Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
08 jun 2022
Verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

Besluit van 24 mei 2022 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19. Artikel 1 van het besluit stelt het tijdstip van verval van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, met uitzondering van de artikelen 15 en 22, vast op 1 augustus 2022.

BRONeerstekamer.nl
08 jun 2022
Wet goed verhuurderschap

Voorstel van wet houdende regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken

BRONtweedekamer.nl
08 jun 2022
MvT Wet goed verhuurderschap

Memorie van toelichting inzake regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken.

BRONtweedekamer.nl
08 jun 2022
Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding ingesteld

Dit adviescollege, dat op grond van de Wet open overheid is ingesteld, zal de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over de openbaarmaking van overheidsinformatie en de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding. Ook krijgt het adviescollege een bemiddelingstaak voor journalisten en wetenschappers. 

BRONrijksoverheid.nl
08 jun 2022
Financieel jaarverslag van het Rijk 2021: inkomens beneden bvv niet meegenomen in koopkrachtplaatjes

Lijst van feitelijke kamervragen en antwoorden naar aanleiding van het financieel jaarverslag. Vraag 35 luidt: "Klopt het dat de allerlaagste inkomens niet in de koopkrachtplaatjes worden meegenomen? Kunt u uitleggen hoe dit precies zit?" Het antwoord op vraag 35 luidt:  "In 2014 is door de werkgroep presentatie koopkrachteffecten gekeken welke groepen meegenomen (kunnen) worden in de koopkrachtplaatjes. Voor huishoudens met een zeer laag inkomen heeft de werkgroep om praktische redenen voorgesteld een ondergrens van 63% van het netto minimumloon te hanteren. Dit komt overeen met de beslagvrije voet (90%) van een alleenstaande op het sociaal minimum (70% van het netto minimumloon). Het kan namelijk niet verwacht worden dat huishoudens langdurig een zeer laag of negatief inkomen hebben, zonder ondersteuning die niet naar voren komt in de inkomensstatistiek (bijvoorbeeld de financiële ondersteuning die studenten krijgen van hun ouders). Ook leiden kleine wijzigingen bij zeer lage inkomens tot grote inkomensmutaties. De uitkomsten in de presentatie zouden hierdoor vertekend kunnen worden."

BRONtweedekamer.nl
08 jun 2022
Factsheet Strafrechtketenmonitor 2021

Op pagina 33 van de monitor, in paragraaf 6.5 valt te lezen dat Covid-19 in 2021 een beperkt effect had op de tenuitvoerlegging van geldelijke sancties. De inningsresultaten zijn stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Wel is zichtbaar dat burgers vaker
kozen voor het treffen van een betalingsregeling. Het CJIB heeft in 2021, naast de circa 8 miljoen WAHV- boetes, 447.400 geldelijke sancties behandeld

BRONtweedekamer.nl
01 jun 2022
Inwerkingtreding Verordening (EU) 2020/1784 inzake de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking)

Met uitzondering van de artikelen 5, 8 en 10 die medio 2025 van toepassing zullen zijn en die zien op de elektronische communicatie en uitwisseling van documenten tussen verzendende en ontvangende instanties, is de verordening van toepassing met ingang van 1 juli 2022. Een belangrijke nieuwe verplichting op grond van artikel 7 is dat EU-lidstaten assistentie moeten verlenen in het lokaliseren van de geadresseerden van de (gerechtelijke) stukken.

BRONeur-lex.europa.eu
01 jun 2022
Jaarverslag Rechtspraak 2021

De Rechtspraak maakt dit jaarverslag op basis van artikel 104 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Het jaarverslag wordt aan de minister voor Rechtsbescherming aangeboden, die het onverwijld aan beide kamers der Staten-Generaal stuurt.

BRONtweedekamer.nl
01 jun 2022
Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht ‘Change= verlengt contract lastige huurders niet’

In antwoord op de vijfde vraag over de inzet van deurwaarders om het verhoogde voorschot aan servicekosten te innen, verwijst de minister naar de artikelen 7:260 en 7:261 BW die wettelijke regels geven voor de verhuurder die het voorschot voor de servicekosten wil verhogen en over de geschilregeling. De minister geeft daarbij aan dat het aan de verhuurder is wanneer zij overgaat tot het inschakelen van een deurwaarder.

BRONtweedekamer.nl
25 mei 2022
Gevolgen van de Woo voor het advies van de Raad van State in het wetgevingstraject

Vanwege de verplichtingen die de Woo met zich meebrengt, heeft de Raad van State aangegeven dat adviezen binnen twee weken nadat ze zijn vastgesteld, openbaar zullen worden gemaakt. Dat is een grote verandering ten opzichte van de oude werkwijze. Voorheen werd een advies pas openbaar gemaakt als de minister het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer had ingediend of als de algemene maatregel van bestuur werd ondertekend en bekendgemaakt. In de oude werkwijze bepaalde niet de Raad van State, maar de minister het moment waarop het advies van de Afdeling advisering openbaar werd. Dat is nu veranderd. De Raad van State publiceert nu zelf de volledige tekst van de adviezen, snel nadat deze zijn vastgesteld. Alle adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State van na 1 januari 2000 zijn met volledige tekst op deze website te vinden.

BRONraadvanstate.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen