Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op dinsdag 12 maart jl. vond het Tweede Kamerdebat over de wijziging van het beslag- en executierecht (Kst. 35 225) plaats, dat door het bestuur van de KBvG via de livestream op de voet werd gevolgd.

Het was een levendige en spannende bespreking waarbij tijdens het debat door verschillende partijen nog uiterst zinvolle amendementen op het voorstel werden ingediend. Zo dienden de kamerleden Van Dam (CDA) en Groothuizen (D66) een amendement in over het afvoeren van ontruimde spullen door B&W, dat helaas werd ontraden door de minister die meende dat deze problematiek thuishoort binnen de sfeer van de huurder en verhuurder en niet op de samenleving mag worden afgewenteld. Van Dam diende eveneens een amendement in over de medewerking van derden aan een beslag, ook dit amendement werd helaas door de minister ontraden aan de Kamer. Kamerlid Van Nispen (SP) diende een tweetal amendementen in: één amendement over het hanteren van de formulering 'geldig beslag' bij een beslag op de bankrekening, en één amendement over het vervangen van het begrip 'exploot' in artikel 440 Rv. door 'proces-verbaal'. Laatstgenoemde amendementen werden beide aan het oordeel van de Kamer overgelaten. Enkele kamerleden stelden vragen over toegang voor gerechtsdeurwaarders tot het Verwijzingsportaal bankgegevens. In zijn beantwoording gaf de minister aan daar niet onwelwillend tegenover te staan en zich te kunnen voorstellen dat die toegang gerechtsdeurwaarders zou helpen bij de uitvoering van hun taken. Hiermee geeft de minister een duidelijk signaal, dat hij de standpunten te dien aangaande uit het KBvG-preadvies 'Bestaansminimum en bankbeslag' en het 'Compendium beslag- en executierecht' heeft omarmd. De stemming over de amendementen en het wetsontwerp tot herziening van het beslag- en executie vindt morgen (14 mei 2020) plaats. Het voorstel voor het Verwijzingsportaal bankgegevens ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. 

Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen