Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Wanneer een schuldeiser een gerechtsdeurwaarder inschakelt worden door diverse partijen kosten gemaakt. De kosten komen in beginsel voor rekening van de persoon met schulden.

Prijsafspraken

Tussen de opdrachtgever of schuldeiser enerzijds en de gerechtsdeurwaarder anderzijds is sprake van marktwerking. Er kunnen dus prijsafspraken worden gemaakt. De algemene tarieven van een gerechtsdeurwaarderskantoor staan vaak vermeld in de algemene voorwaarden op de website. Afspraken kunnen betrekking hebben op ambtelijke werkzaamheden, incassowerkzaamheden of bijvoorbeeld vertegenwoordiging tijdens een procedure. Meer over de tarieven is te lezen bij tarievenstelsel.

Incassokosten

Een schuldeiser die een vordering wil incasseren, verstuurt eerst een aanmaning. De incassokosten die hij hiervoor maakt, mag hij doorberekenen aan de schuldenaar. Een gerechtsdeurwaarder kan deze kosten incasseren voor de schuldeiser, eventueel verhoogd met wettelijke rente. De incassokosten voor particulieren zijn wettelijk vastgesteld.

Ambtelijke kosten

Als een schuldenaar niet betaalt, kan een schuldeiser besluiten een gerechtelijke procedure te starten (dagvaarden) of, als de schuldeiser al over een titel beschikt, proberen met die titel de vordering te innen. Vanaf dat moment kunnen er zogenaamde ambtshandelingen worden verricht; de tarieven hiervoor zijn wettelijk bepaald en staan in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Deze tarieven worden jaarlijks aangepast. Daarnaast zijn er verschillende verschotten: dat zijn bijvoorbeeld de kosten die gemaakt moeten worden voor het raadplegen van de Basisregistratie Personen. Anders gezegd gaat het om informatiekosten. Een overzicht van de tarieven en verschotten worden vermeld in onderstaande overzichten. De KBvG is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die voortvloeit uit onjuistheden in het overzicht.

Andere kosten

Om de ambtshandelingen goed uit te kunnen voeren, maakt een gerechtsdeurwaarder diverse kosten. Daarnaast incasseert de gerechtsdeurwaarder soms kosten voor andere partijen.

  • Gerechtskosten: de griffierechten die moeten worden betaald aan de rechtbank bij de start van een procedure.
  • Gemachtigdensalaris: salaris voor de formele gemachtigde tijdens de procedure; de gerechtsdeurwaarder of een andere derde.
  • Nasalaris: kosten voor bijvoorbeeld het bestuderen van het vonnis, het informeren van de schuldeiser en het bespreken van het executietraject, voorafgaand aan het betekenen.
  • Verschotten van derden: kosten voor het inschakelen van een derde, bijvoorbeeld voor inhuur van een slotenmaker.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen