Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In hoofdstuk 7 van de Gerechtsdeurwaardersverordening worden de werkzaamheden van de ledenraad besproken en de gegevens die gerechtsdeurwaarders aan de KBvG moeten verstrekken.  

De KBvG

In de bestuursregel Gegevensverstrekking is nader ingevuld welke gegevens door de gerechtsdeurwaarders aan de KBvG moeten worden verstrekt. Voor 2024 is er een nieuwe bestuursregel vastgesteld. 

In de bestuursregel Doorberekening kosten toezicht & tuchtrecht is het proces beschreven van de melding die gerechtseurwaarders halfjaarlijks aan de KBvG moeten doen van het aantal exploten dat zij hebben uitgebracht. Aan de hand van die aantallen betalen gerechtsdeurwaarders een bedrag voor de kosten van het toezicht en tuchtrecht.  

Wanneer leden in strijd met wet- of regelgeving handelen of wanneer dit vermoeden bestaat, dan kan de KBvG verschillende instrumenten inzetten om actie te ondernemen. Dat is geregeld in de Richtlijn instrumenten KBvG ter bevordering van de goede beroepsuitoefening door de leden.

Bestuur en bureau

Het bestuur van de KBvG bestaat uit (toegevoegd/kandidaat-)gerechtsdeurwaarders. Zij leven uiteraard de geldende regelgeving voor gerechtsdeurwaarders na. Daarnaast gelden er voor het bestuur een aantal specifieke regels, die zijn vastgelegd in de Regeling integriteit bestuur KBvG

ALV en Ledenraad

Het verloop van de Algemene Ledenvergadering is geregeld in het Reglement ALV

Commissies 

Voor een aantal vaste commissies van de KBvG is de samenstelling ervan vastgelegd in reglementen: Reglement Commissie Beheer DBR en het Reglement Vacaturecommissie KBvG.   

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen