Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
22 dec 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:68

De kamer kan de klacht van klager niet in behandeling nemen nu beklaagde op het moment van het versturen van de brief waarover klager klaagt, geen gerechtsdeurwaarder meer was. Klacht is niet-ontvankelijk.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
16 dec 2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:3007

Klacht BFT tegen een gerechtsdeurwaarder. Bewaringstekort. Financiële en dossieradministratie niet op orde. Ontoereikende liquiditeit en solvabiliteit. Keuze voor indienen klacht in plaats van benoemen stille bewindvoerder is begrijpelijk, maar is in beginsel hoe dan ook aan het BFT zelf. Klacht gegrond. Ontzetting. Differentiatie in termijn ex art. 43 lid 8 Gdw. Geen kostenveroordeling in hoger beroep.

BRONrechtspraak.nl
15 dec 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:61

Klacht ongegrond. De gerechtsdeurwaarder had beter moeten opletten bij het overmaken van gelden aan de rechthebbende. Hoewel hij hier steken heeft laten vallen, heeft de gerechtsdeurwaarder – zodra hij op de hoogte was geraakt van zijn omissie – het zo goed mogelijk opgelost.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
15 dec 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:63

Beslissing op verzet. De door klaagster aangevoerde gronden leiden niet tot herziening van de beslissing van de voorzitter.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
15 dec 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:62

Klacht ongegrond. Ten aanzien van een openstaande vordering heeft klager tegenstrijdige mededelingen ontvangen van het gerechtsdeurwaarderskantoor. Dit betrof een vergissing. De gerechtsdeurwaarder die een vergissing begaat, maakt zich daarmee niet zonder meer ook schuldig aan handelen of nalaten dat tuchtrechtelijk dient te worden bestraft. Bovendien was er weinig ruimte voor de gerechtsdeurwaarder om de vergissing aan klager uit te leggen.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
02 dec 2020
ECLI:NL:TNORAMS:2020:5

Notaris had depotgelden niet mogen uitkeren aan deurwaarder die beslag had gelegd. De kamer acht het elementair dat een notaris bij een verzoek tot uitbetaling van een depotbedrag zijn eigen afweging maakt en daarbij zorgvuldig te werk gaat, met inachtneming van de belangen van alle betrokken partijen. Het lijkt erop dat hij zijn oren naar de wensen van één partij heeft laten hangen, in plaats van zijn rol als onafhankelijk en onpartijdig baken in het rechtsverkeer tussen partijen waar te maken. De kamer acht dit ernstig, maar houdt rekening met het feit dat de notaris niet eerder een (tucht)maatregel is opgelegd, hij inzicht heeft getoond in het onjuiste van zijn handelen en heeft verklaard in de toekomst anders te zullen handelen. Waarschuwing.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
27 okt 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:58

De gerechtsdeurwaarder heeft onder meer een (aanzienlijke) negatieve bewaringspositie laten ontstaan. Gelet op de gegrondheid van alle klachtonderdelen, meer in het bijzonder de klachtonderdelen die zien op de bewaringstekort(en), ziet de kamer, in lijn met vaste jurisprudentie op dit punt, aanleiding de maatregel van ontzetting uit het ambt op te leggen

BRONtuchtrecht.overheid.nl
07 okt 2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:2531

Klacht tegen meerdere GDW’ers. Verweten wordt dat de GDW’ers onzorgvuldig hebben gecommuniceerd door niet tijdig te reageren; loonbeslag zou onterecht zijn gelegd doordat er een betalingsregeling was aangeboden; exploot zou onduidelijk zijn door niet goed leesbare handgeschreven aantekeningen. Klachten deels gegrond/ongegrond. Van een GDW mag worden verwacht binnen een termijn van in beginsel 14 dagen te reageren op normale verzoeken van de klager. Op grond van vaste rechtspraak is een schuldenaar alleen met toestemming van de schuldeiser bevoegd het verschuldigde in termijnen te voldoen. Klacht met betrekking tot onduidelijk exploot gegrond. Wie is de verantwoordelijke GDW? Waarschuwing/berisping/kostenveroordeling eerste aanleg.

BRONrechtspraak.nl
16 sep 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:55

Schorsingsverzoek op grond van artikel 38 lid 1 Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw). Faillissement gerechtsdeurwaarderskantoor. Gerechtsdeurwaarder [a] heeft geen toegang tot de dossieradministratie. Koppeling financiële administratie met de dossiers is niet mogelijk. Schorsingsverzoek wordt ten aanzien van [a] toegewezen. Een gedeelte van de dossiers van [a] zijn overgedragen aan gerechtsdeurwaarder [b]. Die heeft ook enige tijd geen koppeling kunnen maken tussen de dossier- en financiële administratie. Omdat die situatie op kort termijn is opgelost en ten aanzien van [b] geen ernstig vermoeden van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen is gerezen wordt het schorsingsverzoek ten aanzien van [b] afgewezen.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
25 aug 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:54

De gerechtsdeurwaarder die overgaat tot beslaglegging onder de werkgever van de partner van een schuldenaar, dient daarbij een hoge mate van zorgvuldigheid in acht te nemen. Het beslag wordt immers gelegd op het inkomen van de niet-schuldenaar waarbij diens werkgever komt te beschikken over (privacy)gevoelige informatie. In gevallen als deze is de ondergrens voor het in acht nemen van de zorgvuldigheid, het op voorhand bevragen van het (openbare) huwelijksgoederenregister. Nu niet valt te achterhalen of een dergelijke bevraging heeft plaatsgevonden, moet worden aangenomen dat dit niet is gebeurd, met een ten onrechte beslaglegging als gevolg. De gevolgen van het niet bevragen van het huwelijksgoederenregister trekken zich verder door nu dit geleid heeft tot het opnemen van onjuiste gegevens in het exploot van beslaglegging. Dit is tuchtrechtelijk laakbaar. Op de inhoud van een door een gerechtsdeurwaarder uitgebracht exploot moet blindelings kunnen worden vertrouwd. De maatregel van berisping wordt opgelegd met een veroordeling in de proceskosten.

BRONKamer voor Gerechtsdeurwaarders
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen