Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Door de historie is een situatie ontstaan waarin gerechtsdeurwaarders veel informatie over mensen met schulden hebben. Voor het grootste deel worden die schulden geïncasseerd, maar er zijn ook mensen die niet kunnen betalen. Deze ‘niet-kunners’ zijn soms ook al bekend bij schuldhulpverlening. In mijn overleggen met ketenpartners en ministeries worden er steeds meer vragen gesteld over het ontbreken van data-uitwisseling tussen schulddienstverleners en gerechtsdeurwaarders. Data die gerechtsdeurwaarders hebben, bereikt moeizaam en arbeidsintensief de schulddienstverlener en andersom. Kansen genoeg voor innovatie en redenen genoeg om de al bestaande innovaties toe te passen!

Vanwege hun wettelijke taak, uitvoerende macht, houden gerechtsdeurwaarders nauwgezet hun dossiers bij. Saldi, betalingen en andere gegevens zijn goed en betrouwbaar geadministreerd. Gegevens die ook schulddienstverleners goed kunnen gebruiken, want overdracht van deze gegevens versnelt hun werkproces met maanden. Die overdracht is nu veelal schriftelijk. Brieven worden aangemaakt, geprint, gecouverteerd, verstuurd, geopend, gelezen en verwerkt. Heen en weer. Tijdrovend en arbeidsintensief. Terecht dat overal wordt opgemerkt dat hier veel te winnen is.

Data-uitwisseling kan, in die gevallen dat er niet betaald kan worden en mensen een schuldhulptraject ingaan, voor alle partijen het traject flink versnellen. Voor schuldeiser, gerechtsdeurwaarder, schuldenaar en schuldhulpverlener. Door niet met brieven gegevens uit te wisselen maar via system-to-system koppelingen, waardoor de uitgewisselde informatie betrouwbaarder wordt.

Er worden al stappen gezet. De NVVK is drukdoende via het schuldenknooppunt digitaal informatie met ketenpartners uit te wisselen. Gerechtsdeurwaarders hebben de nodige informatie al in hun systemen staan. Maar om efficiënte en effectieve data-uitwisseling te organiseren is intensieve samenwerking in de keten onontbeerlijk. Wanneer de samenwerking goed verloopt, kan met data-uitwisseling het fundament worden gelegd om het hele stelsel te innoveren. 
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen