Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het kan uiteraard ook prettig zijn om alle wet- en regelgeving die specifiek voor gerechtsdeurwaarders geldt in een overzicht te hebben. In dit overzicht is alle geldende wet- en regelgeving opgenomen, zonder nadere toelichting. 

Wetten & besluiten
Gerechtsdeurwaarderswet
Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering
Burgerlijk Wetboek
Algemene wet op het binnentreden
Wet basisregistratie personen & Besluit basisregistratie personen
Algemene termijnenwet
Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen
Autorisatiebesluit Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
Besluit regels registratie elektronische adressen van derden en elektronisch betekenen in geval van derdenbeslag
Besluit aanwijzing organisatie waaraan derden elektronische adressen kunnen opgeven [...] informatie kunnen opvragen in het kader van derdenbeslag

Verordeningen, reglementen en bestuurs- en beleidsregels
Administratieverordening
Verordening doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht
Bestuursregel doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht
Verordening Beroepsstage en Permanente Educatie
Reglement Beroepsstage en Permanente Educatie
Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders
Reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders
Verordening Gegevensverstrekking door de leden van de KBvG
Reglement Gegevensverstrekking door de leden van de KBvG
Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit
Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit
Verordening Deelneming in gerechtsdeurwaarderskantoren
Verordening Grenzen Tariefmodellen (Verordening met toelichting)
Verordening Ledenraad KBvG
Reglement ALV
Verordening beroeps- en gedragsregels
Bestuursregel Afwikkeling derdenbeslagen
Bestuursregel beslag op vorderingen
Bestuursregel beëindigen registratie Kentekenregister
Betuursregel Regelingskosten
Bestuursregel Regulering voorfinanciering OOP
Bestuursregel minimumeisen liquiditeit en solvabiliteit
Bestuursregel Profitletters
Bestuursregel Publicatie in gerechtelijke advertentie
Heffingreglement  
Reglement Commissie Beheer DBR
Reglement Commissie Communicatie
Reglement Commissie Toetsing
Reglement Vacaturecommissie KBvG
KBvG Beleidsregel inzake het melden, registreren en publiceren van nevenbetrekkingen en -werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders

Richtlijnen
Instrumenten- en beleidsrichtlijn van de KBvG
KBvG Richtlijn informatieverschaffing door eerste beslaglegger

Regelingen
Regeling betreffende consignatie door gerechtsdeurwaarders van gelden afkomstig van onbekende debiteuren
Regeling meldplicht voor gerechtsdeurwaarders en wijze indiening van gegevens aan het Bureau
Regeling rente bijzondere rekeningen gerechtsdeurwaarders
Regeling tarief afgifte expedities en afschriften
Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008
Regeling kennisgeving ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
Regeling integriteit bestuur KBvG
Richtlijn Commissie KING
Directiestatuut

Europese en internationale regelgeving
The Global Code of Enforcement
Verordening (EG) nr. 1393/2007, Betekening & kennisgeving van stukken
Verordening (EG) nr. 805/2004: Europese Executoriale Titel (EET)
Verordening (EU) nr. 655/2014, Beslag op bankrekeningen (EAPO)
Verordening (EU) nr. 1215/2012, Brussel I (herschikking): Certificaat van een vonnis (voorheen EEX)
Verordening (EG) nr. 44/2001, Brussel I: Exequaturprocedure (EEX-Verordening)
Verordening (EG) nr. 861/2007, geringe vorderingen (EVGV)
Verordening (EG) nr. 1896/2006, Europees Betalingsbevel (EBB)
Haags betekeningsverdrag 1965
Rechtsvorderingsverdrag 1954

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen