Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
25 aug 2020
ECLI:NL:PHR:2020:649

Procesrecht. Kort geding. Opheffingskortgeding op voet art. 705 Rv; derdenbeslag op aandelen in Nederlandse BV gelegd voor vordering op Republiek Kazachstan; uitleg Kazachs recht; misbruik van recht naar Kazachs recht; motiveringsklachten. Immuniteit van jurisdictie; ‘act of state’ doctrine. Immuniteit van executie; maatstaf.

BRONDe Rechtspraak
25 aug 2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:4015

Verzoek pandhouder aan voorzieningenrechter te bepalen dat de verpande zaken aan haar zullen verblijven dan wel onderhands zullen worden verkocht. Onderwerp: Pandhouder heeft op grond van art. 496 lid 2 Rv beslag op verpande zaken gelegd. Zij wenst dat de voorzieningenrechter op grond van art. 3:251 lid 1 BW bepaalt dat d verpande zaken aan haar zullen verblijven dan wel onderhands zullen worden verkocht. De voorzieningenrechter bepaalt dat de verpande zaken voor het bedrag van de (toekomstige) vordering van verzoekster op verweerder, die minimaal € 34.924,15 bedraagt, aan verzoekster zullen verblijven indien en voor zover verzoekster voor 12 februari 2020 de voorzieningenrechter schriftelijk zal berichten dat zij wenst dat de verpande zaken aan haar zullen verblijven.

BRONDe Rechtspraak
25 aug 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:7192

Beroepsaansprakelijkheid gerechtsdeurwaarder. Gerechtsdeurwaarderswet. Deurwaarderskantoor is niet aansprakelijk voor de handelingen van de deurwaarder.

BRONDe Rechtspraak
18 aug 2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:2078

Huur bedrijfsruimte. Nadere huurprijsvaststelling. Beoordeling van deskundigenrapport. Telkens weer optreden van lekkages is een gebrek. Het is geen reden voor een latere ingangsdatum van de verhoogde huurprijs, maar wel voor een (tijdelijke) vermindering van de huurprijs en een veroordeling tot herstel. Wetsartikelen: art 7:303 BW, 7:206 en 207 BW

BRONde Rechtspraak
18 aug 2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:2993

Executiegeschil. Hypotheek. Geen sprake van misbruik van bevoegheid nadat bank terecht gebruik heeft gemaakt van haar recht van parate executie van artikel 3:268 lid 1 BW. De gevraagde voorzieningen in kort geding worden afgewezen.

BRONde Rechtspraak
18 aug 2020
ECLI:NL:GHSHE:2020:1687

Artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw: Niet te goeder ten aanzien van het onbetaald laten van schulden, nu appellanten de belangen van hun schuldeisers onvoldoende hebben aangetrokken.

BRONde Rechtspraak
18 aug 2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:2091

Zoon huurder vordert voor recht te verklaren dat hij ten tijde van eerdere kortgedingprocedure geen woonplaats had in het gehuurde en om te bepalen dat het door de verhuurder ten laste van hem gelegde loonbeslag vexatoir was. Tussenarrest om partijen in de gelegenheid te stellen zich nader uit te laten.

BRONde Rechtspraak
18 aug 2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:7671

Verzoekers hebben verzoek WSNP ingediend zonder tussenkomst van een in art. 285 f genoemde instantie/functionaris. Verzoekers niet ontvankelijk, nu geen poging is gedaan een minnelijk regeling te treffen met de schuldeisers.

BRONde Rechtspraak
18 aug 2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:7706

Europees betalingsbevel. Verzoek tot heroverweging. Betalingsbevel op 24 juli 2018 rechtsgeldig ontvangen en behouden. Hieruit volgt dat verweerster (verzoekster tot heroverweging) op 24 juli 2018 bekend is geworden - althans had kunnen worden - met de thans door haar aangevoerde grond voor heroverweging. Het verzoek tot heroverweging had binnen vier weken ná 24 juli 2018 moeten worden ingediend. Het verzoek is echter pas op 19 december 2019 ingekomen. Verzoekster niet-ontvankelijk in haar verzoek.

BRONde Rechtspraak
18 aug 2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:3626

Kort geding, opheffing beslag en verwijdering BKR. Restschuld na uitwinning hypotheekrecht verjaard. Voor restschuld geldt verjaringstermijn van 5 jaar. Executoriaal derdenbeslag heeft geen voortdurend stuitende werking.

BRONde Rehtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen