Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Voor de uitvoering van schuldhulpverlening hebben schuldhulpverleners veel informatie nodig over de financiële situatie van inwoners. Tot 1 januari 2021 vroegen schuldhulpverleners daarom bij verschillende organisaties - waaronder gerechtsdeurwaarders - op basis van een toelatingsbeschikking of volmacht informatie op.

Het nieuwe Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Bgs.), dat op 1 januari 2021 van kracht werd, biedt een grondslag voor het college (of de door het college gemandateerde organisatie) om de omvang van lopende vorderingen en beslagen op te vragen bij bestuursorganen, personen en instanties. De inlichtingenplicht van de inwoner is tegelijkertijd beperkt tot de gegevens die het college niet zelf kan verkrijgen. Door deze grondslag voor informatieverstrekking is geen volmacht van de inwoner meer nodig.

De grondslag voor de bevraging en de verplichting om gegevens te verstekken over openstaande vorderingen, betalingsverplichtingen en beslagen van de inwoner t.b.v. de vaststelling van diens plan van aanpak zijn opgenomen in Artikel 15 Bgs.. Op basis van artikel 16 Bgs. verifieert het college vervolgens gedurende de uitvoering van het traject de genoemde gegevens om te zorgen dat deze juist en actueel blijven.

Het kan dus voorkomen dat het college (of de door het college gemandateerde organisatie) u hierom verzoekt. In die gevallen biedt de Bgs. een grondslag om deurwaarders deze informatie te laten verstrekken. VNG en KBvG hebben afgestemd dat het van belang is dat gemandateerde partijen in het (eerste) verzoek in ieder geval vermelden dat zij, op grond van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening namens het college bevoegd zijn om de gegevens op te vragen, waarbij dan de datum en het kenmerk van het betreffende mandaatbesluit worden vermeld. VNG wijst gemeenten hierop in hun ondersteuningsproducten en hun nieuwsbrief.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen