Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op 15 december 2021 hebben de rechtbanken naar aanleiding van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad van 12 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1677) over de ambtshalve toetsing van de informatieplichten van afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) een uniforme richtlijn vastgesteld voor de sanctie van gedeeltelijke vernietiging bij schending van essentiële informatieplichten (hierna: het sanctiemodel). Op 17 mei 2022 is het sanctiemodel aangepast naar aanleiding van recente jurisprudentie (Tiketa-arrest) en verder geconcretiseerd. In het sanctiemodel is opgenomen dat deze aan het einde van 2022 wordt geëvalueerd.

Die evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden door de landelijke expertgroep Consumenten en Verstekken. De conclusie is dat de rechtbanken goed uit de voeten kunnen met het sanctiemodel. Er zijn voldoende criteria opgenomen om de informatieplichten te toetsen en sanctioneren, terwijl er ook voldoende ruimte wordt ervaren om maatwerk toe te passen waar dat nodig is.

Wel hebben de rechtbanken gemerkt dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag of de informatieplichten van artikel 6:230l BW ook onder het sanctiemodel vallen en dus op dezelfde manier gesanctioneerd moeten worden. In de aanhef van het sanctiemodel staat dat het gaat om de informatieplichten van afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek. Daarmee hebben de rechtbanken bedoeld dat het model ook ziet op 6:230l BW, maar om dit explicieter te maken is het sanctiemodel hierop worden aangepast. Bijgaand de link naar de versie zoals deze is vastgesteld door het LOVCK op 6 april jl., zie Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten (rechtspraak.nl).
Voor het overige zal het sanctiemodel in ongewijzigde vorm in stand worden gelaten.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen