Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
22 jul 2020
Be­sluit tij­de­lij­ke ver­la­ging kre­diet­ver­goe­ding

De Raad van State heeft geadviseerd op het voorstel van minister Hoekstra (Financiën) om vanaf 10 augustus de rente op
aankopen op krediet tijdelijk te verlagen van maximaal 14% naar maximaal 10%

BRONraadvanstate.nl
12 jun 2020
Voorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020: reactie KBvG

De Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 biedt een schuldenaar de mogelijkheid om de rechtbank te vragen de behandeling van een jegens hem ingediende faillissementsaanvraag aan te houden of verhaalacties van schuldeisers te schorsen als hij in liquiditeitsnood is gekomen doordat hij vanwege de beperkende maatregelen in het kader van het corona-virus SARS-CoV-2 zijn bedrijfsvoering niet zoals gebruikelijk heeft kunnen voortzetten. Het wetsvoorstel is in internetconsultatie en de KBvG heeft daarop gereageerd.

De KBvG wijst er onder meer op dat nu in het voorgestelde artikel 2 lid 5 onder b de mogelijkheid wordt geopend beslagen voor de duur van de regeling op te heffen, dat dit, wanneer de aanhouding van het verzoek niet leidt tot een faillissement, tot gevolg heeft dat beslagen nadien mogelijk opnieuw gelegd worden, hetgeen extra kosten met zich meebrengt. Qua systematiek en kostenbesparing kan daarom wellicht beter worden aangesloten bij de schorsing en herleving zoals omschreven in artikel 301Fw. Ook heeft de KBvG vragen over de opheffing c.q. schorsing en herleving van bankbeslagen.

BRONinternetconsultatie.nl
12 jun 2020
Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

Het Burgerlijk Wetboek laat toe dat bedrijven overeenkomen dat vorderingen niet mogen worden overgedragen of verpand. De crediteur kan vorderingen niet gebruiken als zekerheid voor financiering door een bank. Het wetsvoorstel regelt dat een verpandingsverbod voortaan niet meer mag worden overeengekomen. Dit komt de kredietverlening aan het bedrijfsleven ten goede.

BRONRijksoverheid
12 jun 2020
Stemming EK over verzamelspoedwet Covid-19 op 16 juni 2020

De verzamelspoedwet bevat onder meer een tijdelijke spoedvoorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De Eerste Kamer stemt op 16 juni 2020 over het voorstel.

BRONEerste Kamer
08 jun 2020
Herziening beslag- en executierecht als hamerstuk afgedaan in Eerste Kamer

Nadat het voorstel op 14 mei 2020 jl. met algemene stemmen werd aangenomen door de Tweede Kamer, zag de Eerste Kamer vorige week af van het leveren van inbreng voor het voorlopige verslag van de herziening van het beslag- en executierecht. Op 2 juni heeft de Eerste Kamer het als ​hamerstuk​ afgedaan. 

BRONEerste Kamer
08 jun 2020
Kamerbrief over voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft een ​brief​ naar de Kamer gestuurd over de voortgang van de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en de verbreding van het beslagregister. Uit de brief blijkt dat de staatssecretaris (nog steeds) streeft naar invoering per 1 januari 2021, maar dat dit door de coronacrisis nog lastiger is geworden.

BRONRijksoverheid.nl
25 feb 2020
Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

Amendementen van de leden Van der Staaij en Van der Graaf over alleen afwijken van wettelijke regels voor zover nodig voor doel experiment.  

25 feb 2020
Najaarsnota 2019
BRONofficielebekendmakingen.nl
24 feb 2020
Wetsvoorstel verdeling zittingscapaciteit rechtbanken en gerechtshoven

Het kabinet vindt het van belang dat rechtbanken hun achterstanden wegwerken en langere doorlooptijden voorkomen. Dit wetsvoorstel maakt het voor rechtbanken en gerechtshoven makkelijker om elkaar te kunnen helpen bij een tijdelijk gebrek aan zittingscapaciteit. De Wet RO kent in de artikelen 46a en 62a nu al een regeling op grond waarvan gerechten elkaar onderlinge bijstand kunnen verlenen in geval van gebrek aan zittingscapaciteit, maar in de praktijk blijkt dat dit stuit op belemmeringen. Deze wetgeving zal zich vooralsnog vooral op strafzaken richten.

BRONtweedekamer.nl
24 feb 2020
Concept-Besluit elektronisch procederen

Het Besluit elektronisch procederen (Bep) biedt een regelgevend kader voor alle vormen van vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. Het Bep komt in de plaats van huidige lagere regelgeving over elektronisch procederen, waaronder het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. Het Bep sluit inhoudelijk zoveel mogelijk aan op dit besluit. De KBvG gaat reageren op de thans lopende internetconsultatie.

BRONinternetconsultatie.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen