Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
21 Oct 2020
Schriftelijke vragen over het bericht ‘Tweede lockdown, maar banken geven geen tweede betaalpauze’

De Kamerleden Aartsen en Van der Linde (beiden VVD) hebben ​Kamervragen ingediend voor de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Financiën over het bericht ‘Tweede lockdown, maar banken geven geen tweede betaalpauze’.

BRONtweedekamer.nl
21 Oct 2020
Beantwoording Kamervragen over huisuitzettingen

Minister Ollongren beantwoordt ​vragen​ over een huisuitzetting van een huurder die herstellend is van corona en vragen over huisuitzettingen in de tweede coronagolf. In het antwoord schrijft zij o.a.: ‘De KBvG heeft bij de start van de coronacrisis haar leden met klem geadviseerd om ontruimingen zoveel mogelijk op te schorten. Dit was in lijn met de richtlijn van de rechtspraak, waarbij ontbinding en ontruiming niet als urgente zaken
werden gezien en de behandeling daarvan werden opgeschort. Na 1 juni 2020 heeft de KBvG aangegeven, gegeven de taak waarmee zij binnen ons rechtsbestel als gerechtsdeurwaarders mee zijn belast, weer over te gaan tot ontruimingen indien dit werd uitgesproken door een rechter en de verhuurder opdracht tot uitvoering van het vonnis geeft.’

BRONrijksoverheid.nl
21 Oct 2020
Uitzondering voor het leggen van elektronisch derdenbeslag door de Belastingdienst

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) heeft de ​nota​ naar aanleiding van het verslag over de Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2021) naar de Kamer gestuurd. Hierin wordt o.a. de ‘Uitzondering voor het leggen van elektronisch derdenbeslag door de Belastingdienst’ besproken.

BRONtweedekamer.nl
14 Oct 2020
Kamerbrief ‘versnellingsacties’ om sociale gevolgen corona op te vangen

Gemeenten en Rijk zijn begonnen met ‘versnellingsacties’ om de sociale gevolgen van corona op te vangen. Dat schrijft het kabinet in een ​brief​ aan de Tweede Kamer.

BRONrijksoverheid.nl
14 Oct 2020
VNG Modelverordening beslistermijn schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schulpverlening in werking. Gemeenten zijn dan  verplicht om in een verordening de termijn op te nemen waarbinnen zij na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldenhulpverlening in aanmerking komt. De VNG heeft daarvoor een model gepubliceerd.

BRONvng.nl
14 Oct 2020
Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht 'U staat op een zwarte lijst'

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft ​vragen​ van Verhoeven (D66) over het bericht ‘U staat op een zwarte lijst’ beantwoord. In het antwoord gaat de minister o.a. in op de vraag welke gegevens deurwaarders en incassobureaus over mensen mogen verzamelen en wat voor stappen mensen kunnen zetten om deze gegevens, conform de AVG, in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De minister maakt in zijn antwoord onderscheid tussen de gerechtsdeurwaarders en incassobureaus. Daarnaast noemt hij de gedragscode van de KBvG. Wat betreft de stappen die mensen kunnen zetten, biedt de AVG de mogelijkheid om de persoonsgegevens in te zien, te rectificeren en te laten wissen.

BRONtweedekamer.nl
14 Oct 2020
Antwoorden Kamervragen over ongeoorloofde handel in kredietgegevens

Minister Dekker beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de uitzending van Kassa over bedrijven die handel drijven met (krediet)data van personen, zonder hen daarvan op de hoogte te stellen.

BRONrijksoverheid.nl
14 Oct 2020
Gedupeerde consumenten door wurgkredieten

Kamerlid Alkaya (SP) heeft schriftelijke ​vragen​ ingediend voor Minister Hoekstra (Financiën) over gedupeerde consumenten door wurgkredieten.

BRONtweedekamer.nl
07 Oct 2020
Herziening van het beslag- executierecht (schema)

Het ministerie van J&V heeft een ​nieuwsbericht​ gepubliceerd over de gefaseerde inwerkingtreding van de herziening van het beslag- executierecht. In dit schema vindt u een totaaloverzicht van de inwerkingtredingsdata van diverse bepalingen. Hier vindt u de complete wettekst waarin de inwerkingtredingsdata van de diverse bepalingen in kleurcodes zijn weergegeven,

BRONrijksoverheid.nl
07 Oct 2020
Schriftelijke vragen over huisuitzettingen in de tweede coronagolf.

De Kamerleden Beckerman (SP), Smeulders (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) hebben ​schriftelijke vragen​ aan minister Ollongren (BKZ) gesteld over huisuitzettingen in de tweede coronagolf

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen