Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In dit overzicht is alle geldende wet- en regelgeving opgenomen, zonder nadere toelichting. 

Wetten & besluiten
Gerechtsdeurwaarderswet
Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering
Burgerlijk Wetboek
Algemene wet op het binnentreden
Wet basisregistratie personen & Besluit basisregistratie personen
Algemene termijnenwet
Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen
Autorisatiebesluit Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
Besluit regels registratie elektronische adressen van derden en elektronisch betekenen in geval van derdenbeslag
Besluit aanwijzing organisatie waaraan derden elektronische adressen kunnen opgeven [...] informatie kunnen opvragen in het kader van derdenbeslag

Bestuursregels, beleidsregels en reglementen 
Bestuursregel beëindigen beslagregistratie in kentekenregister
Bestuursregel beslag op vorderingen 
Bestuursregel beslagregister
Bestuursregel doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht
Bestuursregel gegevensverstrekking 
Bestuursregel kwaliteitstoets  
Bestuursregel vakbekwaamheid
Bestuursregel verslagstaten
Reglement ALV 
Reglement Commissie Beheer DBR
Reglement Vacaturecommissie KBvG
KBvG Beleidsregel inzake het melden, registreren en publiceren van nevenbetrekkingen en -werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders
KBvG Beleidsregel aanwijzing auditoren
KBvG Beleidsregel ingang toetstermijn

Richtlijnen
Richtlijn instrumenten KBvG
Richtlijn Commissie KING

Regelingen
Regeling betreffende consignatie door gerechtsdeurwaarders van gelden afkomstig van onbekende debiteuren
Regeling meldplicht voor gerechtsdeurwaarders en wijze indiening van gegevens aan het Bureau
Regeling rente bijzondere rekeningen gerechtsdeurwaarders
Regeling tarief afgifte expedities en afschriften
Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008
Regeling kennisgeving ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
Regeling integriteit bestuur KBvG

Europese en internationale regelgeving
The Global Code of Enforcement
Verordening (EG) nr. 2020/1784, Betekening & kennisgeving van stukken
Verordening (EG) nr. 805/2004: Europese Executoriale Titel (EET)
Verordening (EU) nr. 655/2014, Beslag op bankrekeningen (EAPO)
Verordening (EU) nr. 1215/2012, Brussel I (herschikking): Certificaat van een vonnis (voorheen EEX)
Verordening (EG) nr. 44/2001, Brussel I: Exequaturprocedure (EEX-Verordening)
Verordening (EG) nr. 861/2007, geringe vorderingen (EVGV)
Verordening (EG) nr. 1896/2006, Europees Betalingsbevel (EBB)
Haags betekeningsverdrag 1965
Rechtsvorderingsverdrag 1954

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen