persoon met schulden niet binnen drie jaar in staat is om de schuldeiser te betalen, dan zal de gerechtsdeurwaarder de schuldeiser nadrukkelijk adviseren van de procedure af te zien. Zo worden onnodige kosten, zowel voor schuldeiser als voor schuldenaar, voorkomen. Is er geen beletsel op basis van het DBR dan wordt de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder persoonlijk uitgebracht. In de dagvaarding staat waar en wanneer de schuldenaar (de gedaagde) zich moet melden voor de zitting van de rechtbank.

In sommige zaken hoeft het DBR niet te worden geraadpleegd, denk daarbij bijvoorbeeld aan huurzaken waarin sprake is van een grote huurachterstand of overlast.

Vonnis van de rechter

Uit de zitting van de rechtbank volgt een vonnis van de rechter. Dit vonnis wordt door de gerechtsdeurwaarder aan de schuldenaar overhandigd. De wet noemt deze overhandiging het ‘betekenen’ van het vonnis, of van ‘de titel’. In het vonnis kan bijvoorbeeld staan dat de achterstallige huur of energierekening moeten worden betaald, dat de woning moet worden ontruimd, of dat een bepaalde zaak moet worden teruggegeven.

Uitvoeren vonnis

Als er niet wordt betaald en er niet alsnog een betalingsregeling tot stand komt, inventariseert de gerechtsdeurwaarder welke verhaalsmogelijkheden er zijn. Hierbij baseert hij zich op gegevens van bijvoorbeeld het UWV. Wanneer er geen andere oplossing meer voor handen is, kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot tenuitvoerlegging (executie). Hieronder vallen ingrijpende maatregelen zoals beslaglegging op het inkomen of ontruiming van een woning.

Andere titels en taken

Naast vonnissen kan de gerechtsdeurwaarder ook andere ‘titels’ ten uitvoer leggen. Voorbeelden hiervan zijn notariële akten of dwangbevelen. Ten slotte kan hij ook betrokken worden bij procedures die niet te maken hebben met schulden, bijvoorbeeld via het overhandigen (betekenen) van verzoekschriften in echtscheidingsprocedures.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het complexe werkveld van gerechtsdeurwaarders? De KBvG biedt geïnteresseerden de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een presentatie of lezing of om een dag mee te lopen met een gerechtsdeurwaarder.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen