Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Deze maand wordt de Verordening grenzen tariefmodellen gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent dat de verordening op 1 januari 2021 in werking treedt. In deze verordening is een overgangsregeling opgenomen voor lopende contracten. Wat betekent deze overgangsregeling concreet voor (lopende) contracten?

Artikel 10 van de verordening tweede volzin, luidt: “Het bepaalde in deze verordening is van toepassing op voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening gemaakte afspraken, met ingang van eerste dag van de zesde maand na die van de dag van de bekendmaking door plaatsing in de Staatscourant.” In de toelichting op dit artikel zijn een drietal situaties onderscheiden:

  1. Situatie 1, het contract wordt gesloten na inwerkingtreding van de verordening: het contract dient in dat geval volledig te voldoen aan de verordening.
  2. Situatie 2, het contract is gesloten vóór de datum van inwerkingtreding en er wordt niet voldaan aan de verordening: in dat geval is er krachtens het overgangsrecht de tijd tot de eerste dag van de zesde maand na de dag van de bekendmaking in de Staatscourant om te komen tot nieuwe afspraken met de opdrachtgever, zodat wél wordt voldaan aan de verordening. Vanwege de urgentie van de verordening is er gekozen voor de termijn van zes maanden. Hoewel veel contracten een looptijd van één jaar hebben, is dat in de praktijk niet bezwaarlijk omdat de inhoud van de verordening al veel eerder bekend is bij de gerechtsdeurwaarders.
  3. Situatie 3, dossiers die vóór de datum van inwerkingtreding zijn ontvangen onder contractuele voorwaarden die niet voldoen aan de verordening: de dossiers die onder het oude regime zijn of worden ontvangen, mogen ook onder het oude regime uitbehandeld worden. Vanzelfsprekend moet het contract in een reeds bestaande rechtsverhouding wél worden herzien (situatie 2), zodat de dossiers die worden ontvangen ná inwerkingtreding van de verordening voldoen aan het nieuwe regime.

Stel dat de verordening wordt gepubliceerd op 27 november 2020, dan treedt de verordening op 1 januari 2021 in werking en betekent dat voor alle situaties concreet het volgende:

  1. Situatie 1: elk contract dat wordt gesloten op of na 1 januari 2021 moet volledig aan de verordening voldoen.
  2. Situatie 2: als het contract is gesloten vóór 1 januari 2021, dan moet ten aanzien van dat contract op 1 mei 2021 volledig aan de verordening worden voldaan.
  3. Situatie 3: het contract is gesloten vóór 1 januari 2021 en er zijn vóór 1 januari 2021 dossiers ontvangen. Die dossiers mogen conform de oude contractvoorwaarden worden uitbehandeld. Datzelfde geldt voor de dossiers die ná 1 januari 2021 onder een nog niet gewijzigd contract worden ontvangen. In de toelichting achter situatie 3 na de dubbele punt is immers vermeld dat: “(…) de dossiers die onder het oude regime zijn of worden ontvangen, mogen ook onder het oude regime uitbehandeld worden.” De laatste volzin verwijst terug naar situatie 2 en ziet aldus op het contract dat nog moet worden herzien. De periode om de contracten te herzien loopt tot 1 mei 2021. Dossiers die onder dat gewijzigde contract ná inwerkingtreding van de verordening worden ontvangen, moeten wel voldoen aan het nieuwe regime. Maar voor dossiers die vóór 1 januari 2021 zijn ontvangen, of die ná 1 januari 2021 zijn ontvangen maar nog onder een ongewijzigd contract, geldt dat dus niet: die dossier mogen conform het oude regime worden uitbehandeld.
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen