Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
23 jun 2021
Zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

Op pagina 19 van de voortgangsrapportage vindt u belangrijke informatie over het hervatten van de invordering voor ouders die op basis van de lichte toets vooralsnog geen aanspraak kunnen maken op herstel.

BRONtweedekamer.nl
23 jun 2021
MvA Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken

Bij amendement is er in dit wetsvoorstel een nieuwe categorie van griffierechten ingevoerd voor zaken met een geldvordering van meer dan 1 miljoen euro.  De leden van de GroenLinks fractie hebben gevraagd ook de voorgestelde wijzigingenin het kader van deherijking van schuldenaarstarievenvoor het verrichten van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders bij dit antwoord te betrekken. Op pagina 3 van de MvA leest u hierover meer.

BRONKst. 35439 nr. C
16 jun 2021
Voorlopig verslag EK Wet uitbreiding taakstrafverbod

Voorlopig verslag van de opmerkingen en vragen van de vaste cie. J&V naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek naar de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak.

BRONKst. 987116
09 jun 2021
Mededeling van de Minister van SZW over per 1 juli 2021 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

Artikel 475da lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) vermeldt de maximumbedragen voor de beslagvrije voet. Via artikel 475 lid 1 sub f Rv zijn dit tevens de bedragen die gelden als beslagvrij bedrag bij bankbeslag. Conform artikel 475 da lid 8 Rv moeten deze bedragen elk half jaar worden aangepast en medegedeeld in de Staatscourant. Deze publicatie heeft 3 juni jl. plaatsgevonden. Per 1 juli geldt het volgende:

De beslagvrije voet, bedoeld in artikel 475da, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bedraagt

  •  in onderdeel a: € 1.664,51;
  •  in onderdeel b: € 1.782,62;
  •  in onderdeel c: € 2.203,77; en
  •  in onderdeel d: € 2.321,89.

BRONStaatscourant 2021, 27619
09 jun 2021
Christenunie: openheid nodig bij afhandeling schade toeslagenaffaire

De schade-adviezen in de toeslagenaffaire moeten openbaar worden. Daarom vraagt kamerlid Grinwis op woensdag 9 juni in een motie. Gedupeerden die het niet eens zijn met de compensatie, moeten hun schade onderbouwen bij een aparte commissie: de Commissie Werkelijke Schade. De oordelen van deze commissie zijn niet openbaar en dat moet anders.

BRONchristenunie.nl
09 jun 2021
Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld.

BRONKamerstuk 35830-IX-2
01 jun 2021
KBvG-reactie (Concept-) besluit BRP-Adreskwaliteit

Artikel 28b van het concept-besluit geeft nadere regels over het gebruik van profielen bij het selecteren van adressen waarbij er mogelijk een verhoogde kans bestaat op onjuiste registratie in de BRP. In opvolging van deze selectie zal het zinvol zijn een partij aan te wijzen om het noodzakelijke onderzoek ter plaatse te verrichten, en die in staat is de digitale werkelijkheid naast de feitelijke werkelijkheid te houden om daar zonodig gerechtvaardigde gevolgtrekkingen aan te verbinden. Op dit moment voeren enkele gerechtsdeurwaarderskantoren deze onderzoeken, in het kader van een pilot, reeds uit in opdracht van enkele gemeenten. De KBvG adviseert om deze onderzoekstaak voor de gerechtsdeurwaarder wettelijk te verankeren.

BRONinternetconsultatie.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen