Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
17 mrt 2021
Schriftelijke vragen over falend schuldenbeleid van de Belastingdienst

Vragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten (beiden SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretarissen van Financiën over falend schuldenbeleid van de Belastingdienst.

BRONtweedekamer.nl
17 mrt 2021
Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod

Dit initiatiefvoorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA) wijzigt in het Wetboek van Strafvordering de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen en/of voorwerpen die daar worden aangetroffen. Hiermee willen de initatiefnemers de periode tussen aankondiging van ontruiming en de daadwerkelijke ontruiming verkorten. De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft op 15 maart 2021 het verslag (EK, C) uitgebracht en wacht op de nota naar aanleiding van het verslag. De commissie streeft ernaar om het wetsvoorstel voor de installatie van de nieuwe Tweede Kamer plenair te behandelen.

BRONeerstekamer.nl
17 mrt 2021
Eerste Kamer debatteert over wetsvoorstellen huurbeleid

 De Eerste Kamer heeft op dinsdag 16 maart gedebatteerd over drie wetsvoorstellen betreffende het huurbeleid. Het eerste wetsvoorstel betrof het initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Daarnaast ging het over twee wetsvoorstellen van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): het wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting en het wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet.

BRONeerstekamer.nl
10 mrt 2021
Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen

Wet van 3 maart 2021 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen). Artikel 2a: an de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen worden na artikel 49h twee artikelen ingevoegd, luidende: (49i) Moratorium en (49j) Registratie. Deze wet treedt in werking met ingang van 10 maart 2021 en werkt terug tot en met 29 januari 2021, met dien verstande dat artikel 2a terug werkt tot en met 12 februari 2021.

BRONStaatsblad 2021, 118
10 mrt 2021
Herleven studieschuld na afronding van een WSNP

Antwoord van minister Van Engelshoven (OC&W), mede namens de minister van SZW, op vragen van de leden Futselaar, Jasper van Dijk en Leijten over het herleven van een studieschuld na afronding van een WSNP

BRONtweedekamer.nl
10 mrt 2021
Brief regering monitoring arbeidsmarkt en beroep noodpakket

Minister Koolmees (SZW) zend de zesde editie van de brief ‘monitoring arbeidsmarkt en beroep noodpakket’, waarin de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het beroep op de NOW, het beroep op de Tozo en misbruik en oneigenlijk gebruik.

BRONtweedekamer.nl
02 mrt 2021
Besluit van 4 februari 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van wetten ihkv de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Besluit van 4 februari 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (Stb. 2016, 288), de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Stb. 2016, 289), de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Stb. 2016, 290) en het Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Stb. 2016, 293).

BRONStaatsblad 2021, 81
02 mrt 2021
Motie over het uitstellen van de verhoging van de tarieven van gerechtsdeurwaarders

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Jasper van Dijk over het uitstellen van de verhoging van de tarieven van gerechtsdeurwaarders. Met algemen stemmen aangenomen.

BRONKst. 24515, nr. 595
02 mrt 2021
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Motie

  Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over het samenvoegen van het minnelijk traject en de Wsnp. Aangenomen.

BRONKst. 24515 nr. 594
02 mrt 2021
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Motie

Motie van het lid Wörsdörfer over scenario’s voor kleine ondernemers die schuldeiser zijn. Aangenomen.

BRONKst. 24515, nr. 597
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen