Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
09 jun 2021
Mededeling van de Minister van SZW over per 1 juli 2021 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

Artikel 475da lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) vermeldt de maximumbedragen voor de beslagvrije voet. Via artikel 475 lid 1 sub f Rv zijn dit tevens de bedragen die gelden als beslagvrij bedrag bij bankbeslag. Conform artikel 475 da lid 8 Rv moeten deze bedragen elk half jaar worden aangepast en medegedeeld in de Staatscourant. Deze publicatie heeft 3 juni jl. plaatsgevonden. Per 1 juli geldt het volgende:

De beslagvrije voet, bedoeld in artikel 475da, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bedraagt

  •  in onderdeel a: € 1.664,51;
  •  in onderdeel b: € 1.782,62;
  •  in onderdeel c: € 2.203,77; en
  •  in onderdeel d: € 2.321,89.

BRONStaatscourant 2021, 27619
09 jun 2021
Christenunie: openheid nodig bij afhandeling schade toeslagenaffaire

De schade-adviezen in de toeslagenaffaire moeten openbaar worden. Daarom vraagt kamerlid Grinwis op woensdag 9 juni in een motie. Gedupeerden die het niet eens zijn met de compensatie, moeten hun schade onderbouwen bij een aparte commissie: de Commissie Werkelijke Schade. De oordelen van deze commissie zijn niet openbaar en dat moet anders.

BRONchristenunie.nl
09 jun 2021
Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld.

BRONKamerstuk 35830-IX-2
01 jun 2021
KBvG-reactie (Concept-) besluit BRP-Adreskwaliteit

Artikel 28b van het concept-besluit geeft nadere regels over het gebruik van profielen bij het selecteren van adressen waarbij er mogelijk een verhoogde kans bestaat op onjuiste registratie in de BRP. In opvolging van deze selectie zal het zinvol zijn een partij aan te wijzen om het noodzakelijke onderzoek ter plaatse te verrichten, en die in staat is de digitale werkelijkheid naast de feitelijke werkelijkheid te houden om daar zonodig gerechtvaardigde gevolgtrekkingen aan te verbinden. Op dit moment voeren enkele gerechtsdeurwaarderskantoren deze onderzoeken, in het kader van een pilot, reeds uit in opdracht van enkele gemeenten. De KBvG adviseert om deze onderzoekstaak voor de gerechtsdeurwaarder wettelijk te verankeren.

BRONinternetconsultatie.nl
01 jun 2021
KBvG-reactie internetconsultatie (concept-) regeling BRP-Adreskwaliteit

De KBvG adviseert om gerechtsdeurwaarders, naast teruglevering op grond van artikel 2.34 van de wet, de mogelijkheid te geven gegevens terug te kunnen leveren op de voet van artikel 2:37b van de wet.

BRONinternetconsultatie.nl
01 jun 2021
Kamerbrief voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

De minister van SZW licht toe dat het deel van de gemeenten en waterschappen dat nog niet is aangesloten op een rekenmodule en dat gebruik maakt van de overgangstermijn, uiterlijk vanaf 1 juli a.s. de vereenvoudigde beslagvrije voet zal toepassen. De Belastingdienst kan de beslagvrije voet in bepaalde gevallen nog niet herzien. Dit wordt veroorzaakt door problemen in de systemen die op dit moment worden verholpen. Lopende vorderingen ouder dan twaalf maanden zijn daarom stopgezet en de betreffende burgers en hun werkgevers zijn geïnformeerd. De minister geeft aan te betreuren dat mensen, die veelal in een financieel kwetsbare positie verkeren, worden geconfronteerd met knelpunten bij de implementatie van de vereenvoudigde beslagvrije voet. Hij benadrukt dat alle ketenpartijen er hard aan werken om knelpunten zo snel mogelijk op te lossen zodat de burger hiervan geen hinder ondervindt.

BRONtweedekamer.nl
26 mei 2021
Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen sinds de zesde voorgangsrapportage

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling, een grondslag voor een compensatieregeling alsmede een O/GS-tegemoetkomingsregeling (Wet hardheidsaanpassing Awir); Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen sinds de zesde voorgangsrapportage

BRONeerstekamer.nl
26 mei 2021
Besluit compensatie gedupeerden in schuldentraject

Dit besluit regelt dat de Belastingdienst/Toeslagen een compensatie uit kan keren voor de schulden van ouders en hun partners die gedupeerd zijn door problemen rondom de kinderopvangtoeslag en in de wettelijke schuldsaneringsregeling terecht zijn gekomen of in een buitengerechtelijke schuldregeling zitten waarbij akkoord met de schuldeisers is bereikt.

BRONtweedekamer.nl
26 mei 2021
Internetconsultatie Datavisie Handelsregister

De Kamer van Koophandel en het ministerie van EZK willen een open dialoog voeren over de beleidsontwikkeling Datavisie Handelsregister. Het doel is om, samen met bedrijven, burgers en andere overheden, inzicht te krijgen in de manier waarop deze organisaties worden geraakt door het functioneren van het Handelsregister. Het doel van deze verkenning is tweeledig: enerzijds de verschillende posities inzichtelijk maken en anderzijds de zienswijzen van betrokkenen ophalen over wenselijke en mogelijke oplossingsrichtingen voor de verschillende dilemma’s die op dit moment spelen rondom het gebruik van data uit het Handelsregister.

BRONinternetconsultatie.nl
26 mei 2021
Internetconsultatie Voortzetting tijdelijke verlaging maximale kredietvergoeding

Op 10 augustus 2020 is de maximale kredietvergoeding, die in rekening mag worden gebracht door kredietaanbieders, tijdelijk verlaagd van 14% naar 10% in verband met de gevolgen van covid-19. De maximale kredietvergoeding geldt voor alle soorten consumptief krediet dat wordt verstrekt aan consumenten, zoals rood staan, doorlopend (goederen)krediet of een persoonlijke lening. Met dit wijzigingsbesluit wordt de tijdelijke verlaging verlengd tot 1 juli 2022. De KBvG is van mening dat de verlaging niet alleen een tijdelijk karakter dient te dragen en is voornemens op het voorstel te reageren.

BRONinternetconsultatie.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen