Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
22 sep 2021
Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

De MvT van de Wijzigingswet van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen is gepubliceerd. Voorgesteld wordt om deze wet in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2022.

BRONtweedekamer.nl
22 sep 2021
Nationaliteit- en verblijfstitelgegevens per 1 oktober toegevoegd aan het BRP-autorisatiebesluit gemeenten

Aan de autorisatie van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden die al geautoriseerd zijn voor de taak schuldhulpverlening worden per 1 oktober 2021 de nationaliteits- en verblijfstitelgegevens toegevoegd. Dit gebeurt door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) die namens de minister van BZK de autorisatiebesluiten afgeeft aan de gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Het gewijzigde besluit is na 1 oktober via de link raadpleegbaar.

BRONpublicaties.rvig.nl
22 sep 2021
Handreiking Wgs van de Autoriteit Persoonsgegevens in samenwerking met de VNG

De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er in de praktijk nog veel vragen te zijn bij gemeenten. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in samenwerking met de VNG een handreiking opgesteld met aandachtspunten. Hiermee moeten gemeenten en hulpverleners rekening houden om aan de privacywetgeving te voldoen.

BRONautoriteitpersoonsgegevens.nl
22 sep 2021
Internetconsultatie Verhoging kindgebonden budget vanaf tweede kind.

Het kabinet heeft besloten om de koopkracht van kwetsbare groepen in 2022 te repareren. Zonder reparatie zouden gezinnen met kinderen er volgend jaar minder in koopkracht op vooruit gaan dan huishoudens zonder kinderen. Daarom is het kabinet voornemens het maximumbedrag van het kindgebonden budget per kind per 1 januari 2022 vanaf het tweede kind met € 70,– per jaar. Omdat het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is, komt dit geld terecht bij de gezinnen die dit het hardst nodig hebben. De consultatie loopt tot 6 oktboer as..

BRONinternetconsultatie.nl
15 sep 2021
Onterecht korten van leningen op de bijstand
Antwoord op schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Kent (SP) over het onterecht korten van leningen op de bijstand.
BRONtweedekamer.nl
15 sep 2021
Beslagvrije voet bij verrekeningen toeslagen
Convocatie inbreng schriftelijk overleg. Reactie op brief van de No en de LOSR.
BRONtweedekamer.nl
15 sep 2021
Eindrapport ophogingen

Dit rapport is een uitvoering van een motie Tweede Kamerleden Peters (CDA) en Van Dijk (SP) (TK 2019 - 2020, 35 300 XV nr. 52). Om meer zicht te krijgen op de specifieke rol die de overheid speelt bij de schuldenproblematiek van particulieren en de mogelijkheden die een uitzonderingsjaar zou kunnen bieden, is onderzocht hoe groot de rol is van de overheid als sc huldeiser, hoe vaak uitvoeringsorganisaties vorderingen ophogen, welke mogelijkheden er zijn om ophogingen te voorkomen en te kwijten en welke rol een uitzonderingsjaar zou kunnen spelen bij het terugdringen van schuldsituaties waarin burgers helemaal klem zitten.

BRONtweedekamer.nl
08 sep 2021
Rechtbank Noord-Nederland inzake de meld- en informatieverplichtingen van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. De Rechtbank Noord-Nederland heeft naar aanleiding daarvan laten weten dat in uitgebrachte dagvaardingen door de eisende partij inzichtelijk zal moeten worden gemaakt dat deze zich aan de in artikel 2 van het Besluit genoemde informatie- en meldverplichtingen met betrekking tot huurachterstanden heeft gehouden. Indien onverhoopt niet aan deze verplichtingen wordt voldaan, dan zal de Rechtbank Noord-Nederland daaraan ten aanzien van dagvaardingen uitgebracht vanaf 1 november 2021 de gevolgen verbinden die haar geraden voorkomt. Onder omstandigheden zou dat ertoe kunnen leiden dat de vordering tot ontbinding en ontruiming wordt afgewezen.

 

BRONRechtbank Noord-Nederland
08 sep 2021
Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

De Minister voor Rechtsbescherming, gaat in op de vragen en opmerkingen van de leden van de fracties van de VVD, D66, het CDA, de SP en de SGP.

BRONtweedekamer.nl
08 sep 2021
Eindrapport Toepassing artikel 13b Opiumwet

In dit rapport wordt uitvoering gegeven aan de driejaarlijkse monitoring van de toepassing van de bevoegdheid in artikel 13b Opiumwet alsmede de gevolgen daarvan voor betrokkenen.

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen