Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
04 aug 2020
ECLI:NL:RBOVE:2020:2512

Spoedeisend belang ontruiming woning te verbieden. Afgewezen

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBGEL:2020:3639

Weigering eiser te accepteren als huurder na ontbinding huur. Verhuurder handelt niet in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid daar zij een gerechtvaardigd belang nastreeft bij haar beleid bij oneigenlijk gebruik geen tweede kans te bieden, eiser een

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:OGEAA:2020:308

Kort geding. Ontruiming.

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBOVE:2020:2500

Nietigheidsverweer mbt de dagvaarding faalt. De dagvaarding is uitgereikt aan de bestuurder van gedaagde. Gedaagde moet daarom kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van de dagvaarding. Andere verweren heeft gedaagde niet gevoerd. De vordering wordt daarom toegewezen nu die inhoudelijk niet is betwist.

BRONde Rechtspraak
29 jul 2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:2424

AVG; verstrekken van dossierinformatie aan journalist; onrechtmatige gegevensverwerking; appellabel besluit; schadevergoeding. Artikel 1:3 Awb; artikelen 4, 6, 21, lid 1 en 82 AVG, artikel 34 UAVG. Samenvatting: het Bureau Financieel Toezicht heeft een aan eisers gerichte aanbiedingsbrief en een niet-geanonimiseerde beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Amsterdam, verstrekt aan een journalist. Hiermee heeft het Bureau persoonsgegevens van eisers, te weten hun naam, adres en woonplaats, verwerkt als bedoeld in artikel 4 van de AVG. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is. Dit is een besluit als bedoeld in artikel 34 UAVG. Verweerder heeft het bezwaarschrift van eisers hiertegen ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Eisers hebben onder verwijzing naar de uitspraken van de Afdeling van 1 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:898 t/m 901) verzocht om vergoeding voor geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade op grond van artikel 82 van de AVG. De voorzieningenrechter verklaart zich daarvoor onbevoegd omdat de totaal gevorderde schade van eisers boven de competentiegrens van € 25.000,- uitstijgt.

BRONDe Rechtspraak
29 jul 2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:3409

Is medewerker deurwaarder gemachtigd om eisende partij op zitting te vertegenwoordigen? Is in een eerdere procedure al beslist op de vordering van eisende partij? Koop op afstand: consument is onvoldoende geinformeerd dat geen recht op ontbinding bestaat.

BRONrechtspraak.nl
29 jul 2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:2844

Erfdienstbaarheid. Uitoefening recht van overpad gefrustreerd. Dwangsommen verbeurd. Machtiging verwijderen obstakels met behulp van deurwaarder.

BRONrechtspraak.nl
29 jul 2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:1043

Veertien 843a verzoeken. Relevante factoren bij de beoordeling: - interne besluitvorming- openbaarheid van gevraagde gegevens - gewichtige redenen: geheimhoudingsverplichtingen (AFM en Euronext)

BRONrechtspraak.nl
29 jul 2020
ECLI:NL:RBNNE:2020:2576

Afwijzing verzoek proceskostenveroordeling dwangakkoord. De laatste weigerachtige schuldeiser is na indiening van verzoek om een dwangakkoord, maar nog voor de behandeling ter zitting alsnog akkoord gegaan. Het verzoek wordt gehandhaafd voor wat betreft de proceskostenveroordeling van deze schuldeiser. De rechtbank wijst het verzoek af omdat van een door de rechter vastgestelde schuldregeling geen sprake is. De rechtbank is van oordeel dat er in dat geval geen grondslag bestaat voor een veroordeling van het de weigerachtige schuldeiser in de proceskosten.

BRONrechtspraak.nl
29 jul 2020
ECLI:NL:GHDHA:2020:1302

Executiegeschil; Beslag gelegd door maatschap, maar welke maten vormen de maatschap?; Is de maatschap die beslag heeft gelegd, dezelfde als maatschap die titel heeft? Beschikken maten die beslag hebben gelegd over een titel?

BRONrechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen