Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
13 okt 2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:1789

Geschil over een scheepscasco, versleept vanuit Polen naar Nederland waar het wordt verkocht en beslagen. Vordering tot afgifte. Wie is eigenaar? Rechtsgeldigheid pandrecht naar Pools recht. Beschikkingsbevoegdheid onvoldoende aangetoond.

BRONde Rechtspraak.nl
13 okt 2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:1790

Kort geding. Geschil over een scheepscasco, versleept vanuit Polen naar Nederland waar het wordt verkocht en beslagen. Vordering tot opheffing beslag.

BRONde Rechtspraak.nl
13 okt 2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:1739

Executiegeschil; beslag tot afgifte; ontvankelijkheid hoger beroep.

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:RBZWB:2021:4791

De wet voorziet in het digitaal verzenden van post, mits de belastingplichtige hiervoor toestemming geeft. De gemeente in kwestie heeft de aanslag gemeentelijke belastingen dan ook rechtsgeldig bekendgemaakt, door deze naar de mailbox van belanghebbende te sturen. Ook de aanmaning mag dan digitaal verstuurd worden.

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:RBLIM:2021:7271

Vordering Infomedics toegewezen. De betalingsregeling is pas na datum dagvaarding getroffen. Op dat moment had Infomedics reeds kosten gemaakt zodat zij, zonder vergoeding van die kosten, de zaak niet hoefde in te trekken. Proceskosten zijn voor rekening gedaagde.

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:4142

incasso huurachterstand. Geen proceskostenveroordeling omdat verhuurder en deurwaarder onzorgvuldig hebben gehandeld. Proceskosten daarom nodeloos gemaakt. Onduidelijke en onnodig intimiderende dagvaarding. Afwijzing BIK

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:GHAMS:2021:2753

Klacht tegen 48 gerechtsdeurwaarders. Bewaringstekort. Art. 19 Gdw. Retourprovisie. Negatieve solvabiliteitspositie. Klacht deels gegrond. Schorsing twee weken.

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:RBROT:2021:9361

Kort geding – Krakers, ontruiming toegewezen. Gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Het belang van eiseres om spoedig de beschikking te hebben over de bedrijfsruimte weegt zwaarder dan het belang van gedaagden, om – zonder recht of titel – in het pand te kunnen verblijven. Eiseres heeft voldoende concreet onderbouwd dat zij jegens een derde verplicht is de bedrijfsruimte leeg en ontruimd op te leveren en ook dat de derde partij op haar beurt zonder de levering van de bedrijfsruimte haar pand niet aan eiseres zal leveren, waardoor de start van de Gebiedsontwikkeling niet mogelijk is. Eiswijziging is niet bij exploot betekend en geldt daarom niet jegens de niet-verschenen gedaagden.

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:4252

Huurrecht. Vordering tot ontbinding en ontruiming i.v.m. aanwezigheid drugs in gehuurde. Geen tekortkoming huurster zelf omdat drugs van haar zoons waren, en niet is gebleken dat huurster met aanwezigheid drugs bekend was of daarmee rekening moest houden.

BRONde Rechtspraak.nl
06 okt 2021
ECLI:NL:RBROT:2021:9367

Kort geding – executiegeschil. De vraag die onder meer in dit kort geding moet worden beantwoord is of de beslissing over de uitvoerbaarheid bij voorraad in de ten uitvoer te leggen uitspraak is gemotiveerd. In dat geval moet eiseres afgezien van het geval dat deze beslissing berust op een kennelijke misslag, aan haar vordering feiten en omstandigheden ten grondslag leggen die bij het nemen van deze beslissing niet in aanmerking konden worden genomen doordat zij zich eerst na de betrokken uitspraak hebben voorgedaan en die kunnen rechtvaardigen dat van die eerdere beslissing wordt afgeweken. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de rechtbank in het vonnis de argumenten van eiseres heeft beoordeeld en daarmee redenen heeft gegeven voor de beslissing. Daarmee is de beslissing over de uitvoerbaarheid bij voorraad gemotiveerd. Dat heeft tot gevolg dat in dit kort geding geen ruimte is voor een nieuwe afweging van de wederzijdse belangen. Het niet responderen door de rechtbank op (alle onderdelen van) het verweer tegen de gevorderde uitvoerbaarverklaring is geen kennelijke misslag, maar hooguit een onvoldoende motivering van die uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Geen nieuwe feiten of omstandigheden die kunnen rechtvaardigen dat van de eerdere beslissing wordt afgeweken. De vordering wordt afgewezen.

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen