Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd en kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn lid van de KBvG. Alle leden samen vormen de ALV en de ALV wordt vertegenwoordigd door de ledenraad.

De ledenraad (overzicht ledenraadsleden) bestaat wettelijk uit 15 leden en 15 plaatsvervangende leden. Zij worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen daarna onbeperkt herbenoemd worden. De ledenraad bepaalt gezamenlijk het beleid van de KBvG en stelt de verordeningen vast. Ook benoemt de ledenraad de leden van het bestuur. De leden van de ledenraad nemen deel aan de besluitvorming zonder last of ruggespraak. Ze vergaderen eens in de twee maanden en de notulen van die bijeenkomsten worden openbaar gemaakt.

Notulen ledenraad

Ledenraadsvergadering 18 februari 2021
Ledenraadsvergadering 18 maart 2021 (extra sessie)
Ledenraadsvergadering 22 april 2021
Ledenraadsvergadering 6 mei 2021 (extra sessie)
Ledenraadsvergadering 17 juni 2021
Ledenraadsvergadering 2 september 2021
Ledenraadsvergadering 23 september 2021
Ledenraadsvergadering 27 oktober 2021
Ledenraadsvergadering 23 december 2021

Archief notulen ledenraad

ALV

De Algemene ledenvergadering (ALV) komt twee keer per jaar bijeen: in het voorjaar en in het najaar. Alle leden van de KBvG zijn daarvoor uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten doen de bestuursleden verslag van actuele dossiers. Daarnaast neemt de ALV besluiten over de begroting, het (financieel) jaarverslag en de voorstellen voor (nieuwe) verordeningen. Ook kan de ALV advies aan de ledenraad uitbrengen over verordeningen en benoemt ze de leden van de ledenraad.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen