Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Ook in deze dure tijden is het belangrijk dat burgers kunnen rekenen op voldoende besteedbaar inkomen. Daarom is per 1 januari 2023 het wettelijk minimumloon fors verhoogd. Om te zorgen dat ook mensen bij wie beslag gelegd is op het loon, meer overhouden van het gestegen inkomen om zo de koopkracht op peil te houden en het maken van nog meer schulden te voorkomen, moet de beslagvrije voet herberekend worden. Met minister Schouten (Armoedebeleid) hebben we afspraken gemaakt om dat ook vanuit onze beroepsgroep soepel te laten verlopen. De bijbehorende intentieverklaring hebben we gisteren ondertekend.

Borging van het bestaansminimum beschouwen wij als een groot goed. Niet voor niets heeft de KBvG destijds het initiatief genomen om hierover een pre-advies te schrijven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet die in 2021 in werking is getreden. En ook in de huidige bijzondere omstandigheden dragen we graag weer ons steentje bij om de koopkracht van een kwetsbare groep op peil te houden. Dit doen wij door mee te werken aan versnelde herberekening van de beslagvrije voet. 

In de intentieverklaring zeggen we toe dat we als beroepsorganisatie onze leden stimuleren een proactieve houding aan te nemen. Concreet betekent dit dat we als deurwaarders het publiek informeren over de mogelijkheid om de jaarlijkse herberekening van de beslagvrije voet versneld aan te vragen. En dat we aanvragen daartoe zo snel mogelijk oppakken, of die nu worden ingediend door debiteuren zelf of door schuldeisers. 

Het ministerie is zich ervan bewust dat de herberekening geen kwestie is van één druk op de knop. Ook is helder dat wij niet kunnen garanderen dat een herberekening in alle gevallen positief uitpakt. Voor ons is het belangrijk dat hierover ook bij andere partijen realistische verwachtingen bestaan. Als KBvG communiceren we dan ook actief met de buitenwereld om zo begrip te kweken, mochten de wachttijden oplopen.

We zijn verheugd dat we tot mooie afspraken zijn gekomen met het ministerie en dat we een mooie intentieverklaring hebben ondertekend. Om de afspraken gestand te doen, gaan we ons voor de volle honderd procent inzetten. We beseffen ook dat er veel werk op onze beroepsgroep afkomt als veel mensen gehoor geven aan de oproep om hun beslagvrije voet versneld te laten herberekenen. Daarom verzoeken we onze leden ons op de hoogte te houden van de aantallen verzoeken die binnenkomen en eventuele achterstanden die ontstaan. Zo kunnen wij vinger aan de pols houden en dit terugkoppelen aan het ministerie. Alvast veel dank voor jullie medewerking!
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen