Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
22 feb 2023
Gewijzigde motie van het lid Kat c.s. over herberekening beslagvrije voet aangenomen
  • constaterende dat de beslagvrije voet één keer per jaar opnieuw wordt vastgesteld en dat door deze systematiek bij substantiële wijzigingen van (bijvoorbeeld) het WML dit niet snel voor iedereen met beslag op inkomen merkbaar wordt,
  • overwegende dat ook mensen met schulden de effecten van de koopkrachtondersteuning moeten ervaren;
  • van mening dat substantiële wijzigingen in het inkomen eerder door mensen ervaren zouden moeten worden;
  • verzoekt de regering om de wet zodanig aan te passen, zodat bij substantiële wijzingen hier eerder en beter op ingespeeld kan worden;
  • verzoekt de regering om hier bij de komende evaluatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet expliciet aandacht aan te besteden;
  • verzoekt de regering de afspraak die partijen gezamenlijk hebben gemaakt in de Intentieverklaring herberekening beslagvrije voet nogmaals expliciet onder de aandacht te brengen, ook bij hun achterban;
  • verzoekt de regering bij lokale overheden aan te dringen dat hun sociale raadslieden een wijziging van de beslagvrije voet onder de aandacht brengen bij mensen die hier mogelijk voor in aanmerking komen;
BRONtweedekamer.nl
22 feb 2023
Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid

Rathenau Instituut over de rol van de Eerste Kamer, notitie ter ondersteuning van de werkgroep AI

BRONofficielebekendmakingen.nl
15 feb 2023
Internetconsultatie Wetsvoorstel Handhaving Sociale Zekerheid

Het voorstel gaat over twee handhavingsonderwerpen. Allereerst de handhaving na overtreding van de inlichtingenplicht. Als iemand informatie die relevant is voor de uitkering, bijvoorbeeld als iemand gaat samenwonen of inkomen ontvangt, niet doorgeeft, overtreedt die persoon de inlichtingenplicht. Op dat moment is het sanctieregime van toepassing. Met dit voorstel wordt het sanctieregime aangepast. Einddatum van de consultatie is 6 maar 2023.

BRONinternetconsultatie.nl
15 feb 2023
Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gepubliceerd

Het wetsvoorstel maakt een einde aan het bestaan van twee verschillende versies van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De wet is op 25 januari 2023 ondertekend en op 10 februari gepubliceerd. Het tijdstip van inwerkingtreding volgt bij Koninklijk Besluit.

BRONStaatsblad 2023, 41
15 feb 2023
Evaluatie breed moratorium

Op 1 april 2017 is het breed moratorium van kracht geworden. Dit houdt in dat gemeenten bij de rechter onder bepaalde voorwaarden een verzoek kunnen indienen om schuldeisers tijdelijk (maximaal 6 maanden) te laten stoppen met incassoactiviteiten. Het is de bedoeling dat deze afkoelingsperiode gebruikt wordt om schuldstabilisatie en een daarmee samenhangende oplossing voor de schulden te regelen. Nu het instrument vijf jaar in werking is, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bureau Bartels gevraagd een evaluatie uit te voeren.

BRONofficielebekendmakingen.nl
15 feb 2023
Motie van de leden van Baarle en Ceder inzake een lagere beslagvrije voet voor AOW-gerechtigden dan voorheen

De regerng wordt verzocht om spoedig, doch uiterlijk voor de zomer, een voorstel te doen aan de Kamer om een oplossing te bieden voor de weerslag van de lagere beslagvrije voet voor AOW-gerechtigden op de financiële zelfredzaamheid van ouderen.

BRONtweedekamer.nl
15 feb 2023
Motie van het lid Kat c.s. inzake versnelde herberekening BVV

Verzocht wordt  de wet zo aan te passen dat de beslagvrije voet jaarlijks automatisch geindexeerd wordt; zo lang dit niet het geval is bij de deurwaarders er op aan te dringen dat de beslagvrije voet met terugwerkende kracht wordt aangepast.
 

BRONtweedekamer.nl
08 feb 2023
Evaluatie breed moratorium

Eindrapport, uitgebracht op 30 januari 2023  in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

BRONtweedekamer.nl
08 feb 2023
Appreciatie beslispunten initiatiefnota D66 ‘Sneller uit de schulden’

Tijdens de begrotingsbehandeling SZW (Handelingen II 202/23, nr. 28, item 22, Handelingen II 2022/23, nr. 30, items 6 en 16) heeft mevrouw Kat de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen  haar initiatiefnota 'Sneller uit de schulden' overhandigd (Kamerstuk 36 260, nr. 2). Op 19 december jl. heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de minister voor Rechtsbescherming en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen gevraagd om een kabinetsreactie op deze initiatiefnota.

BRONtweedekamer.nl
08 feb 2023
Kamerbrief over implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

Minister Schouten (Armoedebestrijding) wil onder meer de duur van schuldhulpverleningstrajecten verkorten tot anderhalf jaar. Hierbij neemt de gemeente de schulden over van schuldeisers waarmee de totale schuld wordt afgelost tegen finale kwijting. Huishoudens lossen dan nog maar af bij één schuldeiser, namelijk de gemeente of de kredietbank.
 

BRONrijksoverheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen