KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Organisatie

De KBvG heeft een algemene ledenvergadering, een ledenraad, een bestuur en een Bureau, dat is gevestigd in Den Haag.

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering (ALV) komt in het voor- en najaar in vergadering bijeen. Alle leden van de KBvG zijn daarvoor uitgenodigd. Tijdens die vergaderingen doen de bestuursleden verslag van actuele dossiers. Daarnaast neemt de ALV een besluit over de begroting, over het financieel en het jaarverslag en over voorstellen van verordeningen. Tenslotte is een belangrijke taak van de ALV dat zij de ledenraadsleden benoemt.

Ledenraad

De ledenraad van de KBvG bestaat uit 15 leden. De ledenraad bepaalt het beleid van de KBvG en stelt de verordeningen vast. Ook benoemt de ledenraad de leden van het bestuur. De ledenraadsleden nemen zonder last of ruggespraak deel aan de besluitvorming binnen de ledenraad.

Bestuur

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de KBvG en met de uitvoering van de aan de KBvG opgedragen taken. Het bestuur vertegenwoordigt de KBvG en bestaat uit een oneven aantal van minimaal zeven leden. De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn voor eenzelfde termijn  herbenoembaar.

Het bestuur bestaat per 01-09-2019 uit de volgende personen:

- W.W.M. (Wilbert) van de Donk, voorzitter 

- mr. S.J.W. (Sjef) van der Putten, vice-voorzitter

- A.Ch. (Arjan) Boiten, penningmeester

- mr B.M.M. (Barbara) ter Kuile

- J. (Jeroen) Nijenhuis

- P. (Paul) Otter

- mr. O.M. (Oscar) Jans

Commissies en werkgroepen

De KBvG heeft verschillende commissies die zich bezighouden met specifieke onderwerpen. Sommige commissies, zoals de commissie Wetgeving, zijn permanente commissies. Andere commissies worden opgericht met een specifiek doel, bijvoorbeeld het geven van advies over een specifiek onderwerp of het doen van een kortlopend onderzoek. Commissies en werkgroepen bestaan over het algemeen uit leden van de KBvG, maar indien nodig worden externe adviseurs gevraagd lid te worden van een commissie.

Bureau

Het Bureau van de KBvG heeft een ondersteunende, adviserende en regisserende taak bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de KBvG. De directeur van het Bureau (mw. mr. K.M. Weisfelt) heeft de leiding over de werkzaamheden van het bureau.