Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
25 feb 2020
Najaarsnota 2019
BRONofficielebekendmakingen.nl
24 feb 2020
Wetsvoorstel verdeling zittingscapaciteit rechtbanken en gerechtshoven

Het kabinet vindt het van belang dat rechtbanken hun achterstanden wegwerken en langere doorlooptijden voorkomen. Dit wetsvoorstel maakt het voor rechtbanken en gerechtshoven makkelijker om elkaar te kunnen helpen bij een tijdelijk gebrek aan zittingscapaciteit. De Wet RO kent in de artikelen 46a en 62a nu al een regeling op grond waarvan gerechten elkaar onderlinge bijstand kunnen verlenen in geval van gebrek aan zittingscapaciteit, maar in de praktijk blijkt dat dit stuit op belemmeringen. Deze wetgeving zal zich vooralsnog vooral op strafzaken richten.

BRONtweedekamer.nl
24 feb 2020
Concept-Besluit elektronisch procederen

Het Besluit elektronisch procederen (Bep) biedt een regelgevend kader voor alle vormen van vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. Het Bep komt in de plaats van huidige lagere regelgeving over elektronisch procederen, waaronder het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. Het Bep sluit inhoudelijk zoveel mogelijk aan op dit besluit. De KBvG gaat reageren op de thans lopende internetconsultatie.

BRONinternetconsultatie.nl
24 feb 2020
Wetsvoorstel uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

Dit voorstel bevat een aanpassing van de Participatiewet. Er wordt voorgesteld om vorderingen die zijn ontstaan wegens schending van de inlichtingenplicht in de sociale zekerheid uit te sluiten van de vermogenstoets. Hiermee wil de regering de onterecht gunstige positie van mensen met fraudevorderingen bij de toegang tot het recht op bijstand wegnemen.

BRONrijksoverheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen