Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Nu 1 september 2020 stond te passeren was het de vraag wat er zou gebeuren met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, waar onder meer de coronabetekening onderdeel van uitmaakt. Die wet is inmiddels met een maand verlengd, maar ook zonder die verlenging zou de coronabetekening rechtsgeldig zijn gebleven.

Conform de verzamelspoedwet is voor de toepassing van artikel 47, eerste lid, derde volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van een feitelijke onmogelijkheid om aan een van de in artikel 46, eerste lid, van dat wetboek bedoelde personen afschrift te laten, steeds sprake zolang de richtlijnen van het RIVM voorschrijven dat personen afstand houden wegens besmettingsgevaar met COVID-19. De richtlijn om afstand te houden is gewijzigd noch ingetrokken, zodat de bepaling aldus onverkort van kracht blijft.

Voor zowel de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid als ook de Verzamelspoedwet COVID-19 (IenW) geldt dat, om het tijdelijke karakter van die voorzieningen buiten twijfel te stellen is bepaald dat deze per 1 september zullen vervallen, tenzij voor die tijd bij Koninklijk Besluit tot verlenging wordt besloten. Zowel de Rechtspraak als de KBvG hebben aangedrongen op het zo spoedig mogelijk geven van deze duidelijkheid. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is inmiddels middels een verlengingsbesluit verlengd tot 1 oktober 2020. Daaraan is toegevoegd dat aannemelijk is dat er voor die datum opnieuw voor verlenging wordt besloten. De reden voor een verlenging van slechts één maand is de parlementaire agenda.

Overigens is de verlenging voor gerechtsdeurwaarders niet strikt noodzakelijk, de Hoge Raad heeft immers beslist dat de coronabetekening conform de instructie van de KBvG rechtsgeldig is, óók zonder de tijdelijke wet.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen