Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
06 okt 2021
ECLI:NL:RBOBR:2021:5219

Kort geding. Executiegeschil. Uitvoerbaarheid bij voorraad veroordeling tot ontruiming in te executeren vonnis niet gemotiveerd. Voorzieningenrechter dient belangen af te wegen. Valt uit in voordeel van geëxecuteerde. Vonnis geschorst in afwachting hoger beroep.

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:RBROT:2021:9368

Kort geding – Executiegeschil. Vordering wordt afgewezen. Gedaagde heeft een in redelijkheid te respecteren belang bij gebruikmaking van haar executiebevoegdheid. Geen noodtoestand of een feitelijke of juridische misslag. Eiser heeft zijn stellingen op geen enkele manier onderbouwd, daarom geen compensatie van proceskosten ook al zijn partijen het ex-partners van elkaar.

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:OGEAC:2021:169

Bank maakt geen misbruik van recht door hypothecaire verkoop door te zetten. Vordering tot schorsing veiling afgewezen.

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:1749

Loonvordering, schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad? zekerheidstelling?, restitutierisico, executie arrest in Rusland, verzoek spoedappel.

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:RBNHO:2021:8296

Inwinning pandrecht. Er is een rechtsgeldig pandrecht tot stand gebracht. ING heeft met haar mededeling aan de schuldenaar van de verpande vordering een openbaar pandrecht op de r-c vordering verkregen (art. 3:246 BW). ING was bevoegd te innen. ING heeft terecht de afboeking van de r-c vordering door het bedrijf buitengerechtelijk vernietigd (art. 3:45 BW).

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:GHAMS:2021:1381

Kort geding. Dwangsom. Appellant heeft één van de ramen aangepast in één van zijn appartementen en is op vordering van de VvE bij vonnis veroordeeld tot medewerken aan in opdracht van de VvE te verrichten werkzaamheden, kort gezegd: tot ongedaanmaking daarvan, op straffe van een dwangsom. In deze zaak maakt de VvE aanspraak op de dwangsom. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is geen dwangsom verbeurd. Immers, de VvE heeft niet een concreet moment, gelegen na de betekening van het vonnis waarbij de dwangsom is opgelegd, aangewezen, waarop zij de appellant heeft verzocht zijn medewerking aan concrete werkzaamheden te verlenen en de appellant dat heeft geweigerd.

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:RBLIM:2021:7389

Kort geding, art. 770b Rv , maritale beslagen, loonbeslag, veroordeling van de man in betaling van proceskosten van de vrouw. Partijen zijn getrouwd geweest in wettelijke gemeenschap (huwelijksgemeenschap). Voordat de (definitieve) verdeling van de huwelijksgemeenschap plaatsvond, heeft de man de gezamenlijk in eigendom zijnde woning verkocht en verzuimd de helft van de resterende overwaarde aan de vrouw te betalen (circa € 50.150,--). De man heeft met het geld een nieuwe woning voor zichzelf gekocht. De man erkent dat hij de helft van de overwaarde aan de vrouw had moeten betalen. De vrouw heeft (maritaal) beslag doen leggen op die nieuwe woning en op vermogensbestanddelen onder derden. Ex art. 770b Rv is het maritale beslag op een ABN AMRO bankrekening van rechtswege vervallen, nu het Hof bij beschikking van 29 juli 2021 het saldo van die rekening aan de man heeft toebedeeld onder verplichting de helft ervan (plus rente) aan de vrouw te betalen. Het overige beslag onder ABN AMRO betreft een conservatoir en geen maritaal beslag, zodat om die reden de vordering niet kan worden toegewezen. Het (conservatoire en dus niet het maritale) beslag op de woning treft hetzelfde lot. De man heeft onvoldoende gesteld met betrekking tot het opheffen van het loonbeslag, zodat dit wordt afgewezen. De voorzieningenrechter acht omstandigheden aanwezig om de man te veroordelen tot betaling van de proceskosten van de vrouw.

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:RBOBR:2021:5151

Kort geding, vordering strekkende tot opheffen conservatoir beslag tot levering. Verkoop en levering van een stuk grond aan een derde wordt verhinderd door een op dat stuk grond gelegd conservatoir beslag tot levering. De beslaglegger (gedaagde partij in deze procedure) maakt aanspraak op levering van het stuk grond uit hoofde van een door de eigenaar aan de beslaglegger verstrekte koopoptie. Vordering om het conservatoir beslag op te heffen wordt afgewezen omdat eisende partij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vordering uit hoofde waarvan het conservatoir beslag is gelegd ondeugdelijk is. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel omdat er op het moment dat eisende partij de koopovereenkomst met de derde sloot al conservatoir beslag op het perceel lag.
 

BRONde Rechtspraak.nl
29 sep 2021
ECLI:NL:GHAMS:2021:2719

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Heeft gerechtsdeurwaarder onnodig beslag gelegd op onroerende zaak nadat er al beslag lag onder UWV en fiscus? Tegenover (potentiële) voordeel opdrachtgeefster stond nadeel van maken relatief hoge kosten ten laste van klaagster. Gerechtsdeurwaarder heeft niet de terughoudendheid betracht die van hem had mogen worden verwacht. Klacht deels gegrond en deels ongegrond. Waarschuwing. Geen proceskostenveroordeling in hoger beroep.

BRONde Rechtspraak.nl
29 sep 2021
ECLI:NL:RBROT:2020:9675

Kort geding. Beslag. Uit samenstel van herstelbeschikkingen volgt dat sprake is van bewind over het vermogen van X, ook over het onroerend goed. Herstelbeschikkingen aantastbaar? Nakoming rechtsgeldig gesloten vaststellingsovereenkomst. Levering OG.

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen