Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Gerechtsdeurwaarders zijn naast ondernemers ook openbaar ambtenaar en voeren in die hoedanigheid publieke taken uit. Zij houden zich vanuit hun ambt bezig met rechtsbescherming, rechtszekerheid en rechtshandhaving en zijn uitvoerders van de wet. Het is hun taak ervoor te zorgen dat schuldeisers krijgen waar ze recht op hebben en tegelijkertijd burgers met schulden te beschermen tegen het verergeren van die schulden. Zij moeten dan ook onafhankelijk en onpartijdig kunnen optreden. De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat de gerechtsdeurwaarder zijn ambtelijke taak zorgvuldig en naar behoren uitvoert. Maar wat houdt dat dan in, 'zorgvuldig en naar behoren'?

In het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van de KBvG heeft de beroepsgroep haar kernwaarden geformuleerd: betrouwbaar en integer, onafhankelijk en onpartijdig, dienstbaar en vakbekwaam. Deze kernwaarden zijn ook opgenomen in de wet en regelgeving van de beroepsgroep, onder andere in de Verordening Beroeps- en gedragsregels. Ook in de nieuwe Gerechtsdeurwaardersverordening, die inmiddels door de ledenraad van de KBvG is vastgesteld en wordt voorgelegd aan de minister voor Rechtsbescherming, zijn de kernwaarden opgenomen. Een gerechtsdeurwaarder die zich niet strikt aan die regels houdt, hoort niet thuis in het ambt, zo stelt de KBvG.

De kernwaarden worden door de beroepsgroep onderschreven en gedragen. De leden vinden de drie belangrijkste kernwaarden voor het ambt betrouwbaarheid (96%), onafhankelijkheid (85%) en rechtvaardigheid (85%). Het is belangrijk dat de waarden door de beroepsgroep worden gedragen omdat de gerechtsdeurwaarder zichzelf telkens opnieuw de beroepsethische vraag moet stellen wat het concreet betekent een goed gerechtsdeurwaarder te zijn.

Het toezicht op de beroepsgroep wordt gewaarborgd door het kwaliteitssysteem van de KBvG. Tijdens de onafhankelijke audit door externe auditoren die elk gerechtsdeurwaarderkantoor tweejaarlijks ondergaat, wordt nadrukkelijk onderzocht of het kantoor voldoet aan de kwaliteitsnormen voor dienstverlening en bedrijfsvoering. De auditor hanteert hiervoor een vaste werkwijze en stelt een toetsingsverslag op. De zelfregulering van de beroepsgroep, waar de audit maar één onderdeel van is, is heel belangrijk om de onafhankelijke positie, de integriteit en de vakbekwaamheid van de gerechtsdeurwaarder te waarborgen. 

Vanwege de hoge mate van betrouwbaarheid en integriteit van de beroepsgroep zie ik veel mogelijkheden in de toekomst om de rol van de gerechtsdeurwaarder in het schuldendomein te verbreden. Gerechtsdeurwaarders bewijzen immers in hun dagelijks werk continu dat de kernwaarden zorgvuldig en naar behoren worden nageleefd; wij ademen de waarden van de beroepsgroep, kun je wel zeggen. schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen