Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In de Vacaturecommissie bestaat nog steeds een vacature voor een niet-ledenraads- of -bestuurslid. Daarnaast verloopt op 17 december as. de termijn van George Pijloo als lid van die commissie, maar hij heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Dat laat uiteraard onverlet dat leden zich wel verkiesbaar kunnen stellen, voor de nog openstaande vacature en de vacature die ontstaat op 17 december as. 

De werkzaamheden van een commissielid zien op het voeren van gesprekken met kandidaten voor de ledenraad en het bestuur. In de regel is dat twee keer per jaar voorafgaand aan een ALV en ten tijde van het verlopen van termijnen van bestuursleden. De niet-ledenraadsleden of bestuursleden die lid zijn van de commissie worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herbenoembaar. 

Kandidaten voor deze functie voeren een gesprek met de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad, waarna de plaatsvervangend voorzitter advies uitbrengt aan de ledenraad. De benoeming staat geagendeerd voor de ledenraadsvergadering van 7 december as., alwaar de kandidaat nog de mogelijkheid krijgt zichzelf kort presenteren. 

Ben je lid van de KBvG en wil jij deelnemen in de commissie en gesprekken voeren met kandidaten voor de ledenraad en het bestuur? Meld je dan nu via kbvg@kbvg.nl

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen