KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Organisatie

De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie die als volgt is georganiseerd: een algemene ledenvergadering, een ledenraad, een bestuur en het Bureau van de KBvG.

Algemene ledenvergadering

Minimaal een keer per jaar komt de Algemene ledenvergadering (ALV) bijeen. De ALV bestaat uit alle leden van de KBvG. De ALV beslist zonodig over het verslag van de werkzaamheden van het bestuur van de KBvG, alsmede over de financiële verantwoording, het verslag van de accountant en de ontwerp-begroting (artikel 76 Gerechtsdeurwaarderswet). Ook benoemt de ALV de ledenraadsleden.

Ledenraad

De ledenraad van de KBvG bestaat uit 15 leden. De ledenraad bepaalt het beleid van de KBvG en stelt verordeningen vast. Ook benoemt de ledenraad de leden van het bestuur. De ledenraadsleden nemen zonder last of ruggespraak deel aan de besluitvorming binnen de ledenraad.

Bestuur

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de KBvG en met de uitvoering van de aan de KBvG opgedragen taken: de bevordering van de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van de leden van de KBvG. Het bestuur vertegenwoordigt de KBvG. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal zeven leden. De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn voor eenzelfde termijn  herbenoembaar.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

- W.W.M. (Wilbert) van de Donk, voorzitter/portefeuille Algemene zaken & Externe betrekkingen

- M.A. (Rinus) van Etten, vice-voorzitter, portefeuille Ondernemerschap & Kwaliteit

- H.P. (Hans) Mik, penningmeester

- mw. C.W. (Chris) Bakhuis-Van Kesteren, portefeuille Interne betrekkingen

- mr. O.M. (Oscar) Jans, portefeuille Ambtsuitoefening

- J. (Jeroen) Nijenhuis, portefeuille Ambtsuitoefening

- P. (Paul) Otter, portefeuille Interne Betrekkingen en portefeuille Opleiding

Commissies en werkgroepen

Naast het bestuur, de ledenraad en de ALV zijn er ook verschillende commissies die zich bezighouden met verschillende onderwerpen. Sommige commissies, zoals de commissie Wetgeving, bestaan gedurende een lange periode. Andere commissies worden opgericht met een specifiek doel, bijvoorbeeld het beantwoorden van een vraag of het doen van een kortlopend onderzoek. Commissies en werkgroepen bestaan over het algemeen uit leden van de KBvG, maar indien nodig worden externe adviseurs gevraagd in een commissie zitting te nemen.

Bureau

Het Bureau van de KBvG heeft een ondersteunende, adviserende en regisserende taak in de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de KBvG. Het Bureau van de KBvG is gevestigd in Den Haag. De directeur van het Bureau heeft de leiding over de werkzaamheden van het bureau.