Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
03 jan 2023
ECLI:NL:TGDKG:2022:176

De gerechtsdeurwaarder heeft niet meegedeeld aan klager dat betalingsregeling was vervallen. Klager heeft twee termijnen betaald aan de gerechtsdeurwaarder. Niet is gebleken dat de gerechtsdeurwaarder dat heeft gecommuniceerd aan zijn opdrachtgever of dat de gerechtsdeurwaarder uberhaupt op de hoogte was van de betaling voordat hij het bedrijf van klager bezocht om voertuigen van klager in beslag te nemen. De gerechtsdeurwaarder heeft verklaringen ter zitting afgelegd die niet overeenstemmen met het verweerschrift en eerdere verklaringen ter zitting. Daarnaast heeft hij de bepalingen 8.2, 8.3, 8.4 en 8.5 van de Verordening Normen voor Kwaliteit overtreden. Klagers stelling dat de gerechtsdeurwaarder weigerde zijn betaling te communiceren met de opdrachtgever is niet weerlegd door de gerechtsdeurwaarder. De vervolghandeling, een faillissementsaanvraag heeft daardoor (mede) plaatsgevonden door de tuchtrechtelijk laakbare handelwijze. Aan de gerechtsdeurwaarder wordt een berisping en boete vanwege disrespect richting de kamer, opgelegd. 

BRONtuchtrecht.overheid.nl
03 jan 2023
ECLI:NL:TGDKG:2022:175

Beslissing op verzet. Verzet is ongegrond aangezien in de oorspronkelijk beslssing de juiste maatstaf is toegepast. Klager dient een executiegeschil aanhangig te maken, de tuchtrechter is niet bevoegd te oordelen over het onderliggende geschil. 

BRONtuchtrecht.overheid.nl
03 jan 2023
ECLI:NL:TGDKG:2022:180

Beslissing op verzet. Verzet ongegrond, de oorspronkelijke beslissing over het leggen van beslag vanwege een dwangbevel van het CJIB is op juiste gronden genomen.  

BRONtuchtrecht.overheid.nl
03 jan 2023
ECLI:NL:TGDKG:2022:178

De gerechtsdeurwaarder moet zorg dragen voor accurate en snelle afhandeling van een verzoek tot aanpassing van de beslagvrije voet. De gerechtsdeurwaarder heeft tot tweemaal toe ruim buiten de volgens vaste jurisprudentie vastgestelde termijn van twee weken een reactie aan klager verzonden. De gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder heeft ter zitting meegedeeld dat geen aanleiding bestond eerder te reageren omdat de beslagvrije voet juist was vastgesteld. Maatregel van berisping.  

BRONtuchtrecht.overheid.nl
20 dec 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:171

Het beslag brengt een substantieel bedrag op. Voorstel betalingsregeling is aanzienlijk lager, daarom hoefde de deurwaarder daarmee niet akkoord te gaan. Het voorstel afkoopregeling gedaan door de schuldeiser is niet onethisch of tuchterchtelijk laakbaar zoals door klager gesteld.  

BRONtuchtrecht.overheid.nl
20 dec 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:172

De gerechtsdeurwaarder heeft op verzoek van de bewindvoerder op 30 april 2021 een overzicht gestuurd van de openstaande vorderingen. Daarna heeft de gerechtsdeurwaarder op 27 mei 2021 beslag gelegd op het door de bewindvoerder doorgegeven bank-rekeningnummer. Door het leggen van het beslag zonder enige aankondiging, terwijl de bewindvoerder heeft verzocht om een inventarisatie periode, heeft de gerechtsdeurwaarder het bepaalde in artikel 7 lid 1 van het Reglement Normen voor Kwaliteit waarin onder meer is bepaald dat de gerechtsdeurwaarder de justitiabele actief informeert over de consequenties van niet‐ handelen, overtreden. Daarnaast heeft de gerechtsdeurwaarder de bepaling in artikel 8 van bovengenoemd reglement, waarin is bepaald dat de gerechtsdeurwaarder executiemaatregelen effectief inzet en de proportionaliteit bewaakt van toegepaste maatregelen en kosten, overtreden.In dit licht is de opmerking in het verweerschrift van de gerechtsdeurwaarder dat achteraf gezien het niet voor de hand had gelegen akkoord te gaan met een betalingsregeling omdat is gebleken dat de vordering gewoon betaald had kunnen worden met het aanwezige saldo, niet kies. Hieruit blijkt immers dat de gerechtsdeurwaarder zijn handelwijze kennelijk gerechtvaardigd vindt wanneer de ambtshandeling doel treft. De kamer legt de maatregel van berisping en een boete op.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
20 dec 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:173

Beslssing op verzet. In de beslissing van 3 mei 2022 is een overweging in de beslissing van de kamer van 29 maart 2021, die gedeeltelijk gegrond was verklaard, uitgelegd. Hetgeen klager in verzet heeft aangevoerd levert geen nieuw gezichtspunt op dat ertoe moet leiden een andere afweging te maken dan de voorzitter heeft gedaan in de beslissing van 3 mei 2022. Klager dient zich tot de civiele rechter te wenden in het onderliggende geschil. Een gerechtsdeurwaarder mag zijn declaratie verrekenen met opbrengsten. 

BRONtuchtrecht.overheid.nl
20 dec 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:170

De gerechtsdeurwaarders hebben nagelaten klager mede te delen dat de tegenpartij een tegenvordering had ingediend. Of de verzekeraar haar macht heeft misbruikt en de vraag of de vergoeding die klager heeft ontvangen te laag is, zijn geen kwesties die aan de tuchtrechter zijn. Klager deels gegrond, maatregel van berisping en veroordeling in proceskosten.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
20 dec 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:168

Beslissing op verzet. De gerechtsdeurwaarders hebben klaagster ten onrechte als niet BTW-plichtig aangemerkt. Verzet en klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel van waarschuwing.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
06 dec 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:164

Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder een exploot zonder begeleidend schrijven in de brievenbus heeft gedeponeerd. Het exploot is op de juiste wijze op het adres van klager achtergelaten met de zogenaamde “modelmededeling” op grond van artikel 475i Rv alsmede het begeleidend schrijven als bedoeld in artikel 4:2 lid 2 van de KBvG-bestuursregel. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet tegen die beslissing dient ongegrond te worden verklaard.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen