Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Afgelopen donderdag vergaderde de ledenraad van de KBvG over diverse onderwerpen. Zo is het advies bepaald t.a.v. de begroting voor 2023, is er gesproken over het digitale executieplatform en over de samenwerking met de SNG. 

Op 12 november as. vindt de ALV van de KBvG plaats en op die ALV wordt de begroting voor 2023 behandeld; de ALV heeft namelijk het budgetrecht. Voordat de ALV al dan niet over gaat tot vaststelling, zal de ledenraad haar advies aan de ALV uitbrengen. De ledenraad heeft besloten de ALV positief te adviseren. 

Daarnaast is gesproken over het digitale executieplatform. In het KBvG beleidsplan 2016-2020 is aanbevolen een digitaal executieplatform te ontwikkelen. Het bestuur geeft nu uitvoering aan die aanbeveling, waarbij ter vergadering de ledenraad is geconsulteerd t.a.v. de kosten en het vervolg van het traject. Het bestuur zal nu verder spreken met de leverancier, zodat uiteindelijk tot daadwerkelijke ontwikkeling kan worden overgegaan. 

Tot slot is er nog gesproken over een wijziging in de Bestuursregel beslag op vorderingen, die op 1 januari 2023 in werking zal treden. De bestuursregel moet nog verder worden aangepast en wordt uiterlijk 30 november 2022 bekendgemaakt aan de leden.

De volgende en laatste ledenraadsvergadering van dit jaar vindt plaats op 22 december 2022.  

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen