Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
28 dec 2021
Verzamelbesluit SZW 2022

In dit verzamelbesluit wordt ook het ‘Besluit bvv’ gewijzigd.

BRONStaatsblad
22 dec 2021
Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid

Notitie van het Rathenau Instituut over de rol van de Eerste Kamer.

BRONofficielebekendmakingen.nl
22 dec 2021
Beslagvrije voet bij verrekeningen toeslagen

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de brief van de Nationale ombudsman en het LOSR.

BRONtweedekamer.nl
22 dec 2021
Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

Het coalitieakkoord voor de jaren 2021 – 2025.

BRONtweedekamer.nl
22 dec 2021
Internetconsultatie Experimentenbesluit BRP

Dit (concept-)besluit regelt twee experimenten in de basisregistratie personen (BRP):

1. Een experiment met: het verbeteren van het bijhouden van het tijdelijk verblijfsadres van personen die kort in Nederland zijn (vaak arbeidsmigranten).

2. Een experiment met: het versturen van meldingen door de gemeente over nieuwe inschrijvingen op de woonadressen van burgers; en het online tonen van het aantal inschrijvingen op deze woonadressen.

Reageren kan tot 31 januari 2022.

BRONinternetconsultatie.nl
15 dec 2021
Indexatie Btag

De regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 10 november 2021, nr. 3611092 houdende wijziging van de tarieven van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders 2022 is gepubliceerd. De toe te passen indexering per 1 januari 2022 bedraagt 4,8779%. Het vertrouwde overzicht per ambtshandeling door de KBvG is in de maak en zal binnenkort op de website van de KBvG worden gepubliceerd. De wijziging van de Regeling tarief afgifte expedities en afschriften in verband met de jaarlijkse indexering vindt u hier.

BRONStc. nr. 46746
15 dec 2021
Antwoord op vragen van kamerlid Van Nispen (SP) over gerechtsdeurwaarders die discutabele incasso’s proberen te incasseren

Antwoord op vraag 4 en 5: (...) "Het uitgangspunt van de KBvG is dat als de gerechtsdeurwaarder signalen ontvangt dat zijn opdrachtgever niet integer handelt, de gerechtsdeurwaarder zich dient te distantiëren van die opdrachtgever, zodat geen schade wordt berokkend aan eer en aanzien van het ambt. Indien aan een gerechtsdeurwaarder een vordering ter incasso wordt voorgelegd en een debiteur daartegen bezwaar maakt, moet de gerechtsdeurwaarder die bezwaren bespreken met zijn opdrachtgever. Het is vaste rechtspraak van de tuchtrechter voor gerechtsdeurwaarders dat indien de opdrachtgever zich vervolgens op het standpunt stelt dat de vordering juist is, de deurwaarder daar in beginsel van uit dient te gaan en de behandeling mag voortzetten." (...)

BRONtweedekamer.nl
15 dec 2021
Antwoord op vragen van kamerlid Kat (D66) over de tv uitzending Radar ‘De rol van de gerechtsdeurwaarder’

Antwoord op vraag 3:  "De gerechtsdeurwaarder speelt geen rol in een overeenkomst die tussen partijen wordt gesloten. Partijen zijn daarin immers vrij. Wanneer een van beide partijen vervolgens van mening is dat de ander de overeenkomst niet nakomt, kan deze hierop actie ondernemen door bijvoorbeeld het opstarten van een incassoprocedure – daarvoor kan een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Als de vordering wordt betwist, is het aan de schuldeiser om deze voor te leggen aan de rechter om te oordelen of een partij terecht claimt een vordering te hebben op de andere partij."

BRONtweedekamer.nl
15 dec 2021
Antwoord op vragen van het kamerlid Kat (D66) over het artikel 'Geregistreerde Schuld Regeling ontvangen'

Antwoord op vragen 2 en 3: "Laat ik vooropstellen dat herhaaldelijke beslaglegging met alle kosten van dien soms noodzakelijk kan zijn om openstaande rekeningen betaald te krijgen door een schuldenaar die wel kán, maar niet uit zichzelf wíl betalen. Dit wordt anders indien een schuldenaar over onvoldoende betaalcapaciteit beschikt om alle openstaande vorderingen te voldoen. Als dan vervolgens verschillende schuldeisers via verschillende gerechtsdeurwaarders hun vorderingen door middel van beslaglegging proberen te innen, verliest het invorderingsproces haar effectiviteit. In een dergelijke situatie worden onnodige kosten gemaakt en in rekening gebracht bij de schuldenaar. Ik deel derhalve met u dat dit zoveel mogelijk dient te worden voorkomen." (...) "Het kabinet is het ermee eens dat schuldenaren en schuldeisers baat hebben bij inzicht in lopende beslagen op periodiek inkomen. Daarom bereidt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Wet stroomlijning keten derdenbeslag voor." 

BRONtweedekamer.nl
08 dec 2021
KBvG-reactie op de internetconsultatie van de Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens

In haar reactie verzoekt de KBvG de ministers van J&V en Financiën om de gerechtsdeurwaarder als bevoegde autoriteit aan te sluiten op het verwijzingsportaal bankgegevens. In de parlementaire behandeling van het Wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht is vanuit wetenschap, politiek en rechtspraktijk veel aandacht gevraagd voor het aansluiten van de gerechtsdeurwaarder op het verwijzingsportaal. In het wetgevingsoverleg heeft de minister voor Rechtsbescherming vorig jaar toegezegd om serieus naar aansluiting van de gerechtsdeurwaarders te zullen kijken omdat dit hun werk beter en rechtvaardiger maakt. En op 29 november jl. heeft de minister aan die toezegging gerefereerd, namelijk in antwoord op de Kamervragen van Van Nispen.

BRONinternetconsultatie.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen