Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
22 jul 2020
Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498)

Inbreng verslag (wetsvoorstel) geagendeerd voor 10 september 2020

BRONtweedekamer.nl
22 jul 2020
Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gepubliceerd

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en het inwerkingtredingsbesluit zijn op 13 juli gepubliceerd in het Staatsblad. De wetswijziging gaat in op 1 januari 2021.  ​De VNG​ heeft er een artikel over gepubliceerd.

BRONvng.nl
22 jul 2020
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een mogelijke aanbesteding van het Centraal Administratie Kantoor

Minister De Jonge (VWS) heeft de ​vragen​ van Van Nispen (SP) over een mogelijke aanbesteding van het Centraal Administratie Kantoor beantwoord. In het antwoord schrijft hij o.a. dat het CAK op 14 mei 2020 zelfstandig een aanbesteding gepubliceerd heeft betreffende incasso en deurwaardersdiensten met betrekking tot een aantal vorderingssoorten met een eigen karakteristiek, waarvoor de inning vooralsnog via het CAK verloopt. Deze aanbesteding verloopt niet via het CJIB, omdat de betreffende regelingen verschillende processen en systemen kennen

BRONtweedekamer.nl
22 jul 2020
Be­sluit tij­de­lij­ke ver­la­ging kre­diet­ver­goe­ding

De Raad van State heeft geadviseerd op het voorstel van minister Hoekstra (Financiën) om vanaf 10 augustus de rente op
aankopen op krediet tijdelijk te verlagen van maximaal 14% naar maximaal 10%

BRONraadvanstate.nl
12 jun 2020
Voorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020: reactie KBvG

De Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 biedt een schuldenaar de mogelijkheid om de rechtbank te vragen de behandeling van een jegens hem ingediende faillissementsaanvraag aan te houden of verhaalacties van schuldeisers te schorsen als hij in liquiditeitsnood is gekomen doordat hij vanwege de beperkende maatregelen in het kader van het corona-virus SARS-CoV-2 zijn bedrijfsvoering niet zoals gebruikelijk heeft kunnen voortzetten. Het wetsvoorstel is in internetconsultatie en de KBvG heeft daarop gereageerd.

De KBvG wijst er onder meer op dat nu in het voorgestelde artikel 2 lid 5 onder b de mogelijkheid wordt geopend beslagen voor de duur van de regeling op te heffen, dat dit, wanneer de aanhouding van het verzoek niet leidt tot een faillissement, tot gevolg heeft dat beslagen nadien mogelijk opnieuw gelegd worden, hetgeen extra kosten met zich meebrengt. Qua systematiek en kostenbesparing kan daarom wellicht beter worden aangesloten bij de schorsing en herleving zoals omschreven in artikel 301Fw. Ook heeft de KBvG vragen over de opheffing c.q. schorsing en herleving van bankbeslagen.

BRONinternetconsultatie.nl
12 jun 2020
Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

Het Burgerlijk Wetboek laat toe dat bedrijven overeenkomen dat vorderingen niet mogen worden overgedragen of verpand. De crediteur kan vorderingen niet gebruiken als zekerheid voor financiering door een bank. Het wetsvoorstel regelt dat een verpandingsverbod voortaan niet meer mag worden overeengekomen. Dit komt de kredietverlening aan het bedrijfsleven ten goede.

BRONRijksoverheid
12 jun 2020
Stemming EK over verzamelspoedwet Covid-19 op 16 juni 2020

De verzamelspoedwet bevat onder meer een tijdelijke spoedvoorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De Eerste Kamer stemt op 16 juni 2020 over het voorstel.

BRONEerste Kamer
08 jun 2020
Herziening beslag- en executierecht als hamerstuk afgedaan in Eerste Kamer

Nadat het voorstel op 14 mei 2020 jl. met algemene stemmen werd aangenomen door de Tweede Kamer, zag de Eerste Kamer vorige week af van het leveren van inbreng voor het voorlopige verslag van de herziening van het beslag- en executierecht. Op 2 juni heeft de Eerste Kamer het als ​hamerstuk​ afgedaan. 

BRONEerste Kamer
08 jun 2020
Kamerbrief over voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft een ​brief​ naar de Kamer gestuurd over de voortgang van de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en de verbreding van het beslagregister. Uit de brief blijkt dat de staatssecretaris (nog steeds) streeft naar invoering per 1 januari 2021, maar dat dit door de coronacrisis nog lastiger is geworden.

BRONRijksoverheid.nl
25 feb 2020
Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

Amendementen van de leden Van der Staaij en Van der Graaf over alleen afwijken van wettelijke regels voor zover nodig voor doel experiment.  

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen