Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd en kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn lid van de KBvG. Alle leden samen vormen de ALV en de ALV wordt vertegenwoordigd door de ledenraad.

De ledenraad bestaat wettelijk uit 15 leden en 15 plaatsvervangende leden. Zij worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen daarna onbeperkt herbenoemd worden. De ledenraad bepaalt gezamenlijk het beleid van de KBvG en stelt de verordeningen vast. Ook benoemt de ledenraad de leden van het bestuur. De leden van de ledenraad nemen deel aan de besluitvorming zonder last of ruggespraak. Ze vergaderen eens in de twee maanden en de notulen van die bijeenkomsten worden openbaar gemaakt.

Notulen ledenraad

Ledenraadsvergadering 15 februari 2024
Ledenraadsvergadering 25 april 2024
Ledenraadsvergadering 27 juni 2024
Ledenraadsvergadering 19 september 2024
Ledenraadsvergadering 17 oktober 2024
Ledenraadsvergadering 12 december 2024

Archief notulen ledenraad

ALV

De Algemene ledenvergadering (ALV) komt twee keer per jaar bijeen: in het voorjaar en in het najaar. Alle leden van de KBvG zijn daarvoor uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten doen de bestuursleden verslag van actuele dossiers. Daarnaast neemt de ALV besluiten over de begroting, het (financieel) jaarverslag, de voorstellen voor (nieuwe) verordeningen en benoemt ze de leden van de ledenraad.

Notulen ALV

ALV 17 november 2017
ALV 1 juni 2018
ALV 23 november 2018
ALV 24 mei 2019
ALV 22 november 2019
ALV 5 juni 2020
ALV 20 november 2020
ALV 4 juni 2021
ALV 13 november 2021
ALV 17 juni 2022
ALV 12 november 2022

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen