Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
15 dec 2021
ECLI:NL:RBROT:2021:12145

Dagvaarding zonder datum van betekening niet nietig. Wel langere verweertermijn, omdat onduidelijk is wanneer is betekend.

BRONde Rechtspraak.nl
15 dec 2021
ECLI:NL:RBGEL:2021:6428

Prejudiciële vragen. Is titel 7.2A BW van toepassing op koop met achteraf betalen? Begrippen' onbetekenende kosten' en 'geruime tijd'. Kredietwaardigheidstoets. Gevolgen schendingen consumentenrecht. Samenhang tussen de koop en het krediet.

BRONde Rechtspraak.nl
15 dec 2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:13506

Toewijzing voorlopige voorziening, beslag op toeslagen wordt opgeschort. Beslag gelegd na aanbod in minnelijk traject, waardoor doorbreking bestaande financiële stabiliteit die ook is vereist voor WSNP.

BRONde Rechtspraak.nl
15 dec 2021
ECLI:NL:RBROT:2021:12288

Toewijzing dwangakkoord, saneringskrediet.

BRONde Rechtspraak.nl
08 dec 2021
ECLI:NL:RBOVE:2021:4580

Toepassen van de “Wet vereenvoudiging beslagvrije voet”, die op 1 januari 2021 in werking is getreden, leidt tot een groot verschil in hoogte van de beslagvrije voet voor een AOW-gerechtigde. Met deze wet wordt een standaard rekenwijze geïntroduceerd waarbij de beslagvrije voet wordt berekend. Deze wet heeft voor mensen met een AOW-gerechtigde leeftijd een negatief gevolg omdat in de nieuwe wet ervoor is gekozen om voor deze groep van een lagere bijstandsnorm uit te gaan dan eerder het geval was. Mensen met een AOW-gerechtigde leeftijd in een schuldensituatie kunnen per maand daarom behoorlijk moeten inleveren. Geen rekening is gehouden met de extra hoge kosten van een AOW-gerechtigde. Toepassen van de nieuwe standaard methode heeft tot gevolg dat verzoekster niet meer in haar kosten van levensonderhoud kan voorzien. 
De (dure) weg naar de rechter kan volgens de kantonrechter voorkomen worden als ook deurwaarders er weer voor kiezen in deze situaties (weer) uit te gaan van de (hogere) bijstandsnorm voor een AOW-gerechtigde en, indien nodig, met dat inkomen aan te sluiten bij de 5% regel (altijd 5% van het netto-inkomen aflossen). Er wordt dan nog steeds afgelost, wat in overeenstemming is met het uitgangspunt van de wet én de schuldenaar houdt voldoende middelen over om in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien, wat ook in overeenstemming is met het uitgangspunt van de wet.
 

BRONde Rechtspraak.nl
08 dec 2021
ECLI:NL:RBNHO:2021:10475

Factuur advocaat. Schending zorgplicht? Maatstaf redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. Inspanningsverplichting.

BRONde Rechtspraak.nl
08 dec 2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:13449

Voorlopige voorziening art. 287 lid 4. Opschorting loonbeslag. Spoedeisend belang bij voortzetting minnelijke regeling.

BRONde Rechtspraak.nl
08 dec 2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:13416

Afwijzing dwangverzoek door gebrekkige schuldhulpverlening. Het aanbod is onjuist omdat het uitgaat van een onjuiste vordering van de Belastingdienst. Daarnaast is de inhoud en documentatie van het akkoordvoorstel gebrekkig.

BRONde Rechtspraak.nl
08 dec 2021
ECLI:NL:RBROT:2021:11935

De gedaagde stelt dat de vordering is overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder, waardoor de gedaagde hoge bijkomende kosten heeft moeten betalen. Dat vindt de gedaagde onredelijk en onmenselijk en meent dat er onrechtmatig geprocedeerd. 
De rechter geeft aan dat het aan gedaagde is om te onderbouwen dat hij méér heeft betaald dan het bedrag waar eiseres vanuit gaat. Hoe vervelend de door gedaagde aangevoerde privé omstandigheden ook voor hem zijn, hij kan zijn financiële, dan wel persoonlijke problemen c.q. betalingsonmacht niet aan eiseres tegenwerpen.
 

BRONde Rechtspraak.nl
08 dec 2021
ECLI:NL:RBOVE:2021:4493

Executoriale verkoop woning. Uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis mag ook hangende hoger beroep ten uitvoer worden gelegd.

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen