Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
14 okt 2020
Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht 'U staat op een zwarte lijst'

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft ​vragen​ van Verhoeven (D66) over het bericht ‘U staat op een zwarte lijst’ beantwoord. In het antwoord gaat de minister o.a. in op de vraag welke gegevens deurwaarders en incassobureaus over mensen mogen verzamelen en wat voor stappen mensen kunnen zetten om deze gegevens, conform de AVG, in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De minister maakt in zijn antwoord onderscheid tussen de gerechtsdeurwaarders en incassobureaus. Daarnaast noemt hij de gedragscode van de KBvG. Wat betreft de stappen die mensen kunnen zetten, biedt de AVG de mogelijkheid om de persoonsgegevens in te zien, te rectificeren en te laten wissen.

BRONtweedekamer.nl
14 okt 2020
Antwoorden Kamervragen over ongeoorloofde handel in kredietgegevens

Minister Dekker beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de uitzending van Kassa over bedrijven die handel drijven met (krediet)data van personen, zonder hen daarvan op de hoogte te stellen.

BRONrijksoverheid.nl
14 okt 2020
Gedupeerde consumenten door wurgkredieten

Kamerlid Alkaya (SP) heeft schriftelijke ​vragen​ ingediend voor Minister Hoekstra (Financiën) over gedupeerde consumenten door wurgkredieten.

BRONtweedekamer.nl
07 okt 2020
Herziening van het beslag- executierecht (schema)

Het ministerie van J&V heeft een ​nieuwsbericht​ gepubliceerd over de gefaseerde inwerkingtreding van de herziening van het beslag- executierecht. In dit schema vindt u een totaaloverzicht van de inwerkingtredingsdata van diverse bepalingen. Hier vindt u de complete wettekst waarin de inwerkingtredingsdata van de diverse bepalingen in kleurcodes zijn weergegeven,

BRONrijksoverheid.nl
07 okt 2020
Schriftelijke vragen over huisuitzettingen in de tweede coronagolf.

De Kamerleden Beckerman (SP), Smeulders (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) hebben ​schriftelijke vragen​ aan minister Ollongren (BKZ) gesteld over huisuitzettingen in de tweede coronagolf

BRONtweedekamer.nl
07 okt 2020
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van artikel 6:119a lid 6 BW en zorgt ervoor dat grote ondernemingen in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen een betaaltermijn van ten hoogste 30 dagen kunnen afspreken.

BRONinternetconsultatie.nl
06 okt 2020
Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen door Eerste Kamer

Het is de bedoeling dat de WHOA de mogelijkheden voor een herstructurering van schulden vergroot, door de rechter een akkoord dat wordt gesteund door de meerderheid te laten bevestigen. De regeling wordt van toepassing op ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn. Zij kunnen door deze wet daarom makkelijker doorgaan met deze activiteiten en een faillissement voorkomen.

BRONrijksoverheid.nl
30 sep 2020
Nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft het wetsvoorstel Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen naar de Kamer gestuurd. In de ​nota​ bij het voorstel reageert de minister op enkele opmerkingen op het voorstel en wordt onder het kopje ‘Inhoud wetsvoorstel’ diverse keren naar de inbreng van de KBvG verwezen: de KBvG heeft, evenals MKB-Nederland, gepleit voor de invoering van een aparte procedure voor onbetwiste schuldvorderingen

BRONtweedekamer.nl
30 sep 2020
Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW

Minister Koolmees (SZW) heeft de ​vragen​ van de verschillende fracties n.a.v. de verzamelwet SZW beantwoord. In een van de antwoorden schrijft hij over de beslagvrije voet: ‘Met de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet wordt de coördinerende deurwaarder (CDW) geïntroduceerd. De CDW is het aanspreekpunt voor zowel de schuldenaar als de derde beslagene als het gaat om de beslagvrije voet en het is dus ook de door de CDW gecommuniceerde beslagvrije voet die bij de uitvoering van het beslag moet worden gehanteerd. Met de overgangstermijn wordt de mogelijkheid gecreëerd dat een door Onze Minister aangewezen beslagleggende partij nog kortstondig de beslagvrije voet op basis van het oude recht berekent. De regels rond de coördinerende deurwaarder worden hierdoor niet geraakt en treden onverkort in werking

BRONtweedekamer.nl
30 sep 2020
Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Minister De Jonge reageert op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel met tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van COVID-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19).

BRONrijksoverheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen