Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
20 jan 2021
Liquidatietarief per 1 februari 2021

Per 1 februari 2021 zullen de liquidatietarieven kanton en handel opnieuw worden geïndexeerd. De indexaties per 1 februari 2021 bedragen 3,7 %. De nieuwe tarieven gelden dan voor uitspraken vanaf 1 februari 2021 en arresten vanaf 1 februari 2021 (en bij vernietiging het tarief van de rechtbank naar datum uitspraak rechtbank).

BRONrechtspraak.nl
20 jan 2021
Gewijzigde bedragen artikel 475da, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Per 1 januari 2021 zijn de bedragen voor de beslagvrije voet herzien. Zoals is opgenomen in artikel 475da van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden deze bedragen berekend aan de hand van de verschillende normwaarden uit de Participatiewet, de Wet op de zorgtoeslag, de Wet op de huurtoeslag en de Wet op het kindgebonden budget. In deze mededeling zijn de nieuwe bedragen gepubliceerd, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Per 1 januari 2021 bedraagt de beslagvrije voet in artikel 475da, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:

    a. voor een alleenstaande: € 1.661,40;

    b. voor een alleenstaande ouder: € 1.779,52;

    c. voor gehuwden zonder kinderen: € 2.199,34;

    d. voor gehuwden met een of meer kinderen: € 2.317,45.

BRONStaatscourant 2021, 2449
20 jan 2021
Advies Raad van State wijziging Besluit BRP

Nader rapport inzake ontwerp van een besluit tot wijziging van het Besluit BRP

BRONStaatscourant 2021, 2294
20 jan 2021
Advies Raad van State wijzigings-AMvB SZW

Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met technische en redactionele wijzigingen

BRONStaatscourant 2021, 1113
20 jan 2021
SP-motie over afspraken met deurwaarders, rechters en bewindvoerders over zorgbonus

Marijnissen (SP) en Van Kooten-Arissen (Splinter) hebben een ​motie​ ingediend over afspraken met deurwaarders, rechters en bewindvoerders om te zorgen dat de zorgbonus altijd bij zorgverleners terechtkomt. Over de motie wordt op woensdag 20 januari gestemd.

BRONtweedekamer.nl
20 jan 2021
Groslijst 'controversieel verklaarde' zaken

De '​groslijst​' met onderwerpen voor mogelijk controversieel verklaren binnen de commissie J&V is gepubliceerd. Ook is bekend gemaakt dat hier woensdagmiddag (14.30-17.00) binnen de commissie J&V over wordt vergaderd in de procedurevergadering. In de lijst is niets over de tariefverhoging/btag opgenomen.

BRONtweedekamer.nl
13 jan 2021
Internetconsultatie wijzigingsbesluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Bij de voorbereiding van de wijziging van dit besluit is overleg geweest met oa. de KBvG. In het voorstel worden banken, notarissen, gerechtsdeurwaarders en accountants, die tevens curator of bewindvoerder zijn, vrijgesteld van  eisen omtrent de bedrijfsvoering, en enkele andere  waarborgen. Deze vrijstelling is gedaan omdat  voornoemde organisaties en beroepsgroepen al op andere wijze aan toezicht zijn onderworpen van respectievelijk De Nederlandsche Bank (DNB), Bureau financieel toezicht (Bft) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). NB: voor gerechtsdeurwaarders die die voor minder dan 50% deelnemen in de rechtspersoon die de taken van een curator of bewindvoerder uitoefent, geldt dat zij de stukken met betrekking tot de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de bedrijfsvoering en de scholing, dienen aan te leveren bij het LKB (Landelijks Kwalitetisbureau).

BRONinternetconsultatie.nl
13 jan 2021
Gewijzigd wetsvoorstel handhaving kraakverbod naar EK

Voorstel van wet van de leden Koerhuis en van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen. (Kst. 35 296, nr. A)

BRONofficielebekendmakingen.nl
06 jan 2021
Besluit van de Staatssecretaris van SZW van 16 december 2020 tot aanwijzing van beslagleggende partijen waarop het overgangsrecht van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van toepassing is

Het overgangsrecht houdt in dat bij ministerieel besluit aan te wijzen partijen tot uiterlijk 1 juli 2021 de mogelijkheid wordt geboden, na een gemotiveerde verzoek daartoe, om de beslagvrije voet vast te stellen op basis van artikel 475d van het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zoals dit gold voor inwerkingtreding van de WvBVV. De overgangstermijn ziet enkel op de berekening van de beslagvrije voet. De overige elementen van de WvBVV (zoals de regeling inzake te beslaan object, indien sprake is van meerdere vorderingen tot periodieke betaling die kunnen worden beslaan, op basis van artikel 475c Rv en de gewijzigde regels rond afdracht op basis van artikel 478 Rv en artikel 19 Iw1990) gelden wel direct voor deze partijen. In dit besluit worden enkel lokale overheden aangewezen die daartoe een verzoek hebben gedaan.

BRONofficielebekendmakingen.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen