Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
13 apr 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:21

Klacht ongegrond. Het te laat indienen van het verzoek(schrift) tot verkoop van beslagen aandelen, zodat de beslagen niet zouden komen te vervallen, kan de gerechtsdeurwaarder niet worden aangerekend nu dit niet tot zijn taak/opdracht behoorde. De gerechtsdeurwaarder heeft het verzoekschrift weliswaar opgesteld voor klaagster, maar het waren de (voormalige) advocaten van klaagster die voor tijdige indiening dienden zorg te dragen.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
13 apr 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:26

Beslissing op verzet. De voorzittersbeslissing blijft niet-ontvankelijk, want het betreft hier hetzelfde feitencomplex als in een eerdere klacht van klager tegen de gerechtsdeurwaarder. Verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
06 apr 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:19

Klager stelt dat de titel frauduleus tot stand is gekomen. Het toetsen van valsheid in geschrifte, misleiding, identiteitsfraude en poging tot oplichting is voorbehouden aan de rechter, niet de gerechtsdeurwaarder. Dat de gerechtsdeurwaarders na marginale toetsing tot de conclusie zijn gekomen dat de beschikking ten uitvoer kon worden gelegd is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Klacht ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
06 apr 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:18

De klachten van klager dat hij geen inzage in de betalingen op de vordering heeft ontvangen, er beslagleggingen zijn aangekondigd zonder dat daadwerkelijk beslag is gelegd en er ten laste van klager beslag onder de Rabobank is gelegd (waar hij niet bankiert) zijn ongegrond verklaard. Het bij klager in rekening brengen van de kosten van de door de collega gerechtsdeurwaarder ondernomen beslagpogingen is in strijd met wet- en regelgeving en tuchtrechtelijk laakbaar. Klacht gedeeltelijk gegrond, maatregel van waarschuwing opgelegd.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
06 apr 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:17

De gerechtsdeurwaarder heeft met het niet informeren van klager over de ontvangst van getroffen gelden in maart 2012, in strijd gehandeld met de informatieplicht. Nu thans nog steeds geen titel bestaat om de getroffen gelden af te dragen, kan de klacht dat de gerechtsdeurwaarder de getroffen gelden te lang onder zich heeft gehouden niet slagen. De gerechtsdeurwaarder heeft geen duidelijkheid verschaft over de aard en omvang van zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht en is tevens niet duidelijk is geweest in de zakelijke condities en de kosten die aan de opdracht zijn verbonden, met als gevolg dat niet kan worden vastgesteld of de (afwikkel)kosten terecht in rekening zijn gebracht. Klacht gedeeltelijk gegrond, maatregel van waarschuwing opgelegd.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
17 mrt 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:13

Beslissing op verzet. De gerechtsdeurwaarder heeft terecht toepassing gegeven aan artikel 475e Rv en de beslagvrije voet op op nihil gesteld. Verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
02 feb 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:10

Klacht is gegrond ten aanzien van het niet reageren op een e-mailbericht van klager. De gerechtsdeurwaarder heeft niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld met het leggen van beslag op de bankrekening van klager. Voor het gegronde deel van de klacht is de maatregel van waarschuwing opgelegd. Geen veroordeling in proceskosten.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
26 jan 2021
ECLI:NL:TGDKG:2020:80

De overeengekomen betalingsregeling heeft het gelegde beslag gekruist. In de bevestiging van de nieuwe betalingsregeling is foutief aangegeven dat de regeling enkel is getroffen voor één dossier, terwijl uit het verweerschrift volgt en ter zitting is bevestigd dat de regeling voor twee dossiers is getroffen. Klachten vormen tezamen een tuchtrechtelijk verwijt. Klacht gegrond, maatregel van waarschuwing in dit geval passend.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
26 jan 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:2

Klagers beklagen zich erover dat de gerechtsdeurwaarder ten onrechte de grosse van een notariële akte heeft betekend. Klacht ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
26 jan 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:1

Klaagster beklaagt zich over de inhoud en de onderbouwing van de vorderingen in de dagvaarding. Tevens beklaagt klaagster zich er over dat niet is gereageerd op haar brieven. Klacht ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen