Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Al enige tijd is een KBvG-commissie samen met Wetgevingswerken bezig om alle KBvG regelgeving, neergelegd in verordeningen, te herstructureren en terug te brengen tot één grote verordening. De herstructurering leidt onder meer tot een consistent gebruik van begrippen en maakt de regelgeving meer overzichtelijk.

De conceptverordening is nu gereed en wordt in de ledenraad behandeld op een extra vergadering, gepland op donderdag 2 september 2021. Wil je deze vergadering bijwonen, meld je dan aan via kbvg@kbvg.nl. Het voornemen is de verordening voor advies te agenderen op de najaars-ALV in november. Vanzelfsprekend wordt ook de lagere regelgeving geherstructureerd, dat is een traject dat kort geleden is gestart. We houden je daarvan op de hoogte.  

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen