Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
31 mrt 2021
ECLI:NL:HR:2021:460

Faillissementsprocesrecht. WSNP. Kan een schuldenaar die failliet is verklaard, in de verzetprocedure alsnog op de voet van art. 3 Fw om toelating tot de schuldsaneringsregeling verzoeken?

BRONrechtspraak.nl
31 mrt 2021
ECLI:NL:HR:2021:442

Kort geding over vervangende hechtenis n.a.v. door strafrechter opgelegde schadevergoedingsmaatregel (art. 36f lid 8 en art. 24c (oud) Sr). Tenuitvoerlegging onrechtmatig indien veroordeelde niet in staat is tot betaling? Strijd met art. 5, 6, 7 of 18 EVRM? Anticiperende toepassing van Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen?

BRONrechtspraak.nl
31 mrt 2021
ECLI:NL:HR:2021:446

Art. 81 lid 1 RO. Huurrecht. Totstandkoming huurovereenkomst winkelpand; bewijswaardering. Ontbinding en schadevergoeding; verschuldigdheid waarborgsom?

BRONrechtspraak.nl
31 mrt 2021
ECLI:NL:RBNHO:2021:2475

Ambtshalve toetsing. Artikel 5.4. van de Algemene Voorwaarden van Simpel is een oneerlijk beding en wordt vernietigd, omdat geen limiet is gesteld aan de hoogte van de schadevergoeding.

BRONrechtspraak.nl
31 mrt 2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:1178

Na tussenvonnis is informatie over omzet van de in het gehuurde gedreven vestiging fietsenwinkel verschaft. Beperkte omzetdaling, geen huurkorting. Winstcijfers niet maatgevend. Geen ontbinding want groot deel huur wel betaald en geen betalingsonwil.

BRONrechtspraak.nl
31 mrt 2021
ECLI:NL:GHARL:2021:2728

Voortzetting huurovereenkomst ex artikel 7:268 BW na overlijden huurder?

BRONrechtspraak.nl
31 mrt 2021
ECLI:NL:GHSHE:2021:892

Uitleg van boetebeding (artikel 25.3) uit de ‘ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’. Het in dat artikel genoemde minimumbedrag van € 300,-- per maand moet enkelvoudig worden berekend over het totaal aantal huurtermijnen dat in een kalendermaand open staat. Er is dus geen bedrag van € 300,-- per maand verschuldigd voor elke achterstallige huurtermijn (geen cumulatie). Verwijzing naar eerdere uitspraken van de hoven Amsterdam en Arnhem-Leeuwarden

BRONrechtspraak.nl
31 mrt 2021
ECLI:NL:GHSHE:2021:684

Verzettermijn. Bekendheid van opposant met het bij verstek gewezen vonnis na toezending per e-mail door de executerend deurwaarder. Toepassing van HR 14-6-2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4104.

BRONrechtspraak.nl
31 mrt 2021
ECLI:NL:GHSHE:2021:683

Executie dwangsommen op grond van kortgedingvonnissen. Vraag of dwangsommen al dan niet zijn verbeurd. Bewijslastverdeling.

BRONrechtspraak.nl
31 mrt 2021
ECLI:NL:GHAMS:2020:2341

Conservatoir bewijsbeslag op vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Vordering in KG tot inzage, in reconventie opheffing beslag gevorderd. Bestaan van rechtsbetrekking waarop vordering ziet, onvoldoende aannemelijk geworden in KG, maar onvoldoende grond voor opheffing beslag.

 

BRONrechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen