Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
03 jul 2024
Contourenschets Verkenning civiele invordering

De contourenschets civiele invordering is het product van een gezamenlijke politieke opdracht namens de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en de Minister voor Rechtsbescherming. Bij de totstandkoming hebben meerdere sessies plaatsgevonden met betrokken stakeholders waarbij vertegenwoordigers aanwezig waren vanuit de
incassobranche, gerechtsdeurwaarders, schuldeisers en schuldhulpverleners. In deze gesprekken zijn mogelijke oplossing aangedragen, maar zijn ook oplossingsrichtingen getoetst. 

BRONtweedekamer.nl
03 jul 2024
Introductiedossier bewindspersonen ministerie van SZW

Introductiedossier om aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

BRONrijksoverheid.nl
03 jul 2024
Introductiedossier Ministerie van Justitie en Veiligheid

Introductiedossier om aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het ministerie van Asiel en Migratie (AenM). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

BRONrijksoverheid.nl
27 jun 2024
Wijziging normbedragen uit de participatiewet

Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 29 mei 2024, nr. 2024-0000140984, over per 1 juli 2024 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

BRONStaatscourant 2024, 17898
27 jun 2024
Overzicht knelpunten gegevensdeling; Voorjaar 2024

Overzicht knelpunten gegevensdeling tussen CAK, CJIB, Belastingdienst, Dienst Toeslagen (plus SVB/UWV/DUO)

BRONTweede Kamer
27 jun 2024
Derde Voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen armoede en schulden schoon Download

Het hebben van geldzorgen of schulden, of het leven in armoede leidt voor veel mensen tot verdriet, stress en andere problemen. Dat heeft tot gevolg dat zij niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. De afgelopen jaren heeft het kabinet zich ingezet om geldzorgen, armoede en schulden te voorkomen en aan te pakken. Mensen die het moeilijk hebben, moeten zich gehoord en gezien voelen. Iedereen die hulp nodig heeft, moet hulp kunnen krijgen. Hulp die uitgaat van vertrouwen en die oog heeft voor de behoeften van mensen. Dat gaat niet overal vanzelf, maar dat is wel waar wij ons elke dag voor inzetten.

BRONTweede Kamer
27 jun 2024
De weg naar een schone lei

Onderzoek naar de doeltreffendheid van gemeentelijke schuldhulpverlening. De weg naar de schone lei.

BRONEerste Kamer der Staten-Generaal
19 jun 2024
WODC-Cahier 'Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2029'

Sinds 2004 publiceert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) jaarlijks een actualisering van de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens, die gegenereerd worden door het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Dit model omvat de hele veiligheidsketen, de civiele rechtspraak, de bestuursrechtspraak en de civiele rechtsbijstand.

BRONtweedekamer.nl
19 jun 2024
VN-Verdrag staatsimmuniteit goedgekeurd

Plenair verslag van een Tweede Kamervergadering  over de goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

BRONtweedekamer.nl
19 jun 2024
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland juni 2024

Rapportage van de NCTV. Een analyse van het dregingsbeeld dat uitgaat van zelfverklaarde soevereinen op pagina 33 en 34 van het rapport.

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen