Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
12 jan 2022
ECLI:NL:OGEAA:2021:620

Opheffing executoriaal derdenbeslag na verstekvonnis afgewezen, 438 lid 2 Rv, belangenafweging op grond van Zeesterarrest.

BRONde Rechtspraak.nl
05 jan 2022
ECLI:NL:GHSHE:2022:3

Kort geding. Vordering om conservatoir beslag op paard op te heffen. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat eiser vóór het leggen van het beslag eigenaar is geworden van het paard.

BRONde Rechtspraak.nl
05 jan 2022
ECLI:NL:RBGEL:2021:7044

Het verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule bij de vaststelling van de beslagvrije voet zoals bedoeld in artikel 475fa Rv wordt afgewezen. Onvoldoende onderbouwd dat sprake is van de in dat artikel bedoelde omstandigheden.

BRONde Rechtspraak.nl
05 jan 2022
ECLI:NL:RBGEL:2021:7000

Kort geding. Eiseres vordert van krakers ontruiming van woning. Voorzieningenrechter wijst dit toe omdat het spoedeisend belang van eiseres bij ontruiming voldoende aannemelijk is en omdat krakers eerder hebben toegezegd de woning te zullen verlaten.

BRONde Rechtspraak.nl
05 jan 2022
ECLI:NL:RBOBR:2021:6838

Kort geding. Executiegeschil. Ontruiming. De belangen van eiser bij behoud van de bestaande toestand wegen niet zwaar genoeg om af te wijken van de hoofdregel dat gedaagden een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis direct ten uitvoer mogen leggen. De vorderingen van eiser worden daarom afgewezen.

BRONde Rechtspraak.nl
05 jan 2022
ECLI:NL:RBGEL:2021:6338

Kort geding. Executiegeschil. Ontruiming huurwoning. Uitvoerbaar bij voorraad in vonnis gemotiveerd. Geen misslag of nieuwe omstandigheden. Vordering om ontruiming te verbieden in afwachting van hoger beroep afgewezen.

BRONde Rechtspraak.nl
05 jan 2022
ECLI:NL:RBGEL:2021:6737

Bestuurdersaansprakelijkheid. Verhanging onderneming binnen concern met achterlating van een schuldeiser. Turboliquidatie.

BRONde Rechtspraak.nl
05 jan 2022
ECLI:NL:RBOVE:2021:4886

Vordering tot opheffing van conservatoire (derden)beslagen afgewezen. Onrechtmatige daad. Beroep op overmacht. Alles overziend valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands niet te zeggen of eiser een beroep op overmacht toekomt. Het is op voorhand niet uit te sluiten dat het beroep op overmacht faalt. Nader onderzoek en eventueel bewijsvoering is nodig om dit te kunnen beoordelen. Een procedure in kort geding leent zich daarvoor echter niet. Bij deze stand van zaken kan niet worden geconcludeerd dat de vordering waarvoor beslagen zijn gelegd in de bodemprocedure geen kans van slagen heeft. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel.

BRONde Rechtspraak.nl
05 jan 2022
ECLI:NL:RBGEL:2021:6179

Kort geding. Exhibitievordering ex artt. 843a Rv jo. 1019a Rv na bewijsbeslag en beslag tot afgifte. Art. 21 Rv. Inzage toegewezen voor wat betreft gestelde merkinbreuk door illegale parallelimport ex artt. 2.20 lid 2 sub a BVIE en 9 lid 2 sub a UMVo.

BRONde Rechtspraak.nl
05 jan 2022
ECLI:NL:RBOBR:2021:6828

Kort geding: Vordering tot opheffen beslag. Vordering wordt afgewezen nu summierlijk van het bestaan van de vordering van de vrouw gebleken is. Voorts kan de tegenvordering van de man niet worden verrekend. Belangenafweging; de vrouw heeft een groot belang om verhaal van haar vordering veilig te stellen.

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen