Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het onderzoeksrapport ‘Schulden klein houden en perspectief bieden’ van Mr. André Moerman en prof. Dr. Nadja Jungmann (HU) doet aanbevelingen voor een fundamentele verandering van het stelsel van schulden, vorderingen en incasso. Die verandering is volgens de onderzoekers hard nodig om schulden waar mogelijk klein te houden en oplopende problemen te voorkomen. De KBvG heeft met belangstelling kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen. Richting de verkiezingen en de formatie van het nieuwe kabinet zal de KBvG haar inbreng mede baseren op het rapport. Afgelopen dinsdag overhandigden de onderzoekers het rapport aan demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

Rust en overzicht

Kern van de voorgestelde veranderingen is een verschuiving van de focus: van inning die niet langer gericht is op afzonderlijke vorderingen maar op collectief belang van debiteur en schuldeisers. Dit is een belangrijke en wenselijke verandering van het huidige systeem. Planmatige en collectieve afbetaling creëert rust en overzicht voor zowel schuldeiser als debiteur. Ook de KBvG ziet dat dit eraan bij zal dragen dat lasten minder oplopen. Met onze digitale registers als VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH) en het Digitaal Beslagregister (DBR) zijn al stappen gezet die een collectieve aanpak mogelijk maken.

De coördinerende gerechtsdeurwaarder
De KBvG is enthousiast over het voorstel voor meedelen in beslag. Nu kunnen verschillende schuldeisers beslag leggen via hun eigen deurwaarder. Het is beter om over te gaan naar een stelsel waarin per debiteur één coördinerend deurwaarder aangesteld wordt. Die neemt de regie bij het opstellen en uitvoeren van het afbetalingsplan en andere schuldeisers kunnen zich tot deze deurwaarder wenden om mee te delen in beslag. Dat voorkomt zinloos stapelen van beslagen, met alle bijkomende kosten voor de debiteur. De gerechtsdeurwaarder kan deze rol pas echt goed uitvoeren als die volledig inzicht heeft in het vermogen en de lopende beslagen van de debiteur door middel van een centraal invorderingsregister. Toegang tot digitale systemen met een veilige, privacyvriendelijke uitwisseling van informatie - ook met de overheid - is daarbij onmisbaar, vindt de KBvG.

Zorgplicht bij grote betaalproblemen
De KBvG vindt een zorgplicht om mensen bij problematische schulden door te verwijzen naar de schuldhulpverlening belangrijk. Gerechtsdeurwaarders zien aan de voordeur vaak als eerste de signalen die duiden op financiële problemen. Met hun inzicht in vermogen en schulden hebben gerechtsdeurwaarders een waardevolle informatiepositie. Het is voor hen een kleine stap om de signalen door te geven en warm door te verwijzen naar goede hulp.
De KBvG vindt het van belang om vast te stellen wanneer sprake is van ‘problematische schulden’, met een landelijk aanvaarde definitie.

Sociaal tarief voor passende financiële vergoeding
De KBvG stelt vast dat de voorgestelde fundamentele veranderingen in het stelsel van aanpak van schulden en wijze van incasso verstrekkende gevolgen hebben voor gerechtsdeurwaarders. Ze leiden tot een drastische vermindering van de ambtshandelingen zoals dagvaarden, betekenen van vonnissen en beslagleggen. Daar staat nu een vergoeding tegenover, die wordt betaald door de debiteur. In een herzien stelsel verdienen ook de financiële vergoedingen aanpassing, die in de wet dient vastgelegd te worden. De KBvG pleit voor een sociaal tarief: een passende vergoeding voor werkzaamheden die het oplopen van kosten voorkomen en die bijdragen aan oplossingen van de schuldenproblematiek.

Bezoek minister
Afgelopen dinsdag overhandigden de onderzoekers het rapport aan demissionair minister Weerwind. Bij het in ontvangst nemen heeft een prettig gesprek plaatsgevonden waarbij de minister aandachtig heeft geluisterd naar de bevindingen van de onderzoekers. Er was voldoende ruimte om over en weer vragen te stellen over het onderzoek en de aanbevelingen. De minister heeft zijn bewondering uitgesproken over het feit dat de KBvG het onderzoek heeft gefinancierd en daarmee heeft laten zien in staat te zijn over de eigen rol heen te kijken.

Het rapport ‘Schulden klein houden en perspectief bieden’ is te downloaden van de website www.schuldenkleinhouden.nl

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen