Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
19 jan 2022
Wijzigingen in bedragen van kinderbijslag, pensioen en re-integratie

In een mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het een en ander vastgelegd over de per 1 januari 2022 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet, het Besluit ex artikel 66a ANW 2014, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Reïntegratiebesluit.

BRONrijksoverheid.nl
19 jan 2022
Verzamelwet COVID 19 vervaldatum: 1 april 2022

De datum voor het verval van de verzamelwet COVID 19 is vastgesteld op 1 april 2022.

BRONrijksoverheid.nl
19 jan 2022
Nederland krijgt een wet voor duurzaam en verantwoord ondernemen

Nederland krijgt waarschijnlijk een wet waarmee bedrijven ter verantwoording kunnen worden geroepen als zij mensenrechten schenden. Amnesty pleit hier al jaren voor.

BRONamnesty.nl
12 jan 2022
Pakket Belastingplan 2022

Verslag beraadslaging Eerste Kamer der Staten-Generaal

BRONofficielebekendmakingen.nl
12 jan 2022
Ontslagverlening en benoeming kabinet

Zijne Majesteit de Koning heeft  op 10 januari 2022 op hun verzoek en op voordracht van de van de minister-president ontslag verleend aan de bewindslieden van het kabinet Rutte III en de bewindslieden van het kabinet Rutte IV benoemd.

BRONrijksoverheid.nl
05 jan 2022
Thuiswerkkostenvergoeding

Per 1 januari 2022 kan een werkgever onbelast € 2 per dag voor thuiswerkkosten vergoeden. Voorwaarde is dat de werknemer geheel of gedeeltelijk thuiswerkt.

BRONrijksoverheid.nl
05 jan 2022
Minimumloon omhoog in 2022

Per 1 januari 2022 gaat het minimumloon omhoog. Bekijk de minimumloonbedragen per maand, week en dag.

BRONrijksoverheid.nl
05 jan 2022
Overzicht van nieuwe wetten per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 worden een aantal wetten van kracht. Door de rijksoverheid is een overzicht samengesteld van de belangrijkste wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid, die per 1 januari 2022 in werking treden.

BRONrijksoverheid.nl
29 dec 2021
Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022

Voorstel van wet inzake Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard. Artikel 2, tweede lid van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wijzigt, waardoor de KBvG na inwerkingtreding niet langer wordt aangewezen als ontvangende instantie in de zin van de betekeningsverordening (Verordening (EG) nr. 193/2007). Het Advies van de Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport vindt u hier, de Memorie van toelichting hier.

BRONtweedekamer.nl
29 dec 2021
Verzamelwet SZW 2022

Wet van 15 december 2021 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wet wijzigt ook de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De wijziging van artikel 475dc Rv regelt dat de beslagleggende partij bij toepassing van de 95%-regel de beslagvrije voet met ingang van 1 januari 2022 meedeelt als percentage (95%) van de voor de burger geldende bijstandsnorm in plaats van als vast bedrag. De derdebeslagene, die de geldende bijstandsnorm kent, berekent vervolgens welk bedrag na aftrek van de juiste beslagvrije voet kan worden afgedragen aan de beslagleggende partij.

BRONStaatsblad 2021, 627
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen