Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
01 sep 2021
Bunq aangesloten op e-Derdenbeslag

Op 27 augustus 2021 is Bunq b.v. aangesloten op het e-Derdenbeslag, het uitwisselingssysteem van SNG waarmee elektronische derdenbeslagen kunnen worden gelegd. Op grond van artikel 475 lid 3 Rv dienen daarom sindsdien derdenbeslagen onder Bunq b.v. ook daadwerkelijk elektronisch gelegd te worden.

BRONsng.nl
01 sep 2021
Vergunning voor financiële instellingen om info over fraude te delen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verleent ruim 160 financiële instellingen een vergunning om – onder strenge voorwaarden – gegevens van fraudeurs te registeren en met elkaar te delen in een incidentenwaarschuwingssysteem. Fraudeurs zijn namelijk vaak actief bij meerdere instellingen. Banken en verzekeraars kunnen elkaar hiervoor waarschuwen door fraude-informatie uit te wisselen.

BRONautoriteitpersoonsgegevens.nl
25 aug 2021
Antwoorden Kamervragen over de marktwerking in het notariaat

Minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Een openbaar ambt op een doodlopende weg?' in vakblad WPNR. Het artikel bevat kritiek op het huidige notariële stelsel. Hij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP).

BRONrijksoverheid.nl
25 aug 2021
Beslisnota inzake bekrachtiging en publicatie initiatiefwet handhaving kraakverbod

De initiatiefwet is op 30 maart 2021 aanvaard door de Eerste Kamer, en voorziet in een verkorting van de termijn van de aankondiging van de ontruiming waarbij de rechter-commissaris de bevoegdheid krijgt om binnen 72 uur een
machtiging te verlenen aan de officier van justitie om tot ontruiming over te gaan.
Op 12 mei 2021 stemde de MR in met het doen bekrachtigen van het initiatiefvoorstel door de Koning. Op 18 juni 2021 is de wet van 19 mei 2021 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2021,  285).
Over de inwerkingtreding van deze initiatiefwet vindt nog overleg plaats met het openbaar ministerie en de rechtspraak. Deze  ketenpartners hebben aangegeven dat nieuwe werkprocessen nodig zijn voor de inwerkingtreding van deze wet. Daartoe zal waarschijnlijk een gezamenlijk implementatieprogramma worden opgestart. De inwerkingtreding van deze initiatiefwet is daarom voorzien op 1 juli 2022.
 

BRONtweedekamer.nl
25 aug 2021
Wijzigingswet begrotingsstaat inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten gepubliceerd

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad dd. 25 augustus 2021 en werkt terug tot en met 20 april.

BRONStaatsblad 2021, 402
25 aug 2021
Openingstijden e-Derdenbeslag Bunq. B.V. afgeschaft

Bunq B.V. heeft de openingstijden afgeschaft op de service via SNG.

BRONsng.nl
17 aug 2021
Brief aan de Nationale Ombudsman over de aansluiting tussen de minnelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering

Kamerstukken II 2021/20, 24515, nr. 609. 

BRONofficielebekendmakingen.nl
28 jul 2021
Nieuwe vervaldatum Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid 1 oktober 2021

Bij "Besluit van 27 juli 2021 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19" is de geldigheid van de regeling aangaande de feitelijke onmogelijkheid deurwaardersexploten in persoon uit te reiken i.v.m.COVID - 19, verlengd van 1 augustus 2021 naar 1 oktober 2021.

BRONStaatsblad 2021, 387
21 jul 2021
KBvG-advies op concept-uitvoeringswet Verordening Brussel II bis ingebracht in de Tweede Kamer

Het advies van de KBvG van 13 januari 2020 op de internetconsultatie Uitvoeringswet Verordening Brussel II bis, werd op 14 juli jl. ingebracht als kamerstuk in de Tweede Kamer

BRONtweedekamer.nl
14 jul 2021
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden. De regels voor toezicht en bestuur sluiten nu aan op die van de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv). Op de website van de KvK leest u wat er is veranderd.

BRONStaatsblad 2020, 507
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen